2021 KPSS Tarih Konuları

2021 KPSS Tarih Konuları

2021 KPSS Tarih Konuları

2021 KPSS Tarih Konuları ve Soru Dağılımı şöyledir. 2021 KPSS Tarih Soru Sayısı: 27 sorudan oluşacaktır. 2021 KPSS Lisans, Ortaöğretim, Ön lisans tarih konuları ÖSYM KPSS 2021 Tarih soru ve konuların dağılımı detaylı olarak şu şekildedir; 2021 KPSS Tarih Konuları ve Soru Dağılımı güncel yeni konular ve dağılımları:

2021 KPSS Tarih Konuları Nelerdir? (Güncel ÖSYM)

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

 • İlk Türk - İslam Devletleri ve Beylikleri

 • Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri

 • Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık

 • XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)

 • XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)

 • XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi

 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

 • I. TBMM Dönemi

 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi

 • Atatürk İnkılapları

 • Atatürk İlkeleri

 • Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)

 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

 • Atatürk Sonrası Dönem

 • Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği

 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

 

2021 ÖSYM KPSS Tarih Detaylı Konu Listesi

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

  • Türk Adının Anlamı, Türklerin Ana Yurdu ve Türk Göçleri

  • İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

  • İskitler (Sakalar) (MÖ VII. yy.)

  • Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hunları)

  • Kavimler Göçü (375)

  • Avrupa Hunları (375 - 469)

  • Göktürk (I. Kök Türk) Devleti (552-659)

  • II. Göktürk-Kök Türk (Kutluk) Devleti (682-744)

  • Uygur Devleti (744-840)

  • Orta Asya’da Kurulan Diğer Türk Devletleri

  • İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

 • Türk - İslam Tarihi

  • Türklerin İslamiyet’i Kabulü

  • Talas Savaşı (751)

  • İlk Türk - İslam Devletleri

  • Karahanlılar (840-1212)

  • Gazneliler (963-1187)

  • Tolunoğulları (868-905)

  • Akşitler (Ihşitler) (935-969)

  • Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

  • Harzemşahlar (1097-1231)

  • İlk Türk - İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

  • Türkiye Tarihi

  • Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri

  • Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti (1077-1308)

  • Kösedağ Savaşı Sonucunda Kurulan Beylikler

  • Osmanlı Tarihi

 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri

  • Duraklama Dönemi (17. Yüzyıl) (1579-1699)

  • XVII. Yüzyıl Islahatları (Duraklama Dönemi)

  • Gerileme Dönemi (18. Yüzyıl) (1699 - 1792)

  • XVIII. Yüzyıl (Gerileme Dönemi) Islahatları

  • Dağılma Dönemi (19. Yüzyıl) (1792 - 1922)

  • XIX. Yüzyıl Islahatları (Dağılma Dönemi)

  • II. Mahmut Dönemi Islahatları (1808 - 1839)

  • Tanzimat Dönemi Islahatları (1839 - 1876)

  • II. Abdülhamit Dönemi Islahatları

 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri

  • Orta Çağ'da Avrupa

  • Yeni Çağ'da Avrupa

  • Yakın Çağ'da Avrupa

  • Sanayi İnkılabı ve Osmanlı Devleti

 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

  • Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

  • Balkan Savaşları (1912 - 1913)

  • I. Balkan Savaşı

  • II. Balkan Savaşı (1913)

  • Osmanlı Devleti’nin Balkan Devletleri ile İmzaladığı Antlaşmalar

  • I. Dünya Savaşı (1914 - 1918)

  • I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

  • Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

  • Mondros Ateşkes Anlaşması ve Cemiyetler

  • Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918)

  • İzmir’in İşgali ve Kuvayimilliye

  • İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

  • Kuvayimilliye’nin Kurulması

 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

  • Genelgeler ve Kongreler Dönemi

  • I. TBMM Dönemi

  • TBMM’ye Karşı Yapılan Ayaklanmalar

  • Düzenli Ordunun Kurulması (Aralık 1920)

 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

  • Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
   I. İnönü Savaşı (6 -10 Ocak 1921)
   II. İnönü Savaşı (23 Mart - 1 Nisan 1921)
   Eskişehir - Kütahya Muharebeleri (10 - 24 Temmuz 1921)
   Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921)
   Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
   Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
   Büyük Taarruz (26 Ağustos - 9 Eylül 1922)
   Çanakkale Olayı
   Mudanya Ateşkes Anlaşması (11 Ekim 1922)
   Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
   Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

 • Cumhuriyet Dönemi

  • II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi

  • Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

  • Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri

  • Kadınlara Siyasi Hakların Verilmesi

  • Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

  • Medeni Kanun'un Kabulü (17 Şubat 1926)

  • Hukuk Alanındaki Diğer Yenilikler

  • Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

  • Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

  • Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar

  • Bayındırlık ve Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler

  • Sağlık ve Sosyal Alanındaki Gelişmeler

  • Atatürk İlkeleri

 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

  • Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

  • 1932 - 1939 Arası Türk Dış Politikası

 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

  • XX. Yüzyıl Başlarında Dünya

  • II. Dünya Savaşı

  • II. Dünya Savaşı Öncesi ve Savaş Sırasında Gerçekleşen Önemli Olaylar

  • Soğuk Savaş Dönemi

  • Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye

  • Yumuşama (Detant) Dönemi ve Sonrası

  • Küreselleşen Dünya

  • SSCB’de Değişim ve Sonuçları

  • Türkiye ve Avrupa Birliği

  • Dünyadaki Gelişmeler

  • Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası

  • Küresel Sorunlar

KPSS Tarih Soru Dağılımı

Konular 2020 2019 2018 2017
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri 1 1 1 1
İlk Müslüman Türk Devletleri 2 2 2 2
Osmanlı Tarihi 9 9 9 9
20. Yüzyıl Osmanlı Devleti 2 2 1 -
Kurtuluş Savaşı Hazılık Dönemi 1 1 4 4
Kurtuluş Savaşı Cepheler 1 1 1 3
Türk İnkılapları 5 5 3 2
Atatürk Dönemi Türk Politikası 2 2 1 2
Atatürk İlkeleri 2 2 1 1
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 2 4 3
Toplam 27 27 27 27

KPSS 2021 ÖSYM Tarih dersi soru sayısı yirmi yedi (27)'dir. KPSS Tarih konuları basit ve detaylı olarak listelenmiştir. 2021 KPSS Konuları içerisinde önemli bir yere sahip olan tarih testlerimiz 2021 KPSS müfredatına uygun olarak hazırlanmış ve konulara uygundur. 2021 KPSS Tarih konu anlatımlı ve soru bankası kitap önerilerimize göz atabilir, sitemizde yer alan 2021 KPSS ÖSYM müfredatına uygun konulara paralel deneme ve soru çözebilirsiniz. Her zaman özgün konuların ve soruların yer aldığı denemelerimiz ve testlerimiz en güncel konu listesine sahip olarak hazırlanmıştır. 2021 KPSS Tarih Konuları ve Soru Dağılımı Önlisans, Lisans ve Ortaöğretim öğrencilerini kapsamaktadır.

2021 KPSS Konuları ve Soru Dağılımları

2021 KPSS Tarih Testleri ve Denemeleri


Yorum Yaz

2021 KPSS Tarih Konuları Nelerdir?

Güncel 2021 KPSS Tarih Konuları