2018 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı II

2018 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.

2018 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı II

2018 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı II

2018 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı II - çöz

2018 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı II soruları cevapları
2018 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı II


Soru 1


Her yeni öğrenmenin kendinden önceki öğrenmelere dayalı ve kendisinden sonraki öğrenmeler için de hazırlayıcı nitelikte olması tam öğrenme modelinde hangi değişkenin önemine ilişkin bir anlamı içermektedir?

Soru 2


Öğrencilerin önceden edinilen; okuduğunu anlama, mantıksal düşünme, dili etkin kullanma gibi genel becerileri ön koşul öğrenmelerden daha önemlidir. Öğrencilerin yeni bilgi birimleri için gerekli olan kolaylaştırıcı becerilere sahip olması öğrenmelerini kolaylaştıracaktır.

Bu parçada verilen açıklamalar okulda öğrenme modelinin hangi öğesine aittir?

Soru 3


İstifa eden başarılı teknik direktörler, yansıtmaya dayalı savunma mekanizmasını kullanmadan takımın başarısızlik durumunu kendi üzerine almaktalar. Demeçlerinde genellikle “Geminin kaptanı ben isem sorumluluk da bana aittir. Takımın değişime, benim de yenilenmeye ihtiyacım var.” derler. Bunun gibi öğrenme-öğretme sürecinde öğretmenler deteknik direktörlerin bu yakjaşımlanna uygun bir tutum içinde bulunarak.öz değerlendirmelerde bulunmalıdırlar.

Parçada hangi düşünme becerisinin gereğine vurgu yapılmaktadır?

Soru 4


İş birlikli öğrenmede öğrencilerin birbirlerinin öğrenmelerini en üst seviyeye çıkarmak için grupça çalıştıklan süreçte grup üyeleri arasındaki iletişimin kalitesinin değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca grubun verilen görevleri yapıp yapmadığı noktasında değerlendirilmesi verimi arttıran bir tutumdur. Aynı zamanda grupların aktifliklerini sürdürmeleri ve geliştirmeleri içiri grup hedeflerinin belirlenerek belli araliklarla ğrüp çalışmalarına ilişkin gözlemlerin sınıfça paylaşılması gerekir.

Bu parçada, iş birlikli öğrenme modelinin daha çok hangi ilkesinin önemine ilişkin bilgilere yer verilmiştir?

Soru 5


Emir Öğretmen, sosyal bilimler dersinde konuyu işlerken öğrencilerin mevcut bilgi birikimlerini dikkate alarak sözel ilişkilendirmeye önem vermiştir. Dersi işlerken çeşitli kavram haritaları kullanmış, şema ve grafiklerden de yararlanarak konulan birbirleriyle ilişkilendirmiş ve dersini özetleyerek sonlandırmıştır. Böylece kısa süreli bellekteki bilgilerin ön bilgiler, kavramlar ve yaşantılarla ilişkilendirilmesi sağlanarak yeni bilgilerin yapılandırılmasına gidilmiştir.

Buna göre, Emir Öğretmenin dersi anlatırken kullandığı öğrenme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Öğretmen öğrencilerin genel yargılara ulaştıracak örnekleri belirlerken örneklerin öğrencinin merakını uyandıracak ve sürdürecek biçimde sıralanmasına da dikkat etmelidir. Bunun için önce basit örnekler, daha sonra karmaşık örnekler verilebilir. Böylelikle öğrencinin başarabileceğini gösterecek ve onun öz güven eksikliğini yaşamasına meydan vermeyecektir. Ancak öğrenci düzeyine uygun ve aşamalı olarak sürdürülen süreçlerde genel ilkelere, sonuca ulaşılması mümkün olabilir.

Yukarıda sözü edilen model, yaklaşım veya strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


İş birlikli öğretim sürecinde iş bölümüne gidilmesi, sorumluluğun paylaşılacak olması, risklerin bölüşülmesi ve değerlendirmenin bireyle birlikte gruba yönelik yapılacak olması öğrencilerde daha çok aşağıdakilerden hangisinin gelişimine neden olabileceği söylenebilir?

Soru 8


Hikmet Öğretmen öğretim sürecinde uyguladığı öğretim şekli ile ilgili olarak şu bilgilere yer vermektedir: “Amacın ne olduğu ortaya konduktan sonra öğrencinin ön bilgilerinden yararlanma yoluna gidilmelidir. Öğrencinin hazır bulunuşluk özelliklerine uygun örnekler önceden belirlenerek örnekler üzerinde yorum yapılmalıdır. Bu noktada uygun olan ve olmayan örnekler verilerek hem öğrencilerin örnekler arası farkı fark etmelerini sağlama hem de konunun kanştırılmadan öğrenilmesine İmkân verme yoluna gidilir. Böylece verilen örnek ve yapılan açıklamalardan hareketle öğrencilerin yargıya varmaları ve sonuca ulaşmalan sağlanır. Sonuç olarak öğrenci kendi yaşantılarından hareketle öğeler arası ilişkileri dikkate alarak belli yargılara ulaşır.”

Buna göre, Hikmet Öğretmenin öğretim sürecinde uyguladığı öğretim model ya da stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Sulama kanalının yanındaki yolda giderken boğulma tehlikesi yaşayan bir kişiyi gören Arif Bey, kendisi de yüzme bilmediği için çaresizlik içindedir. Cep telefonu çekmediği için kimseden yardım isteyememekte, aynca yolda başka bir sürücü de bulunmamaktadır. Tam bu sırada aklına bir fikir gelir. Arabasının bagajını açar, yedek lastiği çıkarır boğulma tehlikesi yaşayan kişiye atar ve onun kurtulmasını sağlar.

Arif Bey’in boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi kurtarmak için bulduğu çözüm, aşağıdaki düşünme becerilerinden hangisine örnektir?

Soru 10


Aşağıdaki öğretim etkinliklerinden hangisi, "verilen metindeki temel öğeleri belirleyebilme” hedefine ulaşmış olan öğrencilerin sergiledikleri en üst düzeyde bir davranış olarak gösterilebilir?

Soru 11


Gerçek yaşamda karşılaşılan acil durumlarda veya sorunlu durumlarda bilgisayar destekli öğretimin uygulama biçimlerinden hangilerinin daha etkili olması beklenir?

Soru 12


Kerim Öğretmen’in, öğrencilerini fikirlerinde gereksiz yere ısrarcı olmayan, empati yapabilen, kendini değerlendirebilen yanlış ve eksiklerini görüp gideren, başkalarına saygı gösteren yapıda olmalarını ister. Öğrencilerine duygu ve düşüncelerini korkmadan söylemeleri konusunda ortam sunmaya çalışır.

Yukarıdaki belirleme, daha çok hangi düşünce biçimi ve buna ait gerekçeyle birlikte vurgulanmıştır?

Soru 13


Fen ve teknoloji öğretmeni Faruk Bey’in iş birliğine dayalı bir ders işlerken grup üyeleri arasında olumlu bağımlılık oluşturmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

Soru 14


Sınıftaki öğrenci sayısı artıkça öğretmenin her öğrenciyle ilgilenme oranında da azalma olmaktadır. Bununla birlikte bir sınıfta bulunan öğrenciler arasında bireysel farklılıklar da bulunmaktadır. Bu durum öğrencilerin tamamının aynı anda öğrenmesini engeller. Bunun sonucunda bazı öğrencilerin hemen, bazılarının daha geç öğrendiği, bazılarının da hiç öğrenemediği görülmektedir. İstenmeyen bu durumları gidermede öğretmen ve öğrenciye yeni roller yükleyen, öğrencilerin küçük homojen gruplara yönelmesini sağlayan öğrenci merkezli yöntemler kullanmak gerekmektedir.

Buna göre parçada belirtilen durumda kullanılması gereken öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Osman Öğretmen; öğrencilerin hazır bilgiyi alma yerine öğrenme sorumluluğunu alarak kendilerine özgü, yeni ürünler ortaya koyabilen, eleştirel ve analitik düşünebilen, bilgiye ulaşma yollarını keşfedebilen ve elde ettiği bilgileri pratiğe dönüştürebilen özellikte öğrenci kazanımlarını amaçlamaktadır. Aynca öğrendiği bilgileri başka alanlara transfer edebilen, kendi kendine rehberlik yapabilen, öğrenme becerilerinin ve şeklinin farkında olarak kendine uygun öğrenme biçimleri geliştirebilen nitelikte kazanımlara ulaşmalarını planlamaktadır.

Buna göre, aşağıdaki öğrenme yaklaşım ya da yöntemlerden hangisinin belirtilen amaçlara ulaşılmasında daha işlevsel olabileceği söylenebilir?

Soru 16


Öğrencinin öğrenme ünitesini başarıyla tamamlayıp tamamlamayacağına ilişkin kendini algılayışıdır. Bu özellik başarıyı önemli derecede etkiler. Duyuşsal giriş özellikleri. bütün olarak ve diğer etkenlerden bağımsız başarıdaki farklılığın dörtte biri kadarını açıklayabilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin duyuşsal özelliklerinin okul yaşantılarının başından itibaren olumlu yönde geliştirilmesi gerekmektedir.

Parçada öğretim sürecinde aşağıdakilerden hangisinin önemine ilişkin bilgilere yer verilmiştir?

Soru 17


Öğrenmeye hazır olma, öğrencinin bazı öğretim hedeflerine göre var olan kapasitesinin yeterlilik durumudur. Öğrenmeye hazır olma, öğrencinin bilgisi, yetenekleri, ilgileri, alışkanlıkları, tutumları ve değerleri ile ilgilidir. Öğrenme faaliyetleri düzenlenirken bu öğelerin dikkate alınması gerekir. Gelişim ve öğrenme bakımından her öğrenci yeni bir konuyu öğrenmeye, belli bir öz geçmişle başlar.

Parçada verilenler aşağıdaki öğretim ilkelerinin hangisiyle ilgili bilgilerin önemine ilişkin açıklamaları içermektedir?

Soru 18


Sözel bölümü öğrencileri, matematik dersindeki temel kavramları ve bunların tanımlarını tam olarak bilemediklerinden matematik öğretmeni Ahmet Bey’in gayretlerine rağmen anlatılan konuyu tam olarak anlayamamışlardır. Bunun üzerine Ahmet Bey, doğal sayılar, sayma sayılar, tam sayılar, gerçel sayılar, vb. kavramların ne olduğuna İlişkin hazırladığı boşluk doldurmalı test ile temel kavramlara ilişkin konuyu öğrencilerle tekrar işler. Öğrencilerin bu çalışmadan sonra konuyu daha iyi anladıkları görülür.

Buna göre öğrencilerin temei kavramları öğrendikten sonra konuyu anlamaları hangi öğretim ilkesiyle ilgili bir durumu gösterir?


Testin Enleri

Aze
Doğru: 18
100 Puan
paradigma
Doğru: 17
94.4 Puan
kalyon
Doğru: 17
94.4 Puan
can CAN
Doğru: 16
88.8 Puan
Ali Dirin
Doğru: 16
88.8 Puan
KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri