1982 Anayasası 2017 Değişiklikleri

1982 Anayasası 2017 Değişiklikleri

1982 Anayasası 2017 Değişiklikleri

1982 Anayasası 2017 Değişiklikleri Nelerdir? 1982 Anayasası 2017 değişikliklerini bilmek önem arz etmektedir. 2020 KPSS Vatandaşlık sınavında karşımıza gelen sorulardan 2017 Anayasa değişikliklerini göz önünde bulundurarak çözmemiz gerekir. Aksi halde doğru bildiğimiz soruları yanlış yapmamız kaçınılmaz olacaktır. KPSS Vatandaşlık Testlerimiz 2020 yıl itibariyle 2017 Anayasa değişiklikleri göz önünde bulundurularak revize edilmiştir. Vatandaşlık sorularımızı çözmenizi tavsiye ederiz. Şimdi 1982 Anayasası 2017 Anayasa değişikliği ile birlikte değişen maddelere göz atalım.

1982 Anayasası 2004 Değişiklikleri

 • Ölüm cezası kaldırıldı.

 • Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırıldı.


1982 Anayasası 2006 Değişiklikleri

 • 30 olan milletvekili seçilme yaşı 25’e indirildi.

1982 Anayasası 2007 Değişiklikleri

 • TBMM seçimlerinin 4 yılda bir yapılaması kararlaştırıldı.

 • TBMM’nin, yapacağı seçimler dâhil bütün işlerinde, üye tamsayısının en az 3’te 1’i ile toplanması (184) kararlaştırıldı. Ayrıca, meclisin, anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar vermesi, ancak karar yeter sayısının hiçbir şekilde üye tamsayısının 4’te 1’inin bir fazlasından az olmayacağı hükmü getirildi.

 • Cumhurbaşkanı 5 yıl için halkoyuyla seçilmesi kararlaştırıldı. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir kuralı getirildi.


1982 Anayasası 2010 Değişiklikleri

 • Anayasa Mahkemesinin üye sayısı, üye seçimi, görev süreleri, çalışma usulleri değiştirildi.

 • Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun üye sayısı, üye seçimi, çalışma usulleri değiştirildi.

 • Ekonomik Sosyal Konsey anayasada yer aldı.

 • Memurlar ve diğer kamu görevlilerine verilen uyarma ve kınama cezaları yargı denetimine açıldı.

 • Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeni ile emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolunun açık olduğu hükmü getirildi.

 • Partisinin temelli kapatılmasına neden olan milletvekilinin milletvekilliğinin sona ereceğine ilişkin hüküm kaldırıldı.

 • TBMM Başkanlık Divanına ilk seçilenlerin görev süresi iki yıldır ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadar devam eder hükmü getirildi.

 • Savaş hali dışında, asker olmayan kişilerin askeri mahkemede yargılanmasının önü kapatıldı.

 • Bilgi edinme hakkı ve Kamu Denetçiliği Kurumu anayasal güvence altına alınmıştır. Kamu baş denetçisinin TBMM’ce seçileceği hükmü getirildi.

 • Kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı getirildi.

 • Aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamayacağına ilişkin yasak kaldırıldı.

 • Kişisel verilerin korunması anayasada yer aldı.

 • Siyasi, genel, dayanışma amaçlı grev ve lokavt, işyeri işgali, işi yavaşlatma verimi düşürme yapılamaz hükmü kaldırıldı.

 • Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz hükmü getirildi.

 • Vatandaşın yurt dışına çıkan hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararıyla sınırlanabilir hüküm getirildi.

 • Devletin her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler alınacağı hükmü getirildi.

 • Geçici 15. Madde kaldırılarak 12 Eylül askeri darbesini yapanlara yargı yolu açıldı.

1982 Anayasası 2011 Değişiklikleri

 • Spor federasyonu tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı yargı merciine başvurulamaz hükmü getirildi.

1982 Anayasası 2017 Değişiklikleri

 • 25 olan seçilebilmek yaşı 18 yaşın doldurulmasına İndirildi.

 • Cumhurbaşkanın siyasi parti üyeliği yasağı kaldırıldı.

 • Askeri yargı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay kaldırıldı.

 • Jandarma Genel Komutanı Yüce Divanda yargılanabilecek kişiler arasından çıkartıldı.

 • Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndan “Yüksek” ibaresi çıkartıldı.

2017 Anayasa Değişikliğini İçeren Online Deneme Sınavını Çözmek İçin Tıklayınız. (Test I)

2017 Anayasa Değişikliğini İçeren Online Deneme Sınavını Çözmek İçin Tıklayınız. (Test II)


Yorum Yaz