2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVII çöz

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVIISoru 1


Eski Türk devletlerinde ölen kişiler eşyaları ile beraber gömülerek üzerine tonlarca toprak yığılmak suretiyle kaidesi yuvarlak bir tepecik şekli verilirdi.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletlerinde bu şekle verilen addır?

Soru 2


İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılarda Müslümanlarla temas kurarak İslamiyet'i resmî din olarak kabul eden hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Ani Kalesi'ni fethederek Hristiyan alem inin kutsal yerlerinden birinin Türklerin eline geçmesini sağlayan ve Halife tarafından Ebü'l Feth lakabı verilen hüküm dar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


I. Kaptanıderya

II. Kadı

III. Şeyhülislam

IV. Kübbealtı vezirleri

Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde seyfiye sınıfına mensup değildir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nde XIV. ve XV. yüzyıllardaki ekonomiyi geliştirmek amacıyla yapıldığı savunulamaz?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı vakıf sisteminden yararlanılan alanlardan biri değildir?

Soru 7


Osmanlı Devleti'nde,

I. Kanunnameiali Osman,

II. Anayasalı bir monarşi,

III. Toplantı ve dernek kurma çalışmaları

uygulamalarından hangilerinin demokratikleşmeye yönelik olduğu savunulabilir?

Soru 8


Mücerrebname adlı eseri ile ünlenen ve deneysel formakolojinin ilk öncüsü sayılan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


I. Tezhip

II. Çinicilik

III. Hat

Osmanlı Devleti'nde mimari süsleme alanında yukarıdaki sanatlardan hangisi kullanılmıştır?

Soru 10


Osmanlı Devleti İpek ve Baharat yollarına sahip olmasına karşın ekonomik açıdan istediğini elde edememiştir.

Bu durum,

I. ticarete yeterince önem verilmemesi,

II. coğrafi keşiflerin etkileri,

III. Akdeniz hâkimiyetinin güçlenmesi

gibi nedenlerden hangileri ile ilgilidir?

Soru 11


1720 - 1721 yılları arasında Osmanlı Devleti'n in Paris elçisi olarak görev yapan, gördüklerini Sefaretname adlı eserinde toplayan ve eserini Osmanlı'nın Batı'ya açılan ilk penceresi olarak nitelendirilen Osmanlı sefiri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi 1739 Belgrad Antlaşması'nın maddelerinden biri değildir?

Soru 13


I. Sırp Ayaklanması

II. Tanzimat Fermanı

III. I. Meşrutiyet

Bu olay ve yeniliklerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nde Fransız İhtilali'nin etkisi ile gerçekleştiği söylenebilir?

Soru 14


Avrupaya ilk öğrenciler aşağıdaki hangi padişah döneminde gönderilmiştir?

Soru 15


I. Balta Limanı Ticaret Antlaşması

II. İlk kez dış borç alınması

III. Düyunuumumiye İdaresinin kurulması

Bu gelişmelerden hangilerinin XIX. yüzyılda Osmanlı ekonomisini etkileyen gelişmeler arasında yer aldığı söylenebilir?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı sonrası ortaya çıkan Balkan bunalımına çö­züm bulmak ve barışı korum ak adına toplanan konferanstır?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Avrupa devletlerinin girişimi ile Girit'e özerklik verilmiştir?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi İzmir Yöresi'nin işgali sırasında Yunanlıların işledikleri cinayetleri soruşturmak ve soruşturma sonucunu somutlaştırmak amacıyla sunulan rapordur?

Soru 19


22 Temmuz 1920'de Padişah Vahdettin'in başkanlığında toplanan bir heyet oluşturularak Paris'e gönderilmesine karar verilen kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi yeni harfle basılan ilk gazetedir?

Soru 21


I. Aşar vergisinin kaldırılması

II. Ziraat Bankasının çiftçilere kredi vermesinin sağlanması

III. Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması

Yapılan bu uygulamalarla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı düşünülür?

Soru 22


I. Milletler Cemiyetine üye olunması

II. Bağdat Paktına katılınması

III. Montrö Sözleşmesi'nin imzalanması

Yukarıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde gerçekleşmiştir?

Soru 23


I Kabotaj Kanunu'nun kabulü

II. Kapitülasyonların kaldırılması

III. Reji idaresinin sonlandırılması

Bu olaylardan hangilerinin milliyetçilik ilkesi ile ilgili olduğu söylenebilir?

Soru 24


İkinci Dünya Savaşı sırasında,

I. Yalta,

II. Postdam,

III. Washington

konferanslarının hangilerinde Birleşmiş Milletlerin kurulması kabul edilerek tem el ilkeleri belirlenmiştir?

Soru 25


1961'de Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve Başbakan olan kişiler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 26


1975 yılında kurulmuş Ermenistan'ın özgürlüğü için mücadele eden gizli Ermeni örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27


I. Refik Koraltan

II. Fuat Köprülü

III. Hasan Saka

IV. Fatin Rüştü Zorlu

Bu isimlerden hangileri Dörtlü Takrir içinde yer alarak Demokratik Partiyi kurmuştur?

Paylaş

Etiketler:
2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVII sorularını online çözebilirsiniz.

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVII çöz

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVII çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVII soru ve cevapları çözün. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVII sorularını çöz 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVII sorularını ve cevapları anında görüntüle. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVII çöz. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVII soru ve cevapları çözün. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVII sorularını çöz 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVII test sorularını çöz.

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVII Soruları

2021 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XVII