2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı IX

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı IX

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı IX - çöz

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı IX soruları cevapları
2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı IX

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı IXSoru 1


Türk devletlerinde Mete Han tarafından oluşturulan ve ülkenin doğu - batı; sağ - sol şeklinde iki idari bölgeye ayrılarak yönetildiği devlet anlayışı aşağıdaki inançlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

Soru 2


• Aristo'nun eserlerini inceleyip yeni yorumlar getirdiği için "İkinci Öğretmen" olarak anılır.

• Kanun adı verilen müzik aletini icat etmiştir.

Özellikleri verilen Türk - İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Abbasi halifesi tarafından Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'a menşur gönderilmesi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?

Soru 4


Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek

Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek

Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek.

Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın?

Fatih'in lstanbul'u fethettiği yaştasın.

Bir parçası verilen bu şiir aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nde padişah ve diğer yöneticilerin hayatlarını, kahramanlıklarını, siyasi ve askeri zaferlerini anlatan kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Osmanlı Devleti'nde noktasız yazıldığı ve birçok kelimeler kısaltılarak birer işaret haline getirildiği için uzmanları tarafından okunabilen, daha çok maliye kayıtları ve tahrir defterlerinde kullanılan yazı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde Rumeli topraklarında beylerbeylik yapılanması oluşturulmuştur?

Soru 8


Osmanlı Devleti'nde lonca teşkilatının çökmesine neden olan gelişmelerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


I. Abdülmecit

II. ikinci Mahmut

III. Üçüncü Selim

Yukarıdaki padişahlardan hangileri döneminde Yeniçeri Ocağına alternatif bir ordu kurulmuştur?

Soru 10


Avrupa'ya yaptığı ziyaret sonrasında gözlemleriyle ilgili bir hattı hümayun yayımlayan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Türk tarihinin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Osmanlı Devleti'nde dışarıdan gelen malların önünü açtığı için tekel uygulamasının önemini yitirmesine neden olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Osmanlı Devleti son zaferini aşağıdakilerden hangisinde kazanmıştır?

Soru 14


I. Amiral Bristol Raporu

II. General Harbord Raporu

III. Hrisantos Raporu

Yukarıdakilerden hangilerinin içeriği Osmanlı Devleti aleyhinedir?

Soru 15


"Milletin durumunu saptamak ve halkın sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denefımden uzak, ulusal bir kurulun varlığı şarttır." maddesi aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

Soru 16


Misakımilli'nin kabul edildiği son Osmanlı Mebuslar Meclisinde oluşturulan grup aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi eski Kuvayı milliyecilerin çıkartmış olduğu ayaklanmalardan biridir?

Soru 18


• Fransız işgali sırasında Urfa'da Kuvayımilliye komutanı olarak direnişi örgütlemiştir.

• İstiklal Mahkemesi başkanlığı ve milletvekilliği görevinde bulunmuştur.

• Kilikya Dramı ve Urfa'nın Kurtuluş Savaşları adlı eseri vardır.

Özellikleri verilen asker ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Moskova Antlaşması ile Gürcistan'a bırakılan yer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının asker kökenli kurucularından değildir?

Soru 21


Mal varlığı 1932'de kurulan Halkevlerine devredilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22


Aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasında 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın olumsuz etkisinin olduğu söylenebilir?

Soru 23


• Paşabahçe Fabrikası

• Alpullu Fabrikası

• Etibank

• Bünyan Mensucat Fabrikası

Verilen kuruluşlar ve ilgili oldukları ürünler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?

Soru 24


Aşağıdakilerden hangisi demokratik devlet yapılanmasında olması gerekenler arasında yer almaz?

Soru 25


Kıbrıs Barış Harekiitı'nı başlatan, "Ayşe tatile çıksın." parolasında kendi kızının ismi bulunan, dönemin dışişleri bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26


İngiltere ve Rusya'nın Balkanlardaki nüfuz alanlarını belirledikleri Yüzdeler Antlaşması aşağıdaki konferanslardan hangisinde imzalanmıştır?

Soru 27


Aşağıdakilerden hangisi SSCB'den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden devletlerden biri değildir?

Paylaş

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı IX sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Süleyman Fatih U
Doğru: 27
100 Puan
2019hedef90
Doğru: 27
100 Puan
Serap Sağlam
Doğru: 27
100 Puan
paradigma
Doğru: 24
88.8 Puan
Beyhan Sakarya
Doğru: 20
74.0 Puan
KPSS Tarih Testleri