2018 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı (1-50 Soru)

2018 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı (1-50 Soru)

2018 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı (1-50 Soru) - çöz

2018 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı (1-50 Soru) soruları cevapları
2018 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı (1-50 Soru)

2018 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı (1-50 Soru)Soru 1


I. Disiplin amirinin teklifi

II. Hukuk müşavirinin onayı

III. Bakanlık müfettişinin idari teklifi

IV. Atamaya yetkili amirin onayı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların, yukarıdakilerden hangilerinin teklifi ve onayı ile ilişikleri kesilir?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları” kapsamında memurların kanuni izin nedeniyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları hâlinde yerlerine kurum içinden vekil atandığı zaman (istisnai durumlar hariç) atanan vekil memurlara vekâlet görevinin kaç aydan fazla devam eden süresi için vekâlet aylığı ödenir?

Soru 3


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, aşağıdakilerden hangisinin uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir?

Soru 4


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aylıktan kesme cezası alan bir kişi 8 yıl içerisinde aylıktan kesmeyi gerektirecek başka fiillerden dolayı üçüncü defa aylıktan kesme cezası gerektiren bir fiili işlediklerinde hangi ceza verilir?

Soru 5


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnalarına ilişkin esas ve usuller aşağıdakilerden hangisince belirlenir?

Soru 6


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, disiplin cezası verme yetkisi nihayet ne kadar süre içinde zaman aşımına uğrar?

Soru 7


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aynı yerdeki göreve atananlar atama emrinin kendilerine duyurulduğu günü izleyen kaç gün içinde işe başlamalıdır?

Soru 8


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, öğretmen olarak memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlar hakkında derece ve kademe ilerleme bakımından aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Soru 9


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, muvazzaf askere giden memurlar, tekrar göreve dönmek istemeleri hâlinde terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar?

Soru 10


I. Ölüm

II. Aylıksız izne ayrılma

III. Emekliye ayrılma

IV. İstifa

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, yukarıda verilenlerin hangilerinde memurlara peşin olarak ödenen aylık geri alınmaz?

Soru 11


I. Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır hâlde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

II. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

III. Zararların ödettirilmesinde, fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi hâlinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “kişisel sorumluluk ve zarar” ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 12


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre merkez ilçelerdeki belde belediye meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili mercinin, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararına karşı yapılan itirazlar en geç kaç ay içinde karara bağlanır?

Soru 14


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre valiler için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre ön inceleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 16


I. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak

II. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak III. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak

IV. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak

V. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerindendir?

Soru 17


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “öğretmenlik mesleği” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

Soru 18


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda, “Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.” şeklinde açıklanan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, “Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak” aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin görevidir?

Soru 20


Yurt dışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını bakanın onayına sunmak

Eğitim ve öğretimle ilgili konularda Bakanlığın diğer birimleri tarafından oluşturulacak politika ve stratejilerin belirlenmesinde iş birliği yapmak

Bu görevler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

Soru 21


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya meslekî ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim vermek” görevi aşağıdakilerden hangisinindir?

Soru 22


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre “kurum açma izninin iptali, kurumun kapatılması, devri ve nakli” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 23


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre kurum açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi halinde, kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren kaç iş günü içinde Bakanlığa itirazda bulunulabilir?

Soru 24


3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi Dilekçe Komisyonunun sahip olduğu yetkilerden değildir?

Soru 25


I. Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

II. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap veremezler.

III. İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre istenecek bilgi veya belgenin niteliği ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

Soru 26


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir?

Soru 27


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

Soru 28


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

Soru 29


I. Uygulamalı meslek dersleri, imkânlar ölçüsünde birbirini izleyecek şekilde planlanır.

II. Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır.

III. Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına özen gösterilir.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre haftalık ders programı düzenlenirken özen gösterilmesi gereken hususlarla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 30


Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “Ortaöğretime geçiş esasları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 31


I. Gizlilik ilkesi

II. Öğrencinin daha önce ceza alıp almadığı

III. Okul içinde ve dışındaki genel durumu

IV. Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım ve başarı durumu

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre öğrencilere uygulanacak disiplin cezaları takdir edilirken yukarıdaki hususlardan hangileri dikkate alınır?

Soru 32


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç kaç iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir?

Soru 33


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ilköğretim kurumlarında sınıf yükseltme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 34


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre özürsüz olarak aralıksız kaç gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır?

Soru 35


Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre sosyal etkinlikler kurulunun etkinliklerle ilgili planlama ve kararları aşağıdakilerden hangisinin onayından sonra yürürlüğe girer?

Soru 36


I. Kulüp ve toplum hizmetine katılan öğrenci listesini, sosyal etkinlikler kuruluna vermek.

II. Kulübe seçilen öğrencileri kulübün amaçları ve çalışmaları hakkında bilgilendirmek.

III. Çalışmalarda öğrencileri yenilikçi ve özgün fikirler üretmeye teşvik etmek.

IV. Çalışmaların yürütülmesini, gözetim ve rehberliğini sağlamak.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre yukarıdakilerden hangileri danışman öğretmenin görevleri arasındadır?

Soru 37


Sosyal etkinlikler kurulu, eğitim kurumunda bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılacak sosyal etkinliklerle ilgili iş ve işlemleri …… ayında planlar, …….. ayından itibaren yürütür.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

Soru 38


Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre Rehberlik hizmetleri il danışma komisyonunun Eylül ve Haziran aylarında yaptıkları toplantılarda alınan kararları Bakanlığa aşağıdakilerden hangisi gönderir?

Soru 39


• Bireylerin, eğitsel değerlendirme ve tanılama çalışmalarına katılır.

• Destek eğitim önerilen bireylerin, engel türü ve derecesine, gelişim özelliklerine uygun eğitim planını hazırlar ve sonuçlarını değerlendirir.

• Eğitsel ve mesleki yönlendirmede bireylerin; engel türü ve derecesine uygun kararlar alabilmek için diğer alan uzmanlarıyla iş birliği yapar.

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki görevler hangisine aittir?

Soru 40


I. Kişisel/Sosyal rehberlik: Bireyin yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer, kişilik özellikleri, imkân ve koşullarıyla uyumlu eğitsel kararlar almasına yönelik hizmettir.

II. Eğitsel rehberlik: Bireyin bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve davranışsal gelişimini desteklemek amacıyla kendini tanımasına yönelik hizmettir.

III. Bireysel rehberlik; bireyin eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal gelişimine yönelik birebir sunulan rehberlik hizmetlerini kapsar.

IV. Grup rehberliği; bireylerin eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal gelişimlerine yönelik grupla gerçekleştirilen rehberlik hizmetlerini kapsar.

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Yönetmeliği’ne göre “Rehberlik Hizmetlerinin Türleri” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 41


Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda, aynı dersten dönemlik açılan kursun süresi kaç ders saatinden az olamaz?

Soru 42


I. Kursta görevlendirilen öğretmenlerin görevleri mazerete bağlı olarak iptal edilemez.

II. Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir.

III. Kurslarda, diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılamaz.

IV. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde, millî eğitim müdürlüklerince aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre kurslarda görev almak isteyen öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 43


Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge’ye göre, aday öğretmen sürecine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 44


Aday öğretmenler, yetiştirme sürecinde çalışma programı çerçevesinde haftada kaç saat ders izleme uygulaması yapacaktır?

Soru 45


Aday öğretmenlere yetiştirme sürecinde, hizmetiçi eğitim faaliyetleri kapsamında kaç saat eğitim verilecektir?

Soru 46


Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergeye göre, plânlı çalışmanın yararlarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Soru 47


Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergesi’ne göre, ders planına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Madde 12)

Soru 48


Aşağıdakilerden hangisi ders planı hazırlanırken saptanacak konulardan değildir?

Soru 49


I. Resmî program

II. Günlük ders planı

III. Çerçeve

IV. Değişmez ve genellik

V. Uygulamadaki program

Öğretim programları bakanlık denetiminde kurulan program geliştirme grupları tarafından tasarlanmaktadır. Bu çalışmada programın tüm ülke için geçerli olan ana yapısı oluşturulur. Bununla birlikte öğretmenler programın uygulayıcısıdır ve öğretim programını hayata geçirirken esneklik haklarını kullanabilmektedir.

Soru öncülünde verilenlerden hangileri öğretmenlerin çalıştıkları şartlara ve öğrencilerinin özelliklerine göre esnekliği devreye soktuğunun göstergesidir?

Soru 50


Aşağıdakilerden hangisi çağdaş eğitim anlayışına göre geliştirilen öğretim programının özelliklerinden değildir?

Paylaş

2018 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı (1-50 Soru) sorularını online çözebilirsiniz.