2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı V çöz

2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı VSoru 1


Kafka'yı okurken çok farklı ufuklarla karşılaşırsınız. Bir kitabını bitirdiğinizde kendi kendinize gerçekten de okumak dünyanın üstündeki örtüleri kaldırmaktır, deyiverirsiniz.

Bu parçada geçen "dünyanın üstündeki örtüleri kaldırmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Öğretmenlik mesleğimin ilk yıllarında insanlarla anlaşa. mamanın sebebinin aramızda ---- yerine ---- olduğunu biraz geç fark ettim. Şimdi kaybettiğim insanları kazanmak için çabalıyorum.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Soru 3


I. öğrencilerinin kendi kendilerine

II. onları teşvik edendir

III. iyi bir öğretmen, öğrencinin kafasını tamamen

IV. hazır bilgilerle dolduran öğretici değil

V. fikirlerini geliştirmeleri için

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi, baştan üçüncü olur?

Soru 4


I. Bir de ne satılan ne de tüketilenler vardır ki bunlar da kışın yenmek üzere saklanır.

II. Sağılan sütlerden peynir, yağ, çökelek gibi ürünler elde edilir.

III. Yaylalarda gün, sabahın erken saatlerinde başlar.

IV. Bu ürünlerin bir kısmı haftada bir kurulan yayla pazarında satılır, bir kısmı ise yaylada kalınan sürede tüketilir.

V. önce hayvanların yemleri verilir, bakımları yapılır ve sütleri sağılır.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi, sonuncu olur?

Soru 5


Eleştirmenler, yazarın birçok eseri arasında en çok öykülerini incelemiştir.

Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

Soru 6


(I) Aynı köyde yaşayan insanlar, yaylaya çıkmak için ortak bir tarih belirler. (II) Böylece yayladaki otlaklardan herkesin eşit olarak faydalanması sağlanmış olur. (III) Yaylalara yapılan bu toplu yolculuklar bir şenlik havasında geçer. (IV) Günler öncesinden hayvanlar temizlenir, süslenir ve yöre halkı geleneksel kıyafetlerini giyer. (V) Beklenen gün gelince sabah erkenden yola çıkılır, yolda türküler, maniler söylenir. (VI) Halaylar ve türküler eşliğinde yaylaya girilir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki yargının gerekçesidir?

Soru 7


(I) Kaygı, kökenini bireyin çocukluk yıllarından alır. (II) Bu yaşantılar çocuğun ana babası ve öğretmenleri gibi yetişkinlerin yanı sıra yaşıtlarıyla olan ilişkilerini de içerir. (III) Kaygı, çocuğun çevresinde kaygılı insanların varlığı ile gelişir. (IV) Bulaşıcı bir duygu olduğundan, kaygılı ve telaşlı bir annenin bakışları, ses tonu ve genel havası çocuğu etkisi altına alır. (V) Anneden geçen kaygı sonucu çocuk, zihninde yeni bağlantılar kurarak çevresindeki başka kişiler ve durumlar karşısında da kaygı duymaya başlar ve bunlardan uzak durmayı öğrenir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


(I) İnsanoğlu asırlar boyunca ışığın gizemini çözmeye çalıştı. (II) Antik çağlarda görme olayının insan gözünden bir çeşit ışın çıkmasıyla gerçekleştiği düşünülüyordu. (III) Arap bilim .insanları daha X. yüzyılda Batlamyus'a kadar uzanan bu fikrin yanlış olduğunu göstermişti. (IV) Günümüzde Arap toplumlarında bilimin bir uğraş olmaktan neredeyse çıkmasının birçok sebebi var. (V) lbn-i Heysem'e göre gözden ışın çıkıyor olsaydı insanların karanlıkta da görmeleri gerekirdi. (VI) Zamanına göre bu, oldukça ciddi bir tezdi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

Soru 9


Ne kadar severim o insanları!

O insanlar ki renkli, silik

Dünyasında çıkartmaların

Tavuklar, tavşanlar ve köpeklerle beraber

Yaşayan insanlara benzer

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?

Soru 10


(I) İnsanlar bir anda gözlerinin önündeki aydınlığı görünce şaşırdı. (II) Herkes bu anda hareket etmek üzere hazırdı adeta. (III) Koşunun başlaması için ateşlenen bir silahın sesini duymuştu şaşkınlık içindeki kalabalık. (IV) Aydınlık da tam olarak o silahın namlusundan çıkmıştı. (V) Şaşkınlığını üstünden atan herkes sağa sola koşuşturuyordu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi özne -yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır?

Soru 11


Türk edebiyatının çok sevilen türlerinden bazıları şunlardır (I) roman (II) şiir (III) hikaye (IV) Türk okuyucusunun (V) zevki dönem dönem değişiklikler göstermektedir.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine herhangi bir noktalama işareti konulamaz?

Soru 12


Kerem Çelik'in 2018 yılında piyasaya çıkan "Gül Yüzünden Düşler" albümü müzik sektöründe başta kalıcı bir yer edinememiş olsa da albüm, günümüzde hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi bulabiliyor.

Bu cümleden aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

Soru 13


Artık inan bana muhacir kızı

Dinle ve kabul et itirafımı

Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı

Alev alev sardı her tarafımı

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 14


Kızgınlık, insanın lambasını söndüren bir rüzgardır.

Bu cümlenin öge sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Soru 15


Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca basittir?

Soru 16


(I) "Makinenin Sonu" adlı öyküde, insanlar arası etkileşimin tümüyle yok olduğu bir duygusuzluk dönemi anlatılır. (II) Öykü, makine düzeninde işleyen ve yeryüzü ile hiçbir bağlantısı olmayan bir yeraltı toplumunu konu edinmektedir. (III) Burada her şeye gücü yeten bir makinenin sınırsız egemenliği vardır. (IV) Makine, her şeyi insanın ayağına getirdiği için ekonomik ve sosyal ilişkiler gereksizleşmiştir. (V) insanların yapması gereken tek şey, oturdukları yerden bir düğme aracılığıyla isteklerini makineye iletmektir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 17


Bir işi kimsenin yanlış bulamayacağı kadar kusursuz yapmak isteyen, hiçbir şey yapamaz.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 18


Peyami Safa, "Politika yüksek sesle konuştuğu zaman, edebiyat susar." der. Yazar, edebiyatta fikrin öne çıkmasıyla asıl edebiyat demek olan güzelliğin yok olacağını kastetmektedir şüphesiz. Günümüzde yalnız politika değil, birçok lüzumsuz konu konuşma sınırını aşmış, topluma tepeden bakmaktadır. Bu durum karşısında edebiyat ise iffetinden dolayı susmak zorunda kalmıştır. Futbol, magazin ve popüler kültürün ise sesi yüksek çıkmaktadır artık. Bu azgın dalgalar karşısında ne yapsın zavallı edebiyat? Sessiz olalım, edebiyat ölüyor!

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

Soru 19


19. - 20. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Varoluşçuluğa göre, insan özgürlük içinde insanlaşır. Bunun için insanın yaşama etkin biçimde katılması gerekir. Çünkü yaşam, bizim algıladığımız şeydir. Egemen olmak isteyen biri, boyun eğmeye her zaman hazırdır. Yaşamak ne boyun eğmek ne de eğdirmektir. Yalnızca özgür bir biçimde kendi gerçeklerini bilmektir. Bireyin özgürlüğünü temel alan varoluşçuluk, bu açıdan insancıl psikolojinin gelişmesine de önemli katkılarda bulunmuştur.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

Soru 20


Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır?

Soru 21


(I) Dilimizi arılaştırmak, Arapça ve Farsça sözcükler yerine öz Türkçe sözcükler kullanmak tüm yazar ve ozanların kendilerine görev saydıkları bir konuydu bir zamanlar. (II) Ben de bir çevirimin ilk otuz sayfasını büyük bir çaba harcayarak yapmıştım. (III) Bu arada diline de Türkçe bakımından ayrı bir önem vermiştim. (IV) Yazıyı önce bir arkadaşıma gönderdim, birkaç gün içinde de arkadaşımdan karşılık aldım. (V) Büyük bir incelikle önce beğendiği pasajları işaret ediyor, sonra da kimi sözcüklerin altını çizerek "Öz Türkçecilikte bu kadar ileri gitmezsen çok daha iyi olur." diyordu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?

Soru 22


(I) Onun yazınsal gerçekliği, diğer bazı gerçekçi yazarlardaki gibi kuru hislerden, örf ve adetlerden, güldürüden, maneviyattan, kısacası bir insanın iç ve dış hayatından uzak değildir. (II) Aksine bunlara ilave olarak daha başka zenginlikleri de eserlerine katmıştır. (III) Eserlerinde okuyucuya doğrudan ders verme ve onları yönlendirme amacı gütmeyip okuyucuyu düşünmeye sevk ettiği görülür. (IV) Olayların geçtiği yerler ve zaman gerçektir; bu yerler ve olaylar gerçek hayatta mevcuttur. (V) İhsaniye köyü, savaşın çıktığı 1900'lü yıllar gibi ...

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 23


Sanatçı, yapıtını oluştururken yaşadığı duyguları bir daha yaşayamaz. örneğin, Emile Zola, yapıtlarında bize aktardığı duyguları yalnızca bir kez yaşamış ve dile getirmiştir. Unutmayınız ki bir sanatçının yapıtları tektir ve sanatçının kendisi bile onları bir daha aynı şekilde ortaya koyamaz. Onun için de teknolojik olanaklarla biçimsel amaçlı olarak çok sayıda ortaya konan ürünler, başarılı ve güzel olsalar bile sanat değeri taşımaz.

Bu parçaya göre bir sanatçının yapıtlarının tek olma özelliği aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Soru 24


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Soru 25


Romana yönelik yaptığınız eleştirinizin, gerçekleri yansıtmadığını edebiyattan anlayan herkes söyleyebilir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

Soru 26


Sokaktaki herkesti, her şeydi o () kediler, köpekler, topal martılar, aşklar dahil her şey.

Bu cümlede ayraçla ( ) gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

Soru 27


27. - 30. soruları aşağıdaki parçaya göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir kanalda ses yarışması yapılmaktadır. Bunun için 5 sanatçıdan oluşan bir jüri seçilmiştir. Jüride bir arabesk, bir pop, bir halk, bir slow, bir de rap müzik sanatçısı bulunmaktadır. Bu sanatçılar düz bir masada yan yana oturmaktadırlar. Bu oturma düzeni ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:

• Sanatçıların isimleri Gonca, Hakan, Jülide, Kaan ve Leylak'tır.

• Arabesk müzik sanatçısı tam ortada oturmaktadır.

• Slow müzik sanatçısı, rap müzik sanatçısının yanında oturmamaktadır.

• Leylak pop müzik sanatçısıdır.

• Halk müziği ve slow müzik sanatçıları, arabesk müzik sanatçısının hemen yanında ancak bu sanatçının farklı taraflarında oturmaktadır.

• Hakan arabesk müzik sanatçısı değildir ve Kaan ile Jülide'nin arasında oturmaktadır.

• Arabesk müzik sanatçısı, Jülide ve Leylak'ın yanında oturmamaktadır.

• Slow müzik sanatçısı olan Gonca 4. sırada oturmaktadır.

Buna göre halk müziği ile slow müzik sanatçıları arasında olan müzik sanatçısı kimdir?

Soru 28


Buna göre Jülide kaçıncı sırada oturmaktadır?

Soru 29


Buna göre Jülide hangi türün sanatçısıdır?

Soru 30


Buna göre 2. sıradaki müzik sanatçısı kimdir?

Paylaş

Etiketler:
2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı V sorularını online çözebilirsiniz.

2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı V çöz

2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı V çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı V soru ve cevapları çözün. 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı V sorularını çöz 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı V sorularını ve cevapları anında görüntüle. 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı V çöz. 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı V soru ve cevapları çözün. 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı V sorularını çöz 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı V test sorularını çöz.

2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı V Soruları

2021 2020 KPSS Türkçe Deneme Sınavı V