2018 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı (51-100 Soru)

2018 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı (51-100 Soru)

2018 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı (51-100 Soru) - çöz

2018 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı (51-100 Soru) soruları cevapları
2018 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı (51-100 Soru)

2018 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı (51-100 Soru)Soru 1


I. Bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları,

II. Eğitimde niteliğin arttırılması ihtiyacı,

III. Bilim, teknoloji, öğrenme öğretme yaklaşım, kuram ve stratejilerinde son yıllarda yapılan araştırma ve çalışmalarla gerçekleşen değişiklikler ve gelişmeler,

IV. Ulusal ve uluslararası değerlendirmelerde kullanılan ölçütler ve ülkemize ait bu değerlendirmelerin sonuçları,

V. Kalkınma Planları, 64. Hükümet Programı Eylem Planı (130 ve 132 numaralı Eylemler), 65. Hükümet Programı (2017 yılı Orta Vadeli Program), 2014-2019 MEB Stratejik Planı, OECD Eğitim Raporları,

VI. Mevcut öğretim programlarının akademik bilgi bakımından yoğun olmasından dolayı “eğitim ve öğretimin” sadece öğretim boyutuna ağırlık verilmesi, eğitim boyutu için yeterli sürenin kalmaması

Verilenlerden hangileri 2017 yılı başında öğretim programlarında yapılan güncelleme çalışmalarının gerekçeleri arasındadır?

Soru 2


Yanardağ faaliyetleri, hücre bölünmesi, uzay ve gök cisimlerini gösteren materyallerden destek almak öğretimde materyal kullanımının yararlarından hangisiyle ilgilidir?

Soru 3


Dikkati nesneye çekerek bütünlüğü artırmak ve fikirleri ayırmak amacıyla düz, pürüzlü, mat, saydam, renkli malzemelerden oluşan materyaller aşağıdaki tasarım ögelerinden hangisini temel almıştır?

Soru 4


Dale’ye göre; duyu organlarının sayısı arttıkça, kendi kendine yaparak yaşayarak öğrenmeler gerçekleştikçe öğrenmeler daha kalıcı hâle gelir.

Buna göre, kalıcılığı en çok olan öğretim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Öğretim materyali tasarlanırken genel bir şablonun oluşturulması, ortak renk, yazı stili ve boyutu gibi elementlerin kullanılması, belirlenen tasarım özelliklerinin çalışma boyunca baştan sona tekrarlanması, ilişkili nesnelerin birbirine yakın olarak kullanılması, nesneler arası bir ilişki olmasa bile yerleştirmede bir düzenin olması, dağınık olmaması materyalde verilen mesajların algılanması için önemlidir.

Yukarıda önemi vurgulanan özellikler materyal tasarlama ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

Soru 6


Bir öğretmen sosyal bilgiler dersi “üretim, tüketim ve dağıtım” öğrenme alanında üretim alanları ile ilgili birden fazla faktörün zaman içerisindeki değişim, eğilim ve dalgalamalarını modellemek ve somutlaştırmak istemektedir.

Öğretmenin bu amacına ulaşabilmesi için aşağıdakilerden hangisini kullanması daha uygun olur?

Soru 7


Öğrencilerinin günlük toplumsal sorunları çözebilme becerilerini geliştirmek isteyen Refik Öğretmen, konuları da günlük yaşam sorunlarından seçerek ders içeri-ği oluşturmaya çalışmaktadır.

Refik Öğretmen’in ders düzenlemesi yaparken hangi program tasarım yaklaşımından yararlandığı söylenebilir?

Soru 8


Ülkemizde okullarda, öğretmenlerin tüm çabalarına rağmen sınıflarında çok başarılı öğrencilerin yanında orta ve alt düzeyde başarı gösteren öğrenciler de vardır.

Bu durumda öğretmenler alt ve orta düzeydeki öğrencilerde de üst düzey başarılar elde etmek için aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru olur?

Soru 9


İlkokula yeni başlayan Demet, arkadaşlarının eşyalarından beğendiklerini izin almadan çantasına koyup götürmekte hatta bazen kendi eşyalarından beğenmediklerini de aldığı eşyanın yerine koymaktadır.

Bu durumda sınıf öğretmeni ilk olarak aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 10


1. sınıf öğrencisi Arda, sözel dersleri sevmemekte ve sürekli sınıfın en arkasına oturup gürültü yapmaktadır. Bu davranışın nedenini soran öğretmenlerine de hiçbir şey yapmadığını, sürekli olarak öğretmenlerinin sadece onu gördüğünü söylemektedir.

Bu durumda Arda’nın istenmeyen bu davranışını engellemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması önerilmez?

Soru 11


Sınıf yönetiminde zamanın etkili kullanımı çok önemlidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “sınıfta bir zaman tuzağı” değildir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetiminin en temel amacıdır?

Soru 13


Öğrencilerin sınıfta öğrenme ve öğretme sürecinde uygun davranışların neler olduğunu öğrenebilmesi için yapılması gereken en temel işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Ahmet Öğretmen öğrencilerle insancıl ilişkiler geliştirmek, öğrencilerle olan ilişkilerinde belirgin sınırlar koymak, adil olmak, sorumlulukları öğrencilerle paylaşmak ve öğrencilerine duygusal ve sosyal yeterlilikleri öğretmek gibi ilkelere sınıf yönetiminde önem veren bir öğretmendir.

Buna göre Ahmet Öğretmen’in sınıf yönetiminde benimsediği ilkelerin aşağıdakilerden hangisini odakladığı söylenebilir?

Soru 15


Zeynep Öğretmen istenmeyen davranışların yönetiminde cezanın en son kullanılması gereken bir yaklaşım olduğuna inansa da zaman zaman öğrencilerine, istenmeyen davranışta eğitim bilimcilerin önerilerine uygun olarak cezalar vermektedir. Zeynep Öğretmen’in öğrencilerine verdiği ceza uygulamaları genellikle sınıf kitaplığını dağıtan öğrenciler kim ise onlara düzenlettirmek, sınıfta kirlenen bölümleri hangi öğrenciler kirletmiş ise onlara temizlettirmek şeklindedir.

Buna göre Zeynep Öğretmen’in uyguladığı ceza yaklaşımı aşağıdakilerin hangisine örnek oluşturmaktadır?

Soru 16


Bir öğretmen dersini not almadan dinleyen bir öğrencisine “Derste anlatılan bazı önemli noktaları not almak hem daha etkili dinlemeni sağlar hem de dersten sonra öğrenilenleri tekrar etmende sana yardımcı olur. Ben kendi öğrenciliğimde not tuttuğumda daha dikkatli ders dinlediğimi ve öğrendiklerimi tekrarlamada kendi tuttuğum notların başkalarının notlarından ve ders kitabı üzerinde yapılan tekrarlardan daha etkili olduğunu gördüm.” demiştir.

Öğretmenin bu sözleri, istenmeyen davranışla müdahale etmede aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

Soru 17


Aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisi uygulandığında öğrencilerde analitik düşünme becerisinin daha çok gelişmesi beklenir?

Soru 18


Dersinde empati ile ilgili duyuşsal hedeflere yönelik bir çalışma yapmak isteyen bir öğretmenin öğrencilerini ulaştırmak istediği hedefe, aşağıdakilerden hangisinin hizmet etmesi beklenmez?

Soru 19


Beyin fırtınası belli bir probleme çözüm önerisi geliştirmek, herhangi bir konu hakkında grupça karar vermek amacıyla çok sayıda fikir üretmeye dayalı kısa sürede gerçekleştirilen bir öğretim tekniğidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılmış olması beyin fırtınasına ters bir uygulamadır?

Soru 20


Öğretmen sınıfla aşağıdaki senaryoyu paylaşır: “Bir ilçede hastane başhekimi olarak görev yapmaktasınız. İlçede domuz gribi vakasının arttığını gözlemleyen Sağlık Bakanlığı size bu konu ile ilgili bir çalışma yapmanızı, bilgi toplamınızı, hipotezler oluşturmanızı, bunları denemenizi ve vardığınız sonucu raporlaştırmanızı istemektedir.”

Bu örnekte öğretmen hangi öğrenme model, teknik ya da yaklaşımını uygulamıştır?

Soru 21


Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar ve beklentilerden yola çıkarak öğretimin, bilme basamağından başlayarak değerlendirme basamağına doğru düzenlenmesine basamaklı öğretim denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi basamaklı öğretimin özellikleri arasında gösterilmez?

Soru 22


gelen beş kişilik grup, konunun farklı boyutlarını ele almış, tartışmayı samimi bir havada sürdürmüşlerdir. Dinleyicilerde sürecin sonunda söz alıp sorularını sormuşlardır.

Sözü edilen grup aşağıda verilen tartışma tekniklerinden hangisini kullanmıştır?

Soru 23


Dersinde altı şapka tekniğini kullanan Murat Öğretmen’in öğrencilerine sorduğu aşağıdaki sorulardan hangisi, karşısında bulunan şapkanın rengine uygun değildir?

Soru 24


Depremin nasıl meydana geldiğini ve hangi sonuçlara sebebiyet verdiğini anlatmak isteyen bir öğretmen, hazırlamış olduğu maket üzerinde kurduğu düzenekten hareketle öğrencileri ile paylaşımlarda bulunmuştur.

Öğretmenin aşağıda verilen hangi öğretim yöntem ya da tekniğini işe koştuğu söylenebilir?

Soru 25


I. Öğrencilerin farklı yetenekleri keşfedilir.

II. Sistematik düşünme becerisi kazandırır.

III. Öğrencilerin bir işe katkı sağlama, yarım kalan bir işi tamamlama becerilerini geliştirir.

IV. Genelde demokratik tutum kazandırmak için kullanılır.

Yukarıdakilerden hangileri istasyon tekniğinin özellikleri arasında gösterilebilir?

Soru 26


Hasan Öğretmen, “Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim.” ünitesinde, öğrencilerini heterojen gruplara ayırmış, konular öğrencilerce grup etkileşimi içinde ve öğretmenin rehberliğinde işlenmiş, her hafta sırasıyla grubu temsil edecek öğrenciler belirlenerek diğer gruplardaki öğrencilerle yarıştırılmış, yarışma galibi takımına puan kazandırmıştır.

Hasan Öğretmen aşağıda verilen iş birlikli öğrenme tekniklerinden hangisini kullanmıştır?

Soru 27


Merve Öğretmen Fen Bilimleri dersinde vücudumuzun organlarını işlerken her bir organın görevini bir karta yazar. Her gruptan bir öğrencinin bir kart çekerek kartta yazılı organı gruptaki arkadaşlarına beden dili, jest ve mimiklerini kullanarak anlatmasını ister. Belli bir süre sonunda en fazla organı tanıtan grubun başarılı olacağını söyler.

Merve Öğretmen’in aşağıda verilen hangi öğretim yöntem ya da tekniğini kullandığı söylenebilir?

Soru 28


Ulaş Öğretmen eğitim-öğretim sürecinin sonunda üç tane kart dağıtır. Bu kartlardan beyazın “katılıyorum”, kımızının “katılmıyorum”, yeşilin “kararsızım”ı ifade ettiğini söyler. Hemen arkasından da “Ormanlar erozyonu önler.” ifadesini okur ve öğrencilerin buna ilişkin görüşlerini gösteren kartı havaya kaldırmalarını söyler. Her öğrenci havaya kaldırdığı kartla ilgili görüşünü arkadaşlarıyla paylaşır.

Buna göre Ulaş Öğretmen aşağıdakilerden hangisine yer vermemiştir?

Soru 29


Bir öğretmen sınıf içi öğretim sürecini düzenlerken uzaktan eğitimi, internet tabanlı öğretimi birlikte kullanmak istemekte; öğrencilerinin farklı yollardan öğrenmelerini desteklemek istemektedir.

Öğretmenin kullanmak istediği öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 30


Gökhan Öğretmen, işlediği konuyu her öğrencinin kendi öğrenme hızında tekrar etmesini amaçlamaktadır. Öğrencilerin bu tekrar çalışmasını yaparken hem öğrenip hem eğlenmelerini hem de zamanla ve kendisiyle yarışmasını istemektedir.

Gökhan Öğretmen’in yapacağı etkinlik için en uygun bilgisayar yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 31


Ortaokul 5. sınıf matematik dersinde “Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.” kazanımına yönelik hazırladığı etkinliklerle dersi işleyip bitiren Ayşenur Öğretmen, öğrenilen bilgilerin tekrar ve uygulama ile kalıcılığını artırmak için öğrencilerden bir gazetenin televizyon programlarının bulunduğu sayfadaki çizelgede verilen bilgilere dayalı olarak programların başlama, bitme süreleri ile ilgili problemler kurmalarını ister.

Ayşenur Öğretmen’in öncelikle dikkate aldığı öğretim ilkesi ve derste işlenen konuların pekiştirilmesi için kullandığı sınıf dışı öğretim etkinliği aşağıdakilerden hangisinde birlikte yer almaktadır?

Soru 32


İlkokul Programı’nda yer alan “Millî bayramları kutlamak amacıyla hazırlık yapar ve kutlama için alternatif yollar üretir.” kazanımına ilişkin olarak öğrencilerinin problem çözme becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmen; öğrencilerden farklı kaynaklardan bilgi toplamalarını, çözüm yollarını bularak uygulama yapmalarını ve ulaştıkları sonucu sınıfla paylaşmalarını isterse aşağıdaki öğretim uygulamalarından hangisini kullanması gerekir?

Soru 33


Uygun öğrenme koşulları sağlandığında hemen hemen herkesin öğrenebileceği savını dikkate alan bir öğretmen üniteyi işledikten sonra izleme testini uygulamıştır. Test sonuçlarına göre sadece bir öğrencinin, ünitenin bir alt konusuna ait hedefl eri kazanamadığını ve ayrıca öğrencinin diğer öğrencilere göre öğrenme hızının biraz daha yavaş olduğunu da tespit etmiştir.

Bu öğretmenin sonuçlara dayalı olarak öğrencisinin ilgili davranışları kazanabilmesi için aşağıdaki hangi eğitim hizmetini kullanması daha doğru olur?

Soru 34


Basamaklı öğretim uygulamasına yönelik ders işleyen bir fen bilimleri öğretmeni;

I. Kendisinin ve bir başkasının nabzını sayar.

II. Soluk alıp vermede görevli yapı ve organları belirtir.

III. Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir.

IV. “Nabız yavaşlaması sonucunda vücutta yavaşlanabilecek değişmeleri tahmin eder”

V. Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını belirtir.

kazanımlarına dayalı etkinlikler yaptırırsa hangi etkinlik diğerlerine göre farklı bir basamakta yer almalıdır?

Soru 35


Bir ölçme hatasının sabit veya sistematik yapıda olduğunu aşağıdaki ipuçlarından hangisine dayanarak çözümleyebiliriz?

Soru 36


I. Bir veri grubunun medyanını bulur.

II. Dağılım ve yığılım ölçülerinin işlevlerini ayırt eder.

III. Ölçme ve değerlendirme arasındaki farkları ayırt eder.

Yukarıdaki üç kazanımın tümünü ölçebilecek ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 37


Bir finans şirketi, iş için başvuran adaylara bir sınav uygular ve bu sınavdan en yüksek puanı alan ilk 3 kişi-yi işe alacağını ilan eder.

Finans şirketinin işe alımda kullandığı ölçüt türü aşağıdakilerden hangisiyle aynı türdendir?

Soru 38


Levent Öğretmen öğrencilerinin çarpanlara ayırma konusu ile ilgili hazırbulunuşluklarını belirlemek üzere 60 soruluk bir test hazırlamıştır. Gruba yapılan uygulamadan sonra sürenin yetersiz geldiğini görmüş ve 20 soruyu testten çıkarmıştır.

Buna göre Levent Öğretmen aracın hangi özelliğini iyileştirmeye çalışmıştır?

Soru 39


Öğretmenlerin yazılı sınav kâğıtlarını okurken öğrencilerin isimlerini kapatmaları testin sonuçlarına karışabilecek hangi hatayı ortadan kaldırmaya yönelik bir uygulamadır?

Soru 40


Eğitimde ölçme ve değerlendirme sürecinde, öğrencilerin ders başarılarının yanı sıra iletişim becerilerinin de ölçülmesi amaçlanıyorsa aşağıdaki madde türlerinden hangisinin kullanılması daha uygundur?

Soru 41


30 soruluk çoktan seçmeli bir testte, öğrencilerin ham puanları doğru cevaplara 1, yanlış ve boş bırakılan cevaplara 0 puan verilerek hesaplanmıştır. Testten elde edilen öğrenci puanlarının aritmetik ortalaması 18, standart sapması ise 3’tür.

Aşağıdaki tabloda beş öğrencinin ham puanları verilmiştir.

Ali - Puan: 21

Buket - Puan: 12

Ceyda - Puan: 18

Deniz - Puan: 24

Emre - Puan: 15

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 42


Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde değerlendirmeye dayanak oluşturacak değer farklı türdendir?

Soru 43


Ali Öğretmen ilkokul 2. sınıf matematik dersi için geliştirdiği doğal sayılarda çarpma becerilerini ölçmeye yönelik 40 soruluk bir testi 2A şubesine uygulamıştır. Daha sonra 20 soruluk kısa formunu 2A şubesi ile benzer özelliklere sahip 2B şubesine uygulamıştır. 2A şubesinden elde edilen sonuçların güvenirliği 0.62, 2B şubesinden elde edilen sonuçların güvenirliği ise 0,81 olarak hesaplanmıştır.

Buna göre 2. uygulamada puanların güvenirliğinin artmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44


I. Üst düzey davranış ölçmek için uygundurlar.

II. Şans başarısı vardır.

III. Sorular özgürce cevaplanır.

IV. Hazırlanması kolaydır.

V. Soru sayısı fazladır.

Yukarıda verilenlerden hangileri çoktan seçmeli testler ve doğru-yanlış testlerinin ortak özellikleri arasında yer alır?

Soru 45


Hazırlanma aşaması, uygulama aşaması ve puanlama süreci dikkate alındığında aynı soru adedindeki;

I. Yazılı yoklama,

II. Sözlü yoklama,

III. Çoktan seçmeli test,

IV. Kısa cevaplı test türlerinden hangisi veya hangilerinin her yönüyle kullanışlı olduğunu düşünmemiz gerekir?

Soru 46


Halifenin cihat çağrısına rağmen, I. Dünya Savaşı’nda Müslüman Araplar İngilizlerle iş birliği içerisine girmiş ve Osmanlı ordularına karşı savaşmışlardır.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Soru 47


Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi sonrasında İstanbul Hükûmeti tarafından görevinden alındığının kendisine bildirilmesi üzerine 7-8 Temmuz gecesi askerlik mesleğinden ve resmî görevinden istifa etmiştir. Bu gelişmelere rağmen kısa süre sonra toplanan Erzurum ve Sivas kongrelerine başkan seçilmiştir.

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi’nde gerçekleşen bu gelişmeler doğrultusunda Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 48


Sivas Kongresi sonrasında Damat Ferit Paşa Hükûmeti istifa etmiş, yerine Ali Rıza Paşa Hükûmeti kabineyi devralmıştır. Yeni hükûmet, Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı Anadolu’ya göndermiş ve Amasya Görüşmeleri gerçekleşmiştir.

Bu gelişmeler doğrultusunda Ali Rıza Paşa Hükümeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 49


Son Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilen Misakımillî kararlarında aşağıdakilerden hangisine vurgu yapıldığı savunulamaz?

Soru 50


I. TBMM, 23 Nisan 1920 – 1 Nisan 1923 tarihleri arasında görev yapmıştır. Seçimlerin yenilenmesi sonucunda, 11 Ağustos 1923’te görev ve yetkilerini II. TBMM’ye devretmiştir.

Birinci TBMM;

I. ihtilal meclisi,

I. olağanüstü yetkilere sahip meclis,

III. kurucu meclis özelliklerinden hangilerine sahiptir?

Paylaş

2018 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı (51-100 Soru) sorularını online çözebilirsiniz.