2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı V

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı V

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı V - çöz

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı V soruları cevapları
2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı V

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı VSoru 1


Tatilini geçirmek üzere Türkiye'den 10 günlüğüne Arjantin'e giden bir turist grubu, Arjantin'de kaldıkları süre içerisinde gündüz süresinin Türkiye'den uzun olduğunu görmüşlerdir. Ayrıca yakın bir süre önce gündüz süresinin kısalmaya başladığını, ancak hala gündüz süresinin gece süresinden uzun olduğunu fark etmişlerdir.

Buna göre bu turist grubunun hangi tarihler arasında Arjantin'de olduğu söylenebilir?

Soru 2


Kıyı Ege'deki akarsuların çoğunun orta ve aşağı çığır kesimlerinde vadi profillerinin genellikle alüvyal tabanlı olduğu görülür.

Bu durumun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Türkiye'de çok farklı bitki toplulukların görülmesinde

I. iklimin çeşitlilik göstermesi,

II. kayaç türlerinin farklılık göstermesi,

III. yeryüzü şekillerinin çeşitliliği,

IV. Anadolu'nun 10.000 yıllık yerleşim alanı olması

özelliklerinden hangileri etkilidir?

Soru 4


Kaynağını Doğu ve Batı Karadeniz dağlarının kuzey yamaçlarından alan akarsular Karadeniz'e döküldükleri alanlarda delta ovaları oluşturmamışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 5


Bir yerleşim merkezinde tarım, ticaret, madencilik, turizm ve sanayi gibi sektörlerde çalışanların sayısının tespit edilmesi, o yerleşim merkezi ile ilgili;

I. yerleşim merkezinde ön plana çıkan ekonomik fonksiyonlar,

II. çalışan nüfusun sektörel dağılımı,

III. yerleşmenin dairesel ya da çizgisel olduğu,

IV. yerleşim merkezinin gelişmişlik düzeyi

bilgilerinden hangilerinin elde edilmesini sağlamaz?

Soru 6


Türkiye'de aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda iç kuvvetler etkili olmamıştır?

Soru 7


İnsanların ekonomik, sosyal, siyasi veya doğal nedenlerden dolayı zorunlu ya da isteğe bağlı olarak oturdukları yeri değiştirmelerine göç denir.

Buna göre,

I. mübadele göçü

II. işçi göçü

III. beyin göçü

IV. mevsimlik göç

çeşitlerinden hangileri zorunlu göçe örnek verilebilir?

Soru 8


Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi, hem Doğu Karadeniz hem de Batı Karadeniz bölümlerinde yapılmaktadır?

Soru 9


Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı şehirlerle ilgili aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin bu şehirlerdeki nüfus artışında ve sosyokültürel değişimdeki etkisi en azdır?

Soru 10


Türkiye'deki bazı şehirlerin nüfus ve yerleşme özellikleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


Önemli bir jeotermal kuşak üzerinde bulunan Türkiye'de sıcaklıkları 20 - 242 °C arasında değişen çok sayıda sıcak su kaynağı vardır. Bu sıcak sulardan birçok alanda yararlanılır.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sıcak sulardan yararlanma alanlarından biri değildir?

Soru 12


Doğal çevre koşulları dikkate alındığında aşağıda verilen kent çiftlerinden hangileri arasında yapılacak aynı standartlardaki hızlı tren hatlarının kilometre maliyeti daha fazla olur?

Soru 13


Doğal üretim sahası Akdeniz kıyıları olmasına rağmen daha çok Ege ve Marmara kıyılarında üretilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Türkiye'nin dış ticaret hacminin büyümesinde

I. uluslararası ticari anlaşmaların artması,

II. ürün kalitesinin yükseltilerek dış piyasadaki rekabet gücünün artması,

III. işçi ücretlerinin artırılması,

IV. bazı ürünlerin ihracatında kota uygulamasının genişletilmesi

faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?

Soru 15


I. Seracılık faaliyetlerinin kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru yaygınlaşması

II. İç Anadolu'da tarım alanlarının büyük kısmının nadasa bırakılması

III. Karadeniz ve Akdeniz kıyıları ile iç kesimler arasında ulaşımın tünel ve geçitlerle daha kolay yapılması

IV. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yaylacılık etkinliklerinin yaygın olması

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de teknolojinin gelişmesine bağlı olarak doğal koşullara bağımlılığın azaldığına örnek gösterilemez?

Soru 16


İç Anadolu'ya ait olan aşağıdaki özelliklerin hangisinde bölgede görülen iklimin etkisi yoktur?

Soru 17


2016 ve 2017 yılı verilerine göre Türkiye'de enerji tüketiminin sektörel dağılışında aşağıdakilerden hangisinin payı en çoktur?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisinde bir bölge türü ile bu bölge türüne örnek olmayan yöre birlikte verilmiştir?

Paylaş

2019 KPSS Coğrafya Deneme Sınavı V sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Süleyman Fatih U
Doğru: 18
100 Puan
makropoulos
Doğru: 18
100 Puan
Fandayk
Doğru: 16
88.8 Puan
blackbook
Doğru: 16
88.8 Puan
ela709652
Doğru: 16
88.8 Puan
KPSS Coğrafya Testleri