2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı - çöz

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı soruları cevapları
2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme SınavıSoru 1


İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğruyanlış iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran felsefe disiplinine ne ad verilir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar arasında yer almaz?

Soru 3


Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir. Eylem bireyin vicdanına huzur veriyor mu? sorusuna yanıt aranır. Buber tarafından savunulmuştur.

Yukarıda sözü edilen “Etik” türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Yalnızca eylemin sonuçlarına değil, aynı zamanda eylemin türü ve ahlaki ilke ve kuralların ise izlenmediğine odaklanan, eylemin etik olmadığına karar verebilmek için kişinin ödev ve yükümlülüklerini esas alan etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Okul yöneticisi Ertan Bey, okulda uygulayacağı yönetim yaklaşımını belirlemeden önce okulun içinde bulunduğu şartları incelemiştir. Bu incelemeler sonunda okulda öğretim işlerinin çok iyi işlemediğini, öğretmenlerde görev bilincinin gelişmediğini tespit etmiştir. Aynı zamanda öğretmenler arasında bir birlik ruhu oluşmadığı kanısına varmıştır. Ertan Bey, bu araştırmalarının sonunda bir yönetim uygulamasını bulmayı amaçlamıştır.

Ertan Bey’in hangi yönetim kuramından daha çok etkilendiği söylenebilir?

Soru 6


Okul yöneticisi Ayşe Hanım, insan yönetimine daha çok klasik kuramın öğretileriyle bakmaktadır.

Ayşe Hanım’ın aşağıdaki görüşlerin hangisine sahip olması beklenemez?

Soru 7


Denetim faaliyetlerinin merkezinde insan davranışı yer aldığı için denetim sürecinde herkes için eşitliğin sağlanması esastır.

Buna göre sözü edilen denetim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Denetimlerden bağımsız, gelişimin sürekliliği ve yaşam boyu öğrenme esasına dayalı, kurumsal ve bireysel potansiyelin en üst düzeyde değerlendirilebilmesi amacıyla destekleyici nitelikte yürütülen rehberlik çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Denetmenlerden oynamaları gereken bu role uygun olarak hukuk, yönetim, liderlik, araştırma uzmanlığı, iletişim ve problem çözme gibi yeterlilikleri aynı anda işe koşmaları beklenir. Sözü edilen bu rol aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Denetmenin olanaklar dâhilinde bir okulda öğretim personeli için hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesini sağlayabilme rolü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Emel Hanım yeni atanan bir okul yöneticisidir. Yeni göreve başladığı okulda öğretmenlerde ortak bir görev duygusu oluşmadığını, okuldaki işleyişlerle ilgili ortak bir anlayışın gelişmediğini tespit etmiştir.

Okulda “ortak iş yapabilme anlayışı geliştirebilme” yeteneği bir okul yöneticisinde olması gereken hangi yeterliliklerle en iyi açıklanır?

Soru 12


Okul yöneticisi öğretmenlerine güvenmekle ilgili yetersizliğinden dolayı devamlı onları denetleme ihtiyacı hissetmektir. Hatta bu sebepten dolayı belirli gün ve haftaların kutlanmasında öğretmenlere yetki vermekte zorlanmakta, her şeyi kendisini yapmaya çalışmaktadır.

Okulu yöneticisinin bu durumunu hangi yeterlilik alanı ile en iyi açıklanır?

Paylaş

2019 Müdür Yardımcılığı Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

adem bay tr
Doğru: 12
100 Puan
derrida
Doğru: 12
100 Puan
m.kadir
Doğru: 12
100 Puan
sz
Doğru: 12
100 Puan
zuhal
Doğru: 12
100 Puan