2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı V

2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı V çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı V çöz.2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı V çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı V çöz. 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı V online çöz

2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı V Çöz

2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı V çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı V çöz. 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı V çöz

Online 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı V Soruları çöz

Soru 1


Öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin bireysel farklarını, gelişim özelliklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alırken aynı zamanda mevcut imkanların amaca yönelik en iyi şekilde kullanılmasına imkan verilmiş olur. Ayrıca bu ilkeye uyulmasıyla zaman ve emek kaybı da önlenerek öğrencilerin kend. ilerini gerçekleştirmelerine fırsat verilir.

Parçada hangi öğretim ilkesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir?

Soru 2


Aşağıdaki ilkelerden hangisini dikkate alan bir öğretmenin model alma yoluyla öğretim yaklaşımını kullandığı söylenebilir?

Soru 3


Beyin temelli öğrenmede, öğrenmelerin istendik düzeyde gerçekleşmesi için birey en fazla aşağıdakilerden hangisinin desteğine ihtiyaç duyar?

Soru 4


Belli bir problemin çözümünü desteklemede ve çözüme engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesindekullanılan uygulama biçimidir. Problemin çözümünü destekleyen ya da engelleyen . faktörler açığa çıkarılarak istenen düzeyde sonuçların elde edilmesine fırsat verilir. Çözüme olumlu katkı sağlayan etkenlerin güçlendirilmesine ve negatif faktörlerin zayıflatılmasına ya da ortadan kaldırılmasına gidildiği bir uygulama biçimidir.

Parçada açıklanan öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


İlkyardım dersinde öğretmen suni solunumun nasıl yapılacağını model üzerinde göstermiştir. Böylece öğrenciler suni solunumun nasıl yapılacağı ile ilgili olarak bilgi sahibi olmuştur.

Buna göre, belirtilen süreçte aşağıdaki tekniklerden hangisinin kullanıldığı söylenebilir?

Soru 6


I. Öğrenciye öğrenme sonuçları hakkında "cevabın doğru veya yanlış" gibi bilgi vermedir.

II. Öğrenme sonuçlarıyla birlikte doğru cevabın ne olduğunun da verilmesidir. "Örneğin cevabın yanlış, doğru cevap oranlı pekiştirme olacaktı." demek gibi.

III. Öğrencinin doğru cevabının niçin doğru, yanlış cevabının niçin yanlış olduğunu açıklamaktır.

IV. Öğrencinin yanlış cevabı düzeltmesi için neleri, nasıl çalışması gerektiğine ilişkin bilgi vermektir. Başarıya giden yolu tarif etmek gibi.

V. Öğrencinin var olan bilgisini genişletilmesini sağlayan, var olan bilgi ile yeni bilgi arasında ilişki kurmasına yardım eden dönüttür.

Buna göre, belirtilen dönütlerin sırasıyla adlandırılışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Melih Öğretmen öğrenme sürecinde sorunlar yaşayan üç öğrencisine akran öğretimi uygulamaktadır. Bu amaçla başarılı öğrencilerini, öğrenmede sorun yaşayan arkadaşlarına yardımcı olmakla görevlendirir. Uygulama kapsamında, öğrencilerin ders dışı zamanlarda bir araya gelip sınıftaki etkinlikleri ve konuları .tekrar ettiklerinde başarılarının arttığı gözlemlenir.

Belirtilen süreçte;

I. Öğrenmede sorun yaşayan öğrencilerin öğrenme hızına uygun yaşantılar edinmesi

II. Akran eğitimi alan öğrencilerde sosyal sorunların gözlenmesi

III. Öğrenciler arasında yardımlaşma ve dayanışma olanağı sağlanması

IV. Öğretici rolündeki öğrencilerin zaman kaybetmesi

V. Öğretici rolündeki öğrencilerin daha kalıcı öğrenmelere sahip olması amaçlanarak etkinlikler sürdürülür.

Buna göre, vurgulanan sonuçlardan hangilerinin ortaya çıkması beklenir?

Soru 8


Damla Öğretmen, psikoloji dersinde öğrencilerine "Eğitim sürecinde öğrencilerin sınav stresine girmelerini nasıl önlersiniz?" diye soru sorar. Öğrencilerinden ikişerli gruplar oluşturmalarını ve cevaplarıyla ilgili olarak iki dakika bireysel olarak düşünmelerini ister. Sonra da fikirlerini grup arkadaşıyla paylaşmalarını söyler. En son aşamada ise her gruptan bir kişinin grubun fikirlerini tüm sınıfa sunması gerektiğini belirtir.

Buna göre, Damla Öğretmen'in derste hangi öğretim tekniğini kullandığı söylenebilir?

Soru 9


Tarih Öğretmeni Faruk Bey öğrencilerinin,

- Grupla birlikte çalışma

- Farklı etkinliklere katılarak aktif katılım sergileme

- Farklı yeteneklerin gelişmesini sağlama

- Var olan bir ürüne katkı getirme

- Yaratıcı düşünceyi geliştirme özelliklerini kazanmalarını amaçlamaktadır.

Buna göre, Faruk Öğretmen'in dersinde kullanabileceği en uygun yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Öğrenme-öğretme sürecinde uygulanan problem çözmeye dayalı öğretim, önceden bilinen şeyleri yeniden araştırmayı amaçlamaz. Çünkü problem çözme süreçlerinde öğrencilerin var olan problemleri farklı yollardan çözmeleri ve problemle ilgili düşüncelerini paylaşabilecekleri bir sınıf ortamını oluşturmaları amaçlanır.

Buna göre, problem çözmeye dayalo öğretimde aşağıdakilerden hangisi daha çok önemsenir?

Soru 11


Beyin fırtınası tekniği uygulanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması, bu teknik sonucu ortaya çıkması beklenen verimi engeller?

Soru 12


İş birliğine dayalı öğretim yaklaşımının uygulandığı bir sınıfta grup çalışmaları soncunda en başarılı grup bir yarışmayla belirlenmiş ve bu uygulama sonunda öğrenciler arasında bazı çatışmaların olduğu görülmüştür.

Buna göre, iş birliğine dayalı öğretim sonucunda ortaya çıkan bu çatışmanın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Selim Öğretmen, sosyal bilgiler dersinde öğrencilerine depremle ilgili bir film izletmiş ve ardından "Siz böyle bir durumda olsaydınız neler yapardınız?" diye sormuştur. Sınıftaki öğrencilerden bazıları önceden gerçekten bir deprem yaşamış öğrencilerdir.

Buna göre, Selim Öğretmen önceden deprem yaşayan öğrenciler (I) ile hiç deprem yaşamamış öğrencilerde (II) hangi düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlamıştır?

Soru 14


Hülya Öğretmen, öğrencilerine derste öğrendiklerini gözden geçirmek, değerlendirme fırsatı vermek ve karar verme becerilerini geliştirmek istemektedir. Bu amaçla öğrencilere çeşitli renklerde kartlar verir. Ancak her rengin bir anlamı vardır. Yeşil, tamamen katılıyorum; mavi, katılıyorum; beyaz, kararsızım; sarı, katılmıyorum; kırmızı, hiç katılmıyorum gibi. Hülya Öğretmen işlediği konuyla ilgili bazı cümleler okur. Her cümlenin sonunda öğrenciler önce düşünür, sonra uygun gördüğü kartı sıranın üzerine koyar. Ardından her öğrenci neden o kartı seçtiğini ve neden öyle düşündüğünü açıklar.

Buna göre, Hülya Öğretmen'in kullandığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Can Öğretmen, dersin giriş aşamasında elde edilecek kazanımların günlük yaşamda ne anlama geldiğini, hangi ihtiyaçları karşılayacağını ve sağlayacağı faydaları ile ilgili açıklamalarda bulunur. Böylece öğrencilerin süreç içinde derse karşı ilgilerinin daha da arttığını gözlemler.

Buna göre Can Öğretmen'in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

Soru 16


Buluş yoluyla öğretim stratejisine göre, süreç içinde öğrencilere "örnek, ek örnek ve zıt örneklerin" verilerek yorumlamalarının istenmesinin en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17


İletişim sürecinde sözsüz iletişime sıkça başvurulur. Kaynak konumunda bulunan kişi sözlü bir mesaj gönderdiğinde hisleriyle, duygularıyla ve vücut hareketleriyle ilgili mesajlarını pekiştirme yoluna gider. Böylece sözlü iletişimlerini sözsüz iletişimleriyle destekler.

Buna göre sözsüz iletişimde;

I. Jest ve mimiklerimizle yaptığımız konuşmanın etkisini artırmaya çalışırız.

II. Uzlaşma sağlamak için başımızı sallarız veya değişik ünlemler kullanırız.

III. iletişimde bulunduğumuz kişilerin ilgilerini, tepkilerini ölçmek için yüz ifadelerini göz önünde bulundururuz.

IV. Sözsüz iletişimin çoğu kez alıcı üzerinde sözlü iletişimden daha fazla iz bırakabileceğini göz önünde bulundururuz. ilkeleri önemli görülür.

Buna göre yapılan açıklamalardan hangileri sözsüz iletişime yönelik uygun bir yaklaşım olarak gösterilebilir?

Paylaş

Etiketler: