2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı çöz

2020 KPSS Tarih Deneme SınavıSoru 1


İslamiyet öncesi Türk devletlerinde siyasi teşkilatlanmanın en üst basamağı olan devleti oluşturan unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 2


Atabeylik Sistemi'nin,

I. taht kavgalarının yaşanması

II. ülke bütünlüğünün korunması,

III. sınırların daralması

durumlarından hangilerini güçleştirdiği söylenebilir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisinin Karahanlıların özellikleri arasında olduğu söylenemez?

Soru 4


Anadolu Selçuklu Devleti'nde Alaaddin Keykubat Dönemi'nde haraç vergisi gelirlerinin hazine gelirleri içerisindeki oranının arttığı görülmüştür.

Bu durumun,

I. gayrimüslim tebaariin sayıca artması,

II. cihat anlayışına dayalı fetihlerin hız kazanması,

III. Harzemşahlara yönelik askeri harekat gerçekleştirilmesi

gelişmelerinden hangileriyle ilişkili olduğu savunulabilir?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nde I. Murat, oğlu Yıldırım Bayezit'i evlendirirken çeyiz olarak Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı'yı Osmanlıya veren beylik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Osmanlı Devleti'nde dirlik topraklarının maaş ve hizmet karşılığı devlet hizmetindeki kişilere verilmesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olarak gösterilemez?

Soru 7


Osmanlı ordu yapılanmasında aşağıdakilerden hangisinin kapı kulu askerleri içerisinde olduğu savunulamaz?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti'nin ekonomik, siyasi, sosyal ya da kültürel gelişimini etkilediği savunulamaz?

Soru 9


Duraklama Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin ünlü sadrazamı Tarhuncu Ahmet Paşa'nın aşağıdaki alanlardan hangisinde yapmaya çalıştığı düzenlemeler öldürülmesine ortam hazırlamıştır?

Soru 10


III. Selim'in Meşveret Meclisleri kurarak

I. ülke sorunlarının tespit edilmesi,

II. yapılacak ıslahatların planlanması,

III. Batı dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesi

durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir?

Soru 11


Osmanlı Devleti'nin, Dağılma Dönemi'nde (XIX. yüzyıl) denge siyaseti izleyerek,

I. siyasi varlığını devam ettirme,

II. Rusya'nın Boğazlar üzerindeki tehdidini engelleme,

III. rejim karşıtı ayaklanmaları önleme

durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir?

Soru 12


XIX. yüzyılın sonlarına doğru Almanya ve italya'nın siyasi birliklerini sağlamalarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?

Soru 13


Çarlık Rusya'sı başta olmak üzere Av.rupalı büyük devletlerin Dağılma Dönemi'ni yaşayan Osmanlı Devleti ile yaptıkları diplomatik temaslarda Osmanlı ülkesindeki azınlıklara yönelik hak ve özgürlüklerin artırılmasını istemelerinin,

I. azınlıkların yaşadığı bölgelerde uydu devletlerin kurulmasını sağlama,

II. demokratik devlet yapılarının yaygınlaşmasını sağlama,

III. emperyalist politikalarına uygun şekilde Osmanlı Devleti'ni parçalama

amaçlarından hangileri ile ilgili olduğu savunulamaz?

Soru 14


Birinci Balkan Savaşı sonunda imzalalanan Londra Antlaşması'nda,

I. Ege Adaları,

II. Makedonya,

III. Batı Trakya

alanlarından hangilerinde çalışmalarda bulunulmuştur?

Soru 15


Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ABD'nin savaşa dahil olmasının,

I. Rusya'nın savaştan çekilmesi,

II. savaşın süresinin uzaması,

III. ittifak Devletleri'nde çözülme sürecinin başlaması

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

Soru 16


Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Rumlar tarafından kurulan Mavri Mira Cemiyetinin alt birimi olarak çalışmıştır?

Soru 17


IX. Ordu Müfettişi sıfatı ile 22 Mayıs 1919'da Samsun Raporu'nu hazırlayan Mustafa Kemal bu raporda aşağıdakilerden hangisine değinmiştir?

Soru 18


I. Erzurum Kongresi tutanakları

II. Sivas Kongresi tutanakları

III. Amasya Protokolleri

Yukarıdaki belgelerden hangilerinde Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması yönünde kararlara yer verilmiştir?

Soru 19


Aşağıda verilen gelişmeler neden - sonuç ilişkisi içerisinde sıralandığında hangisinin diğerlerinden daha sonra gerçekleştiği savunulabilir?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi Kazım Karabekir'e ait bir eserdir?

Soru 21


Aşağıdakilerden hangisi Lozan Görüşmeleri'ne ara verildiği sırada yaşanan bir gelişmedir?

Soru 22


Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile aynı gün gerçekleştirilmiştir?

Soru 23


Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi Atatürk' ün,

I. laiklik,

II. cumhuriyetçilik,

III. halkçılık

ilkelerinden hangileri ile doğrudan ilgilidir?

Soru 24


19 Şubat 1932'den itibaren açılmaya başlayan Halkevlerinde,

I. sanat,

II. edebiyat,

III. spor

alanlarından hangilerinde çalışmalarda bulunulmuştur?

Soru 25


Menemen Olayı'nın cırdından kurulan divanıharbin,

I. çok partili hayatın devam etmesi,

II. laik cumhuriyet rejiminin korunması,

III. Doğu Anadolu'daki iç karışıklıkların sonlandırılması

amaçlarından hangilerine yönelik hareket ettiği söylenebilir?

Soru 26


II. Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafından işgal edilen devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 27


II. Dünya Savaşı sırasında 1943'te İsmet İnönü'yle birlikte Adana'da Churchill ile görüşen dönemin başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler:
2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı çöz

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı soru ve cevapları çözün. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı sorularını çöz 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı sorularını ve cevapları anında görüntüle. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı çöz. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı soru ve cevapları çözün. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı sorularını çöz 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı test sorularını çöz.

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı Soruları

2021 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı