LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı V

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı V

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı V - çöz

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı V soruları cevapları
LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı V

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı VSoru 1


I. Bütün haberleşme istasyonları İtilaf Devletleri’nce denetim altına alınacak.

II. Boğazlar açılacak, bu bölgelerdeki kaleler İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.

III. Osmanlı Devleti’nin elindeki tüm savaş tutsakları serbest bırakılacak, buna karşılık Türk tutsaklar İtilaf Devletleri buyruğunda kalacak.

IV. Kömür, akaryakıt vb. kaynaklarda İtilaf Devletleri’ne satın alma kolaylığı sağlanacak.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yukarıda verilen maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarını kısıtlayan hükümler arasındadır?

Soru 2


Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni bir gün “Aranızda kimler kendine güvenirse kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağırına gitti. Birden kalktı “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfının müzakerecisi oldu.

Yukarıda anlatılan olay Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

Soru 3


Yeni Türk harflerinin kabulünün ardından 7 Kasım 1928’de Başbakan İsmet İnönü, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmayla Millet Mekteplerinin açılacağını duyurdu. Yeni harfleri öğretmek ve okuryazar oranını arttırmak amacıyla 1 Ocak 1929’da Millet Mektepleri açıldı. Gazeteler o günü Maarif (Eğitim) Bayramı olarak kutladı. Yeni harflerin kullanılmasını yaygınlaştırmak için 16-45 yaş arasındaki çok sayıda vatandaşın katıldığı kurslar düzenlendi.

verilen bilgiye göre

I. Okuma yazma seferberliği düzenlenmiştir.

II. Yöneticiler okur-yazar oranını arttırmak konusunda kararlıdır.

III. Yeni harflerin geniş bir kitleye öğretilmesi amaçlanmıştır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

Soru 4


I. Mondros Ateşkes Antlaşması öncesi işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü Türk yurdudur; bütündür, parçalanamaz.

II. Ülkemizdeki azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların hakları ile aynı olacaktır.

III. Ulusal ve ekonomik gelişimimizi engelleyen siyasal, hukuki ve ekonomik ayrıcalıklar kaldırılmalıdır.

Aşağıdakilerin hangisinde Misakımillî’de alınan kararların karşılığı olan kavramlar doğru olarak verilmiştir?

Soru 5


“…Ekonomideki cehaletimiz, siyasetteki başıboşluğumuzla el birliği etmiş ve milletimizi kemirmiş, kemirmiştir. Çocuklarımızın doğduğu günden itibaren boğazına yabancı sütü dökersek, yabancı bez ve pamuklarına sarıp yine yabancı beşiğine yatırırsak, elindeki teneke parçasına kadar yabancı malından yaparsak ve üstüne bir de kulaklarına benim oğlum paşa olacak gibi ninni söyleyerek uyutursak, büyüdükten sonra doğaldır ki üzerinde ve çevresinde artarak yabancı mallar bulunacak ve paralarımız akıp gidecektir.”

Kazım Karabekir’in İzmir İktisat Kongresi’nde yaptığı konuşmada üzerinde durduğu konu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Mustafa Kemal 25 Mayıs’ta Havza’ya geldi. 28 Mayıs’ta Havza Genelgesi’ni yayımladı. Genelge ile askerî ve mülkî amirlere askerlerin terhis edilmemesi, silah ve cephanenin teslim edilmemesini bildirdi. Büyük devletlerin temsilcilerine ve Osmanlı Hükümeti’ne işgallere karşı uyarı telgrafları çekilmesi isteğini belirtti. İzmir’in işgalinin kınanması için her yerde miting ve gösteriler yapılmasını istedi. Yapılacak olan bu gösterilerde düzenin korunması ve Hristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmamasını belirtti. 30 Mayıs 1919’da Havza’da Mustafa Kemal’in de katıldığı bir miting yapıldı.

Metinden yola çıkarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 7


“…Lozan barış masasında ele alınan meseleler yalnız üç dört yıllık yeni devreye ait ve onunla sınırlı kalmıyordu. Yüzyılların hesabı görülüyordu. Bu kadar eski, bu kadar karışık ve bu kadar kirli hesapların içinden çıkmak elbette o kadar basit ve kolay olmayacaktı.” M. Kemal ATATÜRK

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in “yüzyılların hesabı” sözüyle anlatmak istediği konulardan biri değildir?

Soru 8


Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler, faaliyet gösterdikleri yerlerde silahlı çeteler oluşturup Türkleri göçe zorlamayı amaçlıyorlardı. Böylece azınlıklar yapılacak nüfus sayımında Türklerden daha fazla görünecekler ve Wilson İlkeleri’ne göre o toprakları ele geçireceklerdi. Ayrıca, yurtta güvenliği bozarak Mondros Ateşkesi’ nin 7. maddesinin uygulanması için zemin hazırlamaya çalışıyorlardı.

Hangisi yukarıda kuruluş amaçları verilen cemiyetlerden biri değildir?

Soru 9


“… Bize tahsis edilen mıntıkada üç yüz kağnı arabası tespit ettik. Kağnıları getirenlerin bir kısmı çocuk, ihtiyar ve kadınlardı. Tümen komutanı hayvanlarının başında dizilen kadınlara; erkeklerin niçin gelmediklerini sordu. Bu zahmetli işte çok yorulacaklarını, hatta dayanamayacaklarını söyledi. Kadınlar ise şu cevabı verdiler:

- Erkeklerimiz askerliktedir. Emrinize biz geldik. Böyle bir günde bize bu kadarcık iş düşmesin mi?

Nitekim savaş başlayınca bunlar, uzun günler gene bizimle geldiler. İçlerinde yollarda doğum yapanlar oldu. Cephede bu gayret devam ederken gerilerde, İnebolu - Kastamonu - Ilgaz- Ankara yollarında bu halk sırtlarında cephane taşıyordu.”

Yukarıdaki metinden Millî Mücadele’nin kazanılmasında

I. Millî birlik ve beraberlik

II. Yardımlaşma ve dayanışma

III. Ulusal egemenlik arzusu

unsurlarından hangilerinin etkili olduğu çıkarılabilir?

Soru 10


I. Türk Bağımsızlık Savaşı’nın zaferle sonuçlandığını gösteren belgedir.

II. Batum’un Gürcistan’a bırakılmasıyla Misakı Millî ’den ilk taviz verdiğimiz antlaşmadır.

III. TBMM Hükümeti’nin uluslararası alanda ilk siyasi başarısıdır

IV. Doğu sınırımızın kesinlik kazandığı antlaşmadır.

Yukarıdaki maddeler sırası ile aşağıdaki antlaşmalardan hangilerine aittir?

Paylaş

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı V sorularını online çözebilirsiniz.