2022 KPSS Tarih Test Soruları

2022 KPSS Tarih Test Soruları çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi 2022 KPSS Tarih Test Soruları çöz.2022 KPSS Tarih Test Soruları çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi 2022 KPSS Tarih Test Soruları çöz. 2022 KPSS Tarih Test Soruları online çöz

2022 KPSS Tarih Test Soruları Çöz

2022 KPSS Tarih Test Soruları çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi 2022 KPSS Tarih Test Soruları çöz. 2022 KPSS Tarih Test Soruları çöz

Online 2022 KPSS Tarih Test Soruları Soruları çöz

Soru 1


Mısır Seferi sonucunda Baharat Yolu'nun Osmanlıların kontrolüne geçtiği ve Venedik'in Kıbrıs için Memlüklere ödediği yıllık vergiyi Osmanlılara vermeye başladığı görülür. Yalnız bu bilgilere göre Mısır Seferi'nin,

I. dini,

II. askeri,

III. ekonomik

alanlardan hangilerinde kazanımlara yol açtığı savunulabilir?

Soru 2


Osmanlı Devleti'nde modern anlamda ilk nüfus sayımı Avrupalı devletlerden çok sonra, ancak 1831 yılında yapılmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini güçleştirdiği savunulabilir?

Soru 3


Reform taraftarları XVII. yüzyıl itibariyle Avrupa'daki pek çok eğitim kurumunun Katolik Kilisesi'nin kontrolünden çıkarılmasını sağlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sonuçları arasında yer alır?

Soru 4


XVI. yüzyılda yaşanan Otuz Yıl Savaşları'nda Kutsal Roma- Germen İmparatorluğu'nda asker toplama işinin ihale yoluyla bir generale verildiği, toplanan askerin tek tip üniforma ve silaha sahip olmadığı, hatta bazı askerlerin savaşa kadın ve çocuklarıyla katıldıkları görülür.

Bu bilgiler,

I. Askeri alanda düzensiz ve disiplinsiz bir yapı söz konusu olmuştur.

II. Avrupalı devletler tarafından Osmanlı Devleti’ne karşı haçlı birliği kurulmuştur.

III. Osmanlı ordusu Avrupa ordular tarafından taklit edilmiştir.

yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nde ayanların hukuki statü elde etmelerinde aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?

Soru 6


Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah, Türkiye Selçuklu Sultanı Süleyman Şah’ın Suriye’de ölümünün ardından Anadolu’ya gelmiş ve Süleyman Şah’ın iki oğlunu yanına alarak kendi başkentine götürmüştür.

Bu uygulamanın,

I. Anadolu’da ilk Türk beyliklerinin kurulması,

II. Anadolu beyliklerinin Bizans karşısında üstünlük sağlaması,

III. Türkiye Selçuklu topraklarında otorite boşluğu yaşanması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

Soru 7


Osmanlı Devleti’nde görülen,

I. donanmanın temellerinin atılması,

II. Ege kıyılarına ulaşılması,

III. Fetret Devri'nin başlaması gelişmelerinden hangileri,

Karesioğulları Beyliği'nin egemenlik altına alınması ile ilişkilendirilebilir?

Soru 8


İslam öncesi dönemde Türklerin,

I. uzun süre kalıcı mimari eser vermemeleri,

II. kalabalık bir nüfusa sahip olmaları,

III. hayvancılığın en önemli geçim kaynağı durumunda olması

özelliklerinden hangileri, Orta Asya'da göçebe bir hayat sürdüklerinin kanıtı olamaz?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisinin Anadolu’da Türk kültürünün yaygınlaşması sürecinde doğrudan herhangi bir katkısında söz edilemez?

Soru 10


Osmanlı ülkesindeki azınlıklar XIX. yüzyılda askere gitme ve devlet memuru olabilme hakkına sahip hale gelmiştir.

Bu gelişmeler aşağıdakilerden öncelikle hangisi ile ilişkilendirilebilir?

Soru 11


Osmanlı Devleti’nin Ankara Savaşı'nda Timur Devleti karşısında uğradığı yenilginin,

I. Anadolu Türk birliğinin bozulması,

II. Osmanlıların Balkan egemenliğinin sona ermesi,

III. Osmanlı Devleti’nde Fetret Dönemi'nin başlaması

sonuçlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir?

Soru 12


Osmanlı Devleti’nin gerilemesinde,

I. toprak yönetiminin yozlaşması,

II. askeri unsurların disiplinini yitirmeye başlaması,

III. ülke topraklarından farklı etnik unsurların bir arada yaşaması

durumlarından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi, Karamanoğulları Beyliği’nin Türkçeyi resmi dil olarak kullanmasının sonuçları arasında gösterilebilir?

Soru 14


I. Dünya Savaşı'nın yaşanmasında,

I. devletler arası ekonomik rekabetin artması,

II. bazı devletlerin milliyetçilik düşüncesini birbirlerine karşı kullanmaya çalışması,

III. sömürgecilik girişimlerinin hızlanması

gelişmelerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

Paylaş

Etiketler: