2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı IV

2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı IV çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı IV çöz.2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı IV çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı IV çöz. 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı IV online çöz

2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı IV Çöz

2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı IV çöz. KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testleri kategorisi 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı IV çöz. 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı IV çöz

Online 2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı IV Soruları çöz

Soru 1


Sivas'da görev yapan Fatih Öğretmen sosyal bilgiler dersinde öğrencilerini "Ülkemizdeki çeşitli kültürel yapılara örnek verir." kazanımına ulaştırmak için onlara sırasıyla Sivas Kalesi, Yozgat Kral Kızı Hamamı, Ankara Kalesi ve Truva Arkeolojik Kenti hakkında genel bilgiler vermiştir.

Buna göre, Fatih Öğretmen aşağıdaki öğretim ilkelerinden özellikle hangisini kullanmıştır?

Soru 2


Alihan Öğretmen, Piri Reis'in Dünya haritasını konu alan bir filmi öğrencilerine izletir. Bu filmde sözü edilen karakterin yerlerine geçen öğrenciler Piri Reis'in yerine kendilerini koyarak onun adına birtakım kararlar verirler. Daha sonra öğrenciler verdikleri kararlan birbirleriyle paylaşırlar.

Buna göre Alihan Öğretmen'In dersinde kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Gagne'ye göre sözel bilgiler, bireyin tanımlar yapmasını ve farklı yollarla bilgiyi ifade etmesini ya da iletişimde bulunmasını sağlayan becerileri içeren öğrenme ürünleridir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi "sözel bilgiler" kapsamında yer alan bir davranıştır?

Soru 4


Bir öğretmen öğrencilerinin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşımaları gerektiğini düşünmekte, onlara karar alma ve öz düzenleme becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla derslerinde drama, oyun, beyin fırtınası ve sorgulayarak öğrenme gibi uygulamalara yer vererek onların enerjilerini doğru kullanmalarını sağlamaya çalışmaktadır.

Bu öğretmenin öğrenme ortamını düzenlerken özellikle hangi öğrenme yaklaşımı ilkelerini temel aldığı söylenebilir?

Soru 5


Bir fen ve teknoloji öğretmeni "enerji ve sürtünme kuvveti" konusunu işleyeceği dersinde öğrencilerine "Adım atarken ayağımızın uyguladığı kuvvet hareket yönümüze ters yönlüdür. Buna rağmen hareket edebilmemizi sağlayan nedir?" sorusunu sorar ve öğrencilerin fikirlerini belirtmelerini ister.

Bu etkinlik, yapılandırmacı öğrenmenin 5E modelinin hangi aşamasını en iyi örneklendirir?

Soru 6


Burcu Öğretmen dersinde öğrencilerine "yılan ve fareler" hikayesini anlatır ve farklı seviyedeki öğrencilerden gruplar oluşturur. Sonra her bir gruptaki çocuklar "1" ve "2" olmak üzere numaralarını seçerler. Öğretmen numaralara göre görev dağılımı yapar. 1 nolu çocuklar yılanı keser ve fon kağıdı na yapıştırır. 2 nolu çocuklar fareleri keser ve fon kağıdına yapıştırır. Grup üyeleri "kaç fare kavanozda olacak? yılan kaç tanesini daha kavanoza taşıyacak?" kararını birlikte verirler. Kavanozları hikayeye uygun şekilde oluşturan gruplar ödüllendirilir.

Aşağıdakilerden hangisi Burcu Öğretmen'in bu uygulamadan yararlanma nedenlerinden biri olamaz?

Soru 7


Bir öğretmen öğrencileriyle "Kadın-erkek eşitliği!" konusunda gerçekleştirdiği dersinde altı şapkalı düşünme tekniğinden yararlanır.

Buna göre aşağıdaki görüşlerden hangisini belirten bir öğrencinin ''yeşil" şapkaya uygun şekilde düşündüğü söylenebilir?

Soru 8


Bir öğretmen derste öğrencilerine "Trafik sorunlarını halledebilmiş olmak artık bir ülkenin gelişmişlik düzeyinde ölçüt olarak kabul edilmektedir." der ve onların ülkemizdeki trafik sorunlarının çözümüne ilişkin önerilerini kısa sürede belirtmelerini ister. Eleştirinin kapı dışında bırakıldığı bir ortamda öğrencilerden fikirler toplanır.

Öğretmenin bu etkinlikle öğrencilerinde aşağıdakilerden hangisini daha az geliştireceği söylenebilir?

Soru 9


Şeyma Öğretmen derste öğrencilerine "gençlik ve yanlış yaşantıları" konusuyla ilgili bir belgesel izletir. Ardından sınıfındaki gönüllü öğrencilerin gençlerin yaşayabilecekleri olumsuz bir yaşantıyı arkadaşlarının önünde bağımsız şekilde içlerinden geldiği gibi sergilemelerini ister.

Bu ders aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisine göre planlanmıştır?

Soru 10


Coğrafya dersinde öğretmen ve bir öğrencisi arasmda aşağıdaki diyalog gerçekleşmiştir.

Öğretmen: Arkadaşlar ülkemizin en çok girinti ve çıkıntısı olan bölgesi hangisidir? Evet, Deniz?

Deniz : Ege bölgesi öğretmenim.

Öğretmen : Neden Ege bölgesi olduğunu düşünüyorsun Deniz?

Deniz : Bu bölgede dağlar denize dik uzandığı için çok girintili çıkıntılıdır.

Öğretmen : Doğru cevap verdin. Teşekkür ederim.

Öğretmenin gerçekleştirdiği etkinlik aşağıdakilerden hangisine en iyi örnektir?

Soru 11


Ekolojik dengenin korunması için öğrencilerinin fikir belirtmelerini ve farkındalık kazanmalarını amaçlayan bir fen ve teknoloji öğretmeni, yüz yüze iletişime uygun bir oturma düzeni oluşturur. Ardından her öğrenciye sırayla konuyla ilgili bir soru yöneltir. önceden görevlendirdiği bir öğrenci ise verilen cevapları not eder.

Buna göre öğretmenin dersinde kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Bir biyoloji öğretmeni gözün çalışma prensibini açıkladığı bir derste öğrencilerine sınıfa getirdiği bir fotoğraf makinesini gösterir. Onlara bu makineyi göz olarak düşünmelerini ve merceğinin göz lensini, objektif açıklığının göz bebeğini, filmlerin retinayı temsil ettiğini belirterek bilgileri aktarır.

Öğretmenin bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

Soru 13


Mehmet Öğretmen, dersinde önceden görevlendirdiği öğrencilerinin madde bağımlısı bir gencin ve ailesinin yaşadıklarını, arkadaşlarının önünde canlandırmalarını sağlayarak problemi sunar. Ardından öğrencilerinden bu çocuğun anne ve babasının yerinde olsalardı nasıl davranacakları hakkında görüşlerini belirtmelerini ister.

Mehmet Öğretmen'in dersinde kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği hangisidir?

Soru 14


Öğrencilerine ilk yardım becerilerini kazandırmak isteyen bir öğretmen deprem sırasında yapılması gerekenleri sınıf ortamında iki öğrencinin canlandırmasını ister. Ardından bu iki öğrencinin davranışları üzerinde gerekli becerileri öğrencilerine açıklar.

Öğretmenin açıklama yaparken kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Ayşe Öğretmen öğrencilerinin "GDO'lu ürünlerin sağlık açısında zararları" problemini tanımlamalarını sağlar. Öğrencilere, problemin geçici çözümünü bulmaları için sorular sorar, yönlendirmelerle hangi verileri nasıl toplayacaklarını buldurur. Elde edilen veriler karşılaştırılır ve yorumlanır. Ardından öğrenciler ürettikleri çözüm yollarını sunarlar.

Ayşe Öğretmen'in kullandığı öğretim stratejisi kapsamında aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmesi beklenmez?

Soru 16


Öğrencilerin tartışma ortamında görüşlerini gerekçelendirmelerini, bilimsel bilgileri ortaya çıkarmalarını sorgulayıcı düşünme becerilerini geliştirmelerini, küçük düşme kaygısı yaşamadan kendilerini ifade etmelerini, onlarda var olan kavram yanılgılarını belirlemeyi ve gidermeyi amaçlayan bir öğretmenin aşağıdaki öğretim uygulamalarından hangisini kullanması daha etkili olur?

Soru 17


Duygu Öğretmen, derslerinde tartışma yöntemini sıklıkla kullanmakta, öğrencilerine açık uçlu sorular yöneltmekte, yanıtlarını kanıtlarla desteklemelerini istemekte, onların fikirler arasındaki tutarsızlıkları belirlemelerini ve değerlendirmeler yapmalarını sağlamaktadır.

Duygu Öğretmen'in derslerinde öğrencilerin aşağıdaki düşünme becerilerinden hangisinin gelişmesine daha çok hizmet etmektedir?

Soru 18


Ramazan Öğretmen, öğrencilerinden, "nesil tükenen canlılar" konusuyla ilgili araştırmaya dayalı ürünler oluşturmalarını ve bunları sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmalarını istemiştir.

Ramazan Öğretmen'in gerçekleştirdiği bu uygulamanın olası sınırlılıkları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Paylaş

Etiketler: