2020 KPSS Tarih Konuları

2020 KPSS Tarih Konuları

2020 KPSS Tarih Konuları

2020 KPSS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları şöyledir; 2020 KPSS Tarih 27 sorudan oluşacaktır. KPSS Tarih konuları (ÖSYM KPSS 2020 Tarih) dağılımı detaylı olarak şu şekildedir;

 

2020 KPSS Tarih Konuları Nelerdir? (Güncel ÖSYM)

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • İlk Türk - İslam Devletleri ve Beylikleri 
 • Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
 • Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
 • XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)
 • XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)
 • XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi
 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • I. TBMM Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
 • Atatürk İnkılapları
 • Atatürk İlkeleri
 • Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Atatürk Sonrası Dönem
 • Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

 

2020 ÖSYM KPSS Tarih Detaylı Konu Listesi

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
  • Türk Adının Anlamı, Türklerin Ana Yurdu ve Türk Göçleri
  • İslamiyet Öncesi Türk Devletleri 
  • İskitler (Sakalar) (MÖ VII. yy.)
  • Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hunları) 
  • Kavimler Göçü (375) 
  • Avrupa Hunları (375 - 469) 
  • Göktürk (I. Kök Türk) Devleti (552-659)
  • II. Göktürk-Kök Türk (Kutluk) Devleti (682-744) 
  • Uygur Devleti (744-840) 
  • Orta Asya’da Kurulan Diğer Türk Devletleri
  • İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 
 • Türk - İslam Tarihi
  • Türklerin İslamiyet’i Kabulü
  • Talas Savaşı (751) 
  • İlk Türk - İslam Devletleri
  • Karahanlılar (840-1212) 
  • Gazneliler (963-1187)
  • Tolunoğulları (868-905) 
  • Akşitler (Ihşitler) (935-969) 
  • Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)
  • Harzemşahlar (1097-1231)
  • İlk Türk - İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 
  • Türkiye Tarihi 
  • Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri 
  • Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti (1077-1308) 
  • Kösedağ Savaşı Sonucunda Kurulan Beylikler 
  • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
  • Duraklama Dönemi (17. Yüzyıl) (1579-1699) 
  • XVII. Yüzyıl Islahatları (Duraklama Dönemi) 
  • Gerileme Dönemi (18. Yüzyıl) (1699 - 1792)
  • XVIII. Yüzyıl (Gerileme Dönemi) Islahatları
  • Dağılma Dönemi (19. Yüzyıl) (1792 - 1922)
  • XIX. Yüzyıl Islahatları (Dağılma Dönemi)
  • II. Mahmut Dönemi Islahatları (1808 - 1839)
  • Tanzimat Dönemi Islahatları (1839 - 1876)
  • II. Abdülhamit Dönemi Islahatları 
    
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
  • Orta Çağ'da Avrupa
  • Yeni Çağ'da Avrupa 
  • Yakın Çağ'da Avrupa 
  • Sanayi İnkılabı ve Osmanlı Devleti 
 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
  • Trablusgarp Savaşı (1911-1912) 
  • Balkan Savaşları (1912 - 1913) 
  • I. Balkan Savaşı 
  • II. Balkan Savaşı (1913) 
  • Osmanlı Devleti’nin Balkan Devletleri ile İmzaladığı Antlaşmalar 
  • I. Dünya Savaşı (1914 - 1918)
  • I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti 
  • Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) 
  • Mondros Ateşkes Anlaşması ve Cemiyetler 
  • Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918) 
  • İzmir’in İşgali ve Kuvayimilliye 
  • İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919) 
  • Kuvayimilliye’nin Kurulması 
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
  • Genelgeler ve Kongreler Dönemi 
  • I. TBMM Dönemi 
  • TBMM’ye Karşı Yapılan Ayaklanmalar
  • Düzenli Ordunun Kurulması (Aralık 1920) 
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
  • Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
   I. İnönü Savaşı (6 -10 Ocak 1921)
   II. İnönü Savaşı (23 Mart - 1 Nisan 1921) 
   Eskişehir - Kütahya Muharebeleri (10 - 24 Temmuz 1921) 
   Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921)
   Kars Antlaşması (13 Ekim 1921) 
   Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) 
   Büyük Taarruz (26 Ağustos - 9 Eylül 1922) 
   Çanakkale Olayı 
   Mudanya Ateşkes Anlaşması (11 Ekim 1922)
   Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) 
   Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)
 • Cumhuriyet Dönemi
  • II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi 
  • Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar 
  • Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri 
  • Kadınlara Siyasi Hakların Verilmesi 
  • Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar 
  • Medeni Kanun'un Kabulü (17 Şubat 1926)
  • Hukuk Alanındaki Diğer Yenilikler
  • Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar 
  • Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar 
  • Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler 
  • Sağlık ve Sosyal Alanındaki Gelişmeler 
  • Atatürk İlkeleri
    
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
  • Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri
  • 1932 - 1939 Arası Türk Dış Politikası 
    
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
  • XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
  • II. Dünya Savaşı
  • II. Dünya Savaşı Öncesi ve Savaş Sırasında Gerçekleşen Önemli Olaylar 
  • Soğuk Savaş Dönemi 
  • Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye 
  • Yumuşama (Detant) Dönemi ve Sonrası 
  • Küreselleşen Dünya 
  • SSCB’de Değişim ve Sonuçları 
  • Türkiye ve Avrupa Birliği 
  • Dünyadaki Gelişmeler 
  • Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası 
  • Küresel Sorunlar 

KPSS 2020 ÖSYM Tarih Konuları

2020 KPSS Konuları ve Dağılımları

2020 KPSS Tarih Testleri ve Denemeleri


Yorum Yaz