2019 Müdür Yardımcılığı Örnek Sorular

2019 Müdür Yardımcılığı Örnek Sorular

2019 Müdür Yardımcılığı Örnek Sorular - çöz

2019 Müdür Yardımcılığı Örnek Sorular soruları cevapları
2019 Müdür Yardımcılığı Örnek Sorular

2019 Müdür Yardımcılığı Örnek SorularSoru 1


Modern insan çoğunlukla, doğaya kaçmaktansa doğayı kentin içine taşımayı tercih eder. Bina cephelerini süsleyen mermer sütunlarda ormanlardan esinlenilmesi gibi kentler de doğadan ödünç alınan ögelerle doludur. Bunlar arasında arzulanan sığınağı asıl sağlayan ise bahçelerdir. Kentin içinde doğadan bir kesit sunan bahçeler, düzenleyici bir bilincin izleriyle kuşatılmıştır ve mekanik kent hayatından ayrı olduğu kadar vahşi doğadan da yalıtılmıştır.

Bu parçaya göre bahçelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 2


Aşağıda, bir okul kütüphanesinde bulunan A, B, C ve D türlerine ait kitapların sayıca dağılımı Şekil 1’deki grafikte gösterilmiştir. Okul kütüphanesine kitap alınmasını isteyen okul müdürü Çetin Bey, kütüphaneye alınacak kitapların türünü belirlemek için öğrencilerine bir anket dağıtmıştır. Bu anketin sonucuna göre, Çetin Bey’in kütüphaneye aldığı yeni kitapların türlerine göre sayıca dağılımı Şekil 2’deki grafikte gösterilmiştir.

2019 ÖSYM Müdür Yardımcılığı Soru

Son durumda, kütüphanedeki bu dört türe ait kitapların her birinden eşit sayıda bulunduğu görülmüştür.

Buna göre, başlangıçta kütüphanede bulunan C türü kitapların sayısının D türü kitapların sayısına oranı kaçtır?

Soru 3


Osmanlı Devleti’nde 1869 yılında yayımlanan Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi’nde; • Her mahalle ve köyde en az birer sıbyan okulu bulunacaktır.

• İdadi okulları, rüştiyelerden mezun olan Müslüman ve gayrimüslim çocukların bir arada öğrenim gördükleri yerlerdir, 1000 haneden fazla her kasabada bir idadi açılacaktır.

• Okullarda (azınlık ve yabancı okulları) ahlak kuralları ve devlet politikasına aykırı ders okutturulmaması, ders programları ve kitaplarının Maarif Nezareti ya da ilgili mahallî maarif idaresi ve vali tarafından tasdik edilmesi, resmî izin verilmesi gerekmektedir.

gibi maddeler yer almaktadır.

Bu maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 4


Aşağıda, haritada numaralandırılarak gösterilmiş beş bölge ve bu bölgelerden dördüne ait nüfus özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir.

2019 ÖSYM Müdür Yardımcılığı Soru

• Doğal ve tarihî çekiciliklere sahip bölgede, yıl içinde özellikle yaz döneminde turizme bağlı olarak nüfus miktarı yüksektir.

• Yağış miktarının fazla ve arazinin engebeli olması, bölgede dağınık bir yerleşme biçimini ortaya çıkarmış ve nüfusun kıyıda toplanmasına neden olmuştur.

• Dağlık ve engebeli araziye sahip olan bölgede tarım alanlarının azlığı ve iklim koşullarının elverişsizliği, nüfus yoğunluğunun düşük olmasına yol açmıştır.

• Bölgedeki enerji kaynağı ve buna bağlı olarak gelişen ekonomik faaliyetler kıyıdaki nüfus yoğunluğunu artırmıştır.

Buna göre haritada hangi numara ile gösterilen bölgenin nüfus özelliği hakkında bilgi verilmemiştir?

Soru 5


Damat Ferit Hükûmetinin istifasından sonra kurulan Ali Rıza Paşa Hükûmeti Dönemi’nde, Heyet-i Temsiliye ile ilişkilerin önceki döneme göre daha olumlu yönde seyrettiği görülmüştür.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenebilir?

Soru 6


Hasan Bey ve ailesi, M kayıt bölgesinde ikamet etmelerine rağmen kızlarını, L kayıt bölgesinde bulunan ve başarılı olarak nitelenen bir okula kayıt ettirmek istemektedirler. L kayıt bölgesindeki okulun müdürü Ahmet Bey ile yakın arkadaş olan Hasan Bey, kızını bu bölgedeki okula kayıt ettirmek istediğini Ahmet Bey’e iletmiştir. Okul müdürü Ahmet Bey, arkadaşının bu isteğini ikamet bilgileri uygun olmadığı için ya reddedecek ya da yerine getirip çocuğun kaydını yapacaktır.

Hizmet içi eğitimde bu örnek olayı kullanan bir eğitimci, aşağıdaki değerler eğitimi yaklaşımlarından hangisine vurgu yapmıştır?

Soru 7


Okul müdürü Mehmet Bey, yapılan ikazlara rağmen sınıf kurallarına uymayan bir öğrenciyle ilgili kendisine iletilen şikâyeti değerlendirip bir karara varmıştır. Mehmet Bey bu kararda, öğrencinin davranışlarının sonuçları ile öğrencinin etik ödev yükümlülüklerine uygun davranıp davranmadığını temel almıştır.

Buna göre Mehmet Bey, aşağıdaki etik kuramlardan hangisini esas alarak karar vermiştir?

Soru 8


Zeynep, üniversitenin matematik öğretmenliği bölümünden mezun olduğu yıl aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine başlar. Ara dönemde öğretmen olarak atandığına çok sevinse de yüksek lisans eğitimine devam edip edemeyeceği konusu onu endişelendirmektedir. Göreve başlar başlamaz okul yönetimiyle bu konuyu görüşerek yüksek lisans eğitiminin mesleki gelişimine çok katkısı olduğunu ve bu eğitim sayesinde öğrencilere daha faydalı olacağına inandığını belirtir. Okul yönetiminden eğitimine devam edebilmesi için kendisine destek olmasını ister.

Bu okul yönetiminin Zeynep Öğretmen’e verebileceği aşağıdaki cevaplardan hangisi klasik yönetim anlayışına uygundur?

Soru 9


Okul müdiresi Feride Hanım, okuma-yazma konusunda sorun yaşayan öğrenciler hakkında öğretmenlerle toplantı yapar. Toplantı sonunda okuma-yazma sorununun sınıf içi ve dışı istenmeyen davranışlara sebep olduğu sonucuna varılır. Feride Hanım tecrübelerine dayanarak bu sorunun giderilmesi için ders saatleri dışında öğrencilere zaman ayrılması gerektiğini belirtir. Bu konuda öğretmenlerle birlikte bir destek programı hazırlayarak uygulamaya geçirir. Bu uygulama sayesinde öğrencilerin öğrenme eksiklikleri giderilir ve öğrencilerin istenmeyen davranışlarında azalma olduğu görülür.

Buna göre okul müdiresi aşağıdaki güç kaynaklarından hangisini kullanmıştır?

Soru 10


Aybüke Öğretmen, bir ilçedeki ilköğretim okulunda görev yapmaktadır. Olağanüstü gayret ve çalışmalarıyla diğer öğretmenlere göre daha başarılı görev yapmak suretiyle, eğitim öğretim hizmetinin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesine katkı sağladığı somut olay ve verilere dayalı olarak tespit edilen Aybüke Öğretmen’e, kaymakam tarafından birden çok başarı belgesi verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Aybüke Öğretmen en az kaç başarı belgesi aldığında üstün başarı belgesi almaya hak kazanır?

Paylaş

2019 Müdür Yardımcılığı Örnek Sorular sorularını online çözebilirsiniz.