2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVI çöz

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVISoru 1


İslamiyet öncesi Türk topluluklarının genel yaşam tarzı olan göçebeliğin aşağıdakilerden hangisi üzerinde bir etkisinin olduğu savunulamaz?

Soru 2


Selçuklularda uygulanan ikta Sistemi ile

I. üretimde sürekliliğin sağlanması,

II. iç güvenliğin sağlanması,

III. güçlü bir merkez ordusu oluşturulması

durumlarından hangilerinin gerçekleştirildiği savunulabilir?

Soru 3


Türk-İslam tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Divânü Lûgât-it Türk adlı eserde aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgili bilgilere yer verilmemiştir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi ile ilgili bir bilgi değildir?

Soru 5


I. Şehzadegan Mektebi

II. Sancak Sistemi

III. Lala

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde padişahların erkek çocuklarının eğitim ve öğretim hayatı ile ilgili kavramlardır?

Soru 6


1571’de Kıbrıs’ın alınmasının ardından papanın çağrısıyla bir araya gelen Haçlı donanmasının Osmanlı donanmasına yaptığı saldırı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


I. Sarraflık

II. Subaşılık

III. Zanaatkârlık

Osmanlı Devleti’nde zımmi adı verilen gayrimüslim tebaanın Tanzimat Dönemi’ne kadar yukarıdakilerden hangilerini yapmalarına imkan tanınmıştır?

Soru 8


1683’te II. Viyana Kuşatması’nm başarısız olması ile birlikte Osmanlı Devleti toprak kaybetmeye başlamıştır. Türklerin geri çekilmesi Sakarya Muharebesi’ne kadar devam etmiştir.

Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin yaşanması beklenemez?

Soru 9


Osmanlı Devleti’nde bozulan eğitim sisteminin modernleştirilmesine yönelik olarak XVIII. yüzyıldan itibaren atılan adımlar XIX. yüzyılda yoğunlaşmıştır. Asker, eğitimin modernleştirilmesine yönelik XVIII. yüzyılda açılan okulların yanında, XIX. yüzyılda da Batı tarzında modern eğitim veren sivil eğitim kurumlan açılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi askerî ya da sivil amaçlı olarak bu yüzyıllarda faaliyete başlayan Osmanlı eğitim kuramlarından biri değildir?

Soru 10


II. Mahmut Dönemi’nde,

• Takvim-i Vekayi adıyla resmi devlet gazetesinin yayımlanması,

• müsadere usulünün kısmen kaldırılması,

• nüfus sayımının yapılması,

• Polis Teşkilatının kurulması

gelişmeleriyle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulamaz?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir?

Soru 12


Birinci Dünya Savaşı’nda,

I. Mac Mahon Antlaşması’nın imzalanması,

II. Arapların İngilizlerle birlikte hareket ederek Osmanlıya karşı mücadele etmesi,

III. Kafkas Cephesi’nde Türk ordusunun başarısız olması

durumlarından hangileri milliyetçilik akımının OsmanlI Devleti’nde farklı etnik gruplar üzerinde olumsuz gelişmelere ortam hazırladığının kanıtı olarak gösterilebilir?

Soru 13


Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisini XX. yüzyılda kaybetmemiştir?

Soru 14


Erzurum Kongresi’nde yer alan,

I. milli sınırların belirlenmesi,

II. manda ve himayenin reddedilmesi,

III. padişah ve halifenin millî güçler tarafından kurtarılması

konularından hangileriyle ilgili kararlara Misakımilli’de de yer verilmiştir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi Moskova Antlaşması’nın imzalanmasına ortam hazırlayan gelişmelerden biri değildir?

Soru 16


Kazım Karabekir komutasındaki XV. Kolordu’nun Ermenilere karşı başarılı olmasının,

I. Kars ve çevresinin kurtarılması,

II. Batı Cephesi’ndeki mücadelenin güçlenmesi,

III. Doğu Anadolu’da yaşayan Ermenilerin Suriye’ye göç ettirilmesi

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

Soru 17


Londra Konferansı’na başlangıçta TBMM Hükümeti doğrudan çağrılmamıştır. Fakat TBMM’nin kararlı tutumu ve İtalya’nın da aracılığı ile yapılan çağrı sonucu "Osmanlı Hükümeti" ile birlikte çağrılmıştır.

Verilen bu durumdan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 18


Yeni Türk devletinde aşağıda verilen gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha önce yaşanmıştır?

Soru 19


Cumhuriyet Dönemi’nde sosyal alanda yapılan inkılaplarla

I. ülke içindeki ikili uygulamaları ortadan kaldırma,

II. uluslararası ilişkileri kolaylaştırma,

III. batıl inançların yaygınlaşmasını engelleme

durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir?

Soru 20


Atatürk Dönemi’nde eğitim alanında yapılan inkılaplarda,

I. laiklik,

II. milliyetçilik,

III. eşitlik

anlayışlarından hangilerinin dikkate alındığı savunulabilir?

Soru 21


İnkılapları dogmalaştırmaktan ve ilkeleri yeni gelişmelere cevap veremez hale dönüşmekten koruyan, çağın ve toplumun gereksinimlerini dikkate alarak sürekli yenileşmeyi hedefleyen temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22


Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan inkılapların kadrolu bir şekilde yürütülmesine ve uyumlu bir hükümet ile sürdürülmesine,

I. Halk Fırkasının kurulması,

II. Kabine Hükümeti Sistemi’nin benimsenmesi,

III. çok partili hayata geçiş denemelerinin yapılması

gelişmelerinden hangilerinin katkı sağladığı savunulabilir?

Soru 23


Atatürk’ün “Bütün millet, bütün dünya bilsin ki en sonunda millet tam bağımsızlığının sağlandığını görmedikçe yürümeye başladığı yolda bir an durmayacaktır.” sözü öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

Soru 24


Fransa’nın Suriye üzerindeki manda yönetimini sona erdirip bölgedeki askeri güçlerini çekmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Soru 25


Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

Soru 26


Doğu ve Batı blokları arasında yaşanan yumuşamanın sonucu olarak imzalanan ve dünya barışı için önemli bir adım olan Helsinki Nihai Senedi’nin temel ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 27


1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin ortaya çıkmasının ardından ABD başkanı olan ve “New Deal Politikası” adı verilen ekonomik girişimlerde bulunan ABD devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler:
2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVI sorularını online çözebilirsiniz.

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVI çöz

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVI çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVI soru ve cevapları çözün. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVI sorularını çöz 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVI sorularını ve cevapları anında görüntüle. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVI çöz. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVI soru ve cevapları çözün. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVI sorularını çöz 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVI test sorularını çöz.

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVI Soruları

2021 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVI