2020 YKS-TYT Tarih Genel Tekrar Testi

2020 YKS-TYT Tarih Genel Tekrar Testi

2020 YKS-TYT Tarih Genel Tekrar Testi - çöz

2020 YKS-TYT Tarih Genel Tekrar Testi soruları cevapları
2020 YKS-TYT Tarih Genel Tekrar Testi

2020 YKS-TYT Tarih Genel Tekrar TestiSoru 1


Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Kuva-yı Milliye birliklerinin kurulmasında etkili olduğu savunulamaz?

Soru 2


Aşağıdaki Türk - İslam eserlerinden hangisinin Anadolu Türk kültürünü yansıttığı savunulamaz?

Soru 3


1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile “halkın eşitliğinin haklarda olduğu kadar sorumluluklarda da geçerli olacağı" ilkesi kabul edilmiştir.

Bu ilkeye, Tanzimat Fermanı’nda yer alan;

I. askerlik vatan görevi olacak,

II. müsadere kaldırılacak, herkes mal ve mülküne sahip olacak,

III. vergiler herkesin gelirine göre alınacak

maddelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 4


Amasya Genelgesi'nde her türlü etki ve denetimden uzak bir kurulun oluşturulması karan alınmıştır. 

Bu kararla aşağıdakilerden hangisinin öngörüldüğü savunulabilir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyılda açılan askeri okullardan biri değildir?

Soru 6


Cumhuriyet döneminde yabancı okulların Türk müfettişleri tarafından teftiş edilmesi ve bu okullarda kültür derslerinin Türkçe olarak Türk öğretmenlerce okutulması kararı alınmıştır.

Bu kararla Türk Hükümeti’nin;

I. içişlerine karışılmasını önleme,

II. ulusal değerlerin korunmasını ve devam ettirilmesini sağlama,

III. azınlıklann ticari alandaki etkinliğini azaltma

amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir?

Soru 7


İslamiyet’ten önceki Türk toplumlarının dokumacılık alanında ilerlemelerinin aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu savunulabilir?

Soru 8


I. Oligarşi

II. Monarşi

III. Teokrasi

Yukarıdaki yönetim şekillerinden hangilerinin Osmanlı Devleti’nde uygulandığı savunulamaz?

Soru 9


1934’te soyadı alma işlemleriyle ilgili olarak çıkarılan yasayla rütbe, yabancı ırk ve millet adlarını belirten sözcüklerin soyadı olarak alınması resmen yasaklanmıştır

Bu uygulamanın Atatürk’ün;

I. halkçılık,

II. milliyetçilik,

III. devletçilik

ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir?

Soru 10


Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin diğerlerine ortam hazırladığı savunulabilir?

Soru 11


I. Boğazlar Komisyonu'nun kurulması

II. Doğu Trakya'nın TBMM’ye bırakılması

III. Türk - Yunan sınınnın Meriç Nehri olarak belirlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın sonuçları arasındadır?

Soru 12


Şeyh Sait Isyanı’nı Cumhuriyet rejimine ve devletin bütünlüğüne karşı “bir ihtilal teşebbüsü” olarak gören İsmet Paşa Hükümeti, İsyanı bastırmak amacıyla;

I. Takrir-i Sükun Kanunu’nun çıkaniması,

II. Doğu Anadolu’da kısmi seferberlik ilan edilmesi,

III. istiklal Mahkemelerinin bölgede görevlendirilmesi

önlemlerinden hangilerini uygulamaya koymuştur?

Soru 13


Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki düzenlemelerden hangisiyle Osmanlı Devleti’nin yabancılara vermiş olduğu ticari ayrıcalıklar kaldırılmıştır?

Soru 14


Aşağıdaki faaliyetlerden hangisiyle eğitim hizmetleri yeniden düzenlenerek ilk ve orta dereceli okulların müfredatları belirlenmiştir?

Soru 15


Osmanlı Devleti’nde; ticaret yolları üzerinde tüccarların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan konaklama yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla derbent birlikleri oluşturulmuştur.

Bu birliklerin Osmanlı Devleti’ne;

I. asayiş ve otoritenin korunması,

II. yol emniyetinin sağlanması,

III. tanmsal ürün çeşitliliğinin sağlanması

yararlarından hangilerini sağladığı söylenebilir?

Soru 16


Atatürk’ün, Medeni Bilgiler kitabında, ‘Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” şeklindeki tanımı aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de cumhuriyet rejiminin kurulmasından daha çok, geliştirilmesi amacına yöneliktir?

Soru 18


17 Şubat 1923'te toplanan I. İzmir iktisat Kongresi'nde "Hammaddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulmalıdır." karan alınmıştır.

Bu amaçla Cumhuriyet’in İlk yıllannda;

I. Uşak Şeker Fabrikası’nın açılması,

II. Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kuoılması,

III. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın açılması

çalışmalarından hangilerinin hayata geçirildiği savunulabilir?

Soru 19


Milli Mücadele döneminde görülen;

I. Temsil Kurulu’nun Ankara’ya gelmesi,

II. Mebuslar Meclisi'nln Misak-ı Milli Kararlarını alması,

III. Ankara'da TBMM'nin açılması

gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 20


İngilizlerin bölgedeiti aşiret reislerini Milli Hükümete karşı kışkırtmasıyla, Mardin, Midyad ve Nusaybin çevresinde çıkan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 21


Osmanlı Devleti'nin;

I. Lale,

II. Meşrutiyet,

III. Tanzimat

devirlerinin hangilerinde demokratik yönetim le ilgili bilgi birikimi artmış ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuracak kadroların yetişmesine ortam hazırlanmıştır?

Soru 22


Milli Mücadele döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerin hangisinde II. İnönü Savaşı’nın kazanılmasının etkisi vardır?

Soru 23


1930'lu yıllarda Türkiye’de ithalatın azalmasının aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu söylenemez?

Soru 24


Birinci TBMM’nin;

I. üstünde hiçbir gücün varlığını kabul etmemesi,

II. yasama ve yürütme yetkilerini elinde tutması,

III. şer'i hükümleri yerine getirme yetkisini üzerine alması

uygulamalarından hangileri Meclis’in düzenli bir şekilde çalışmasına olanak sağlamıştır?

Soru 25


Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde devletin çöküşünü ve dağılmasını önlemek için savunulan fikirlerden biri de Batıcılıktır.

Aşağıdakilerden hangisi Batıcılık düşüncesini savunan kişilerin gerçekleşmesini istedikleri ıslahatlardan biri değildir?

Soru 26


Aşağıdakilerden hangisi Atatürk milliyetçiliğinin temeli olan milli birlik ve beraberliği güçlendiren değerler arasında yer almaz?

Soru 27


Yeni Türk Devleti’nde, “çocuğun dinsel eğitiminde ana babanın yetkili kılınması ve ergin çağa gelen her kişinin istediği dini seçmede özgür olması" esası kabul edilmiştir.

Bu uygulama Yeni Türk Devleti’nde aşağıdaki ilkelerden hangisinin benimsendiğine kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 28


Lozan Banş Antlaşması'nın önsözünde, “devletlerin bağımsızlık ve hakimiyetine saygı duyulmalı" bilgisi yer almıştır.

Buna göre, Lozan Barış Antlaşması’nda aşağıdaki konuların hangisiyle ilgili alınan kararın bu doğrultuda olduğu savunulamaz?

Soru 29


Aşağıdaki Türk - İslam alimlerinden hangisinin, tıp alanında İslam medeniyetine büyük katkıları olmuştur?

Soru 30


Türk Hükümeti, 1939’da Hatay'ın Türkiye’ye katılmasını sağladığı halde "yayılmacı politikalar izlediği" iddiasıyla karşı karşıya gelmemiştir.

Bu durumun ortaya çıkmasında Hatay’ın;

I. uzun süre Osmanlı hakimiyetinde kalması,

II. halkının çoğunluğunun Türklerden oluşması,

III. aldığı Meclis kararı sonucu Türkiye’ye katılmış olması

özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Paylaş

2020 YKS-TYT Tarih Genel Tekrar Testi sorularını online çözebilirsiniz.