2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı VIII

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı VIII

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı VIII - çöz

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı VIII soruları cevapları
2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı VIII

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı VIIISoru 1


İslamiyet öncesi Türklerde,

I. İkili Teşkilat uygulamasının görülmesi,

II. kurultayın ülkedeki tüm sorunların görüşüldüğü yer olması

III. töre'nin değişmez hükümlerinin olması

durumlarından hangileri Türklerde federatif devlet yapılanması olduğunun kanıtıdır?

Soru 2


Aşağıdaki bilim insanlarından hangisinin eserlerinin, Batı dünyasını etkilediği savunulamaz?

Soru 3


Türk - İslam devletlerinde aşağıdaki kurumlardan hangisi sağlık merkezi olarak hizmet vermiştir?

Soru 4


I. Büyük Selçuklu Devleti

II. Anadolu Selçuklu Devleti

III. Osmanlı Devleti

Ahi Teşkilatının faaliyetlerinin yukarıdaki devletlerden hangilerinin gelişmesinde katkısının olduğu savunulabilir?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nin, aşağıdaki silahlardan hangisini I. Kosova Savaşı'ndan itibaren kullanmaya başlandığı savunulabilir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti Dönemi'nde yaşamış olan hat ustalarından biri değildir?

Soru 7


I. Enderun

II. Medrese

III. Lonca

Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerin hangilerinde dini eğitim de verildiği savunulabilir?

Soru 8


Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisi XVll. yüzyıldan itibaren yerlerine gitmeyen beylerbeylerine vekalet etmiştir?

Soru 9


I. Askeri yapı

II. Eğitim sistemi

III. Veraset sistemi

II. Osman'ın yukarıdaki alanlardan hangilerinde yapmak istediği ıslahatlar onun tepki görmesine ve öldürülmesine yol açmıştır?

Soru 10


Osmanlı Devleti'nin XVlll. yüzyıldaki ekonomik yapısını bozan etkenler arasında,

I. savaşların ardından tazminat ödenmeye başlanması,

II. Tımar Sistemi'nde bozulma yaşanması,

III. toprak kayıplarının vergi gelirlerini azaltması

durumlarından hangilerinin yer aldığı savunulabilir?

Soru 11


1856'da imzalanan Paris Antlaşması'nda yer alan "Karadeniz tarafsız hale getirilecek, tüm devletlerin ticaret gemilerine açık, fakat savaş gemilerine kapalı tutulacaktır." maddesi ile ilgili olarak

I. Rusya'nın Akdeniz'e inmesi engellenmek istenmiştir.

II. Avrupalı devletler Karadeniz ticaretinde etkinliklerini artırmak istemiştir.

III. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı'nı kazanmıştır.

yargılarından hangilerinin doğru olduğu savunulabilir?

Soru 12


Yeniçeri Ocağının ortadan kaldırılması gelişmesine "Vakayı Hayriye" adının verilmesi,

I. yeniliklerin önündeki en büyük engelin kaldırılması,

II. yapılacak ıslahatların önünün açılması,

III. devlet hazinesinin ağır bir yükten kurtulması

durumlarından hangileri ile ilgilidir?

Soru 13


Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde aydınlar tarafından benimsenen "Osmanlıcılık" fikir akımı,

I. milliyetçilik,

II. sömürgecilik,

III. Panslavizm

anlayışlarından hangilerinin devlet üzerindeki olumsuz etkilerini yok etmeye yöneliktir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi İngiltere'nin, Trablusgarp'ın işgali sırasında İtalya'ya karşı Osmanlıyı desteklemediğinin kanıtı olarak gösterilebilir?

Soru 15


18 Ocak 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı'nın temel amacı aşağıdakilerden hangisinde en doğru biçimde açıklanmıştır?

Soru 16


Osmanlı Devleti'nin Mondoros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak koşulsuz bir şekilde teslim olmasının Anadolu'da,

I. müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin kurulması,

II. milli bağımsızlık anlayışının gelişmesi,

III. Kuvayımilliye'nin oluşturulması

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi, Milli Mücadele Dönemi'nde Anadolu'nun güney bölgelerinde yaşanan işgallere karşı oluşan milis güçlerin örgütlenmesinde ve bölgenin işgalden kurtarılmasında etkili olan kişilerden biri değildir?

Soru 18


I. Hakimiyetimilliye

II. Mizan

III. Serbesti

Birinci TBMM'nin yayın organları arasında, yukarıdakilerden hangileri yer almıştır?

Soru 19


Aşağıdakilerden hangisi 2 - 3 Aralık 1920'de TBMM Hükumeti ile Ermenistan arasında imzalanan Gümrü Antlaşması'nın özelliklerden biri değildir?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisiyle Süleymanşah Türbesi'nin bulunduğu Caber Kalesi Türk toprağı sayılmıştır?

Soru 21


Milli Mücadele yıllarında İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı ve Ankara güzargahının "İstiklal Yolu" olarak adlandırılmasında,

I. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçişte bu hattı kullanması,

II. hat üzerindeki yolların Anadolu'ya silah ve teçhizat taşınmasında önemli bir yere sahip olması,

III. Anadolu'ya geçen birçok vatanseverin bu hat üzerindeki yolları kullanması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

Soru 22


Şeyh Sait İsyanı'nın nedenleri düşünüldüğünde bu isyanın,

I. milli devlet,

II. cumhuriyet yönetimi,

III. laik toplum ve laik devlet

anlayışlarından hangilerine karşı bir tepki olduğu savunulabilir?

Soru 23


Aşağıda verilen bütünleyici ilkelerden hangisi Atatürk'ün hem laiklik hem de inkılapçılık ilkesi ile doğrudan ilgilidir?

Soru 24


Soyadı Kanunu'nun kabulüyle

I. devletler arasındaki ilişkileri güçlendirme,

II. resmi devlet işlerindeki karışıklıkları engelleme,

III. şeyhlik, dedelik, dervişlik gibi unvanları yasaklama

durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir?

Soru 25


1933'te Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

Soru 26


Aşağıdakilerden hangisi 1950 - 1960 yılları arasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?

Soru 27


Camp David Antlaşması ile İsrail'in varlığını resmen tanıyan ve bu nedenle diğer İslam ülkeleri ile ilişkisi bozulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

2019 KPSS Tarih Deneme Sınavı VIII sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

2019hedef90
Doğru: 27
100 Puan
Muhammed Öğüt
Doğru: 24
88.8 Puan
emoo
Doğru: 23
85.1 Puan
mehmet nuri gün
Doğru: 23
85.1 Puan
Süleyman Fatih U
Doğru: 22
81.4 Puan
KPSS Tarih Testleri