19. Yüzyılda Osmanlı Devleti TestSoru 1


Memur maaşları adalete uygun olarak düzenlenecek

Herkesten mali gücüne göre vergi alınacak

Kimsenin malına devletçe el konulmayacak

Özel mülkiyete sınır getirilmeyecek

Tanzimat Fermanı'nın yukarıdaki maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?

Soru 2


I. İlk Osmanlı bankasının açılması

II. Tımar ve zeametin kaldırılması

III. Batı tarzında ilk askeri okulun açılması

IV. Mızıka-yı Hümayun'un açılması

19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki gelişmelerden hangileri II. Mahmut döneminde gerçekleştirilmiştir?

Soru 3


I. Vakıf Sistemi - Yerleşim yerlerinin sosyokültürel ihtiyaçlarının karşılanması

II. Devşirme Sistemi - Kapıkulu Ordusu'nun asker ihtiyacının karşılanması

III. Lonca Sistemi - Esnafın kredi ihtiyacının karşılanması

IV. Tımar Sistemi - Vergilerin yerinde değerlendirilmesinin sağlanması

V. Müsadere Sistemi - Mukataa topraklarının vergilerinin toplanması

Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?

Soru 4


19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde;

• Tıphane-i Amire

• Cerrahhane-i Mamure

• Mekteb-i Fünun-ı Harbiye

okulları aşağıda verilen amaçlardan hangisine yönelik açılmıştır?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nde (19 yüzyıl) 1839 yılında Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu fermanla ortaya çıkan durumlardan biri olduğu savunulamaz?

Soru 6


Galip geldiği Kırım Harbi sonrası 1856 yılında imzalanan Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'de tersane kurması ve donanma bulundurması engellenmiştir.

Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin, hazinenin nakit ihtiyacını karşılama amacıyla aldığı önlemlerden biri değildir?

Soru 8


II. Mahmut döneminde tımar ve zeamet kaldırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biri değildir?

Soru 9


1876 yılında ilan edilen Kanun-ı Esasi ile Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi benimsenmiştir?

Soru 10


I. Abdülmecid - İlk kağıt paranın bastırılması

II. Abdülaziz - Kanun-ı Esasi'nin ilan edilmesi

III. İkinci Mahmut - Eşkinci Ocağı'nın kurulması

IV. İkinci Abdülhamit - Mecelle'nin yürürlüğe konulması

V. Üçüncü Selim - Nizam-ı Cedit Ordusu'nun kurulması

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


Osmanlı Devleti 19. yüzyıl gelişmelerinde yaşanan gelişmelerden hangisiyle Avrupa devletlerinin açık pazarı haline gelmiştir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda yapılan ıslahatlar arasında gösterilemez?

Soru 13


19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde çıkarılan Muharrem Kararnamesi'yle Düyun-ı Umumiye idaresi kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisinin bu gelişmeyle ortaya çıkan durumlardan biri olduğu.savunulabilir?

Soru 14


• Danıştay'ın kurulması

• Vilayet Nizamnamesi'nin yayımlanması

• Nizamiye Mahkemeleri'nin kurulması

• Düstur denilen kanun dergisinin yayımlanması

Yukarıdaki yenilikler aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde gerçekleştirilmiştir?

Online 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Test

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Test çöz. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Test soruları çöz. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Test online çöz

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Test Online Çöz

Paylaş

Etiketler: