2021 KPSS Türkçe Konuları

2021 KPSS Türkçe Konuları

2021 KPSS Türkçe Konuları

2021 KPSS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımları Nelerdir? şöyledir; 2021 KPSS Türkçe Soru Sayısı: 30 sorudan oluşacaktır. 2021 KPSS Türkçe Konuları güncel 2021 ÖSYM KPSS Türkçe konularına uygun olarak verilen konu dağılımı detaylı olarak sunulmuştur. 2021 KPSS Türkçe konuları ve soru dağılımlarının tamamına yer verilmiş, gereksiz ayrıntıdan arındırılmış olarak konu listesi sunulmuştur. 2021 KPSS Türkçe Konuları şöyledir;

2021 KPSS Türkçe Konuları Nelerdir?

1. BÖLÜM Sözcükte Anlam

 • Sözcüğün Anlam Özellikleri
 • Gerçek Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Terimsel Anlam
 • Sözcükte Anlam Olayları
 • Benzetme (Teşbih)
 • Eğretileme (İstiare)
 • Kişileştirme (Teşhis)
 • Kinaye (Değinmece)
 • Mecazımürsel (Ad Aktarması)
 • Dokundurma (Tariz)
 • Mübalağa (Abartma)
 • Dolaylama
 • Güzel Adlandırma
 • Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
 • Eş - Yakın Anlamlı Sözcükler
 • Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler
 • Nitel-Nicel Anlamlı Sözcükler
 • Genel-Özel Anlamlı Sözcükler
 • Yansıma Sözcükler
 • Kalıplaşmış Söz Öbekleri
 • İkilemeler
 • Pekiştirmeler
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • Kalıplaşmamış Söz Öbekleri

2. BÖLÜM Cümlede Anlam

 • Cümlenin Yorumu
 • Cümlenin İletisi
 • Cümleden Çıkarılacak Kesin Yargı
 • Cümlede Vurgu
 • Eş - Yakın Anlamlı Cümleler
 • Anlamca Çelişen Cümleler
 • Anlamlarına Göre Cümleler
 • Olumlu Cümleler
 • Olumsuz Cümleler
 • Soru Cümleleri
 • Ünlem Cümleleri
 • Emir Cümleleri
 • İçerdiği Duygu, Düşünce ve Duruma Göre Cümleler
 • Çıkarım
 • Kanıksama
 • Saptama
 • Değerlendirme
 • Yakınma - Sitem
 • Pişmanlık
 • Ön Yargı
 • Olasılık
 • Varsayım
 • Tahmin
 • Şaşırma
 • Kuşku
 • Uyarı
 • Öneri
 • Anlam İlişkilerine Göre Cümleler
 • Neden - Sonuç (Gerekçe) İlişkisi
 • Amaç - Sonuç İlişkisi
 • Koşul (Şart) Cümleleri
 • Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler
 • Öznel ve Nesnel Anlatım
 • Tanım Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • İçerik ve Üslup (Biçem) Bildiren Cümleler
 • Doğrudan Anlatım (Aktarma) Cümleleri
 • Dolaylı Anlatım (Aktarma) Cümleleri
 • Cümle Analizi (Cümle Değerlendirme)
 • Cümlenin Yapısı
 • Cümle Tamamlama
 • Cümle Oluşturma


3. BÖLÜM Paragrafta Anlam

 • Paragrafın Yapısı
 • Paragrafın Bölümleri ve Boşluk Tamamlama
 • Düşüncenin Akışını Bozan Cümleler
 • Paragrafı İkiye Bölme
 • Paragraf Oluşturma
 • Paragrafta Yer Değiştirme
 • Paragrafın İçeriği
 • Ana Düşünce
 • Yardımcı Düşünceler
 • Paragrafta Anlatım Biçimleri
 • Açıklayıcı Anlatım
 • Tartışmacı Anlatım
 • Öyküleyici Anlatım
 • Betimleyici Anlatım
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Tanımlama
 • Karşılaştırma
 • Örnekleme


4. BÖLÜM Ses Bilgisi

 • Sesler
 • Ünlü Sesler ve Ünlü Uyumları
 • Ünsüz Sesler
 • Ses Olayları
 • Ünsüz Değişimi - Yumuşama
 • Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)
 • Ses Düşmesi
 • Ses Türemesi
 • Ulama
 • Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi
 • Ünlü Daralması
 • Kökte Ünlü Değişimi
 • Yardımcı Sesler

5. BÖLÜM Yapı Bilgisi

 • Kök ve Gövde
 • Ekler
 • Yapım Ekleri
 • Çekim Ekleri
 • Yapılarına Göre Sözcükler

6. BÖLÜM Sözcük Türleri

 • İsim (Ad)
 • Varlıkların Türüne Göre İsimler
 • Varlıkların Sayılarına Göre İsimler
 • İsmin Hâlleri
 • İsim Tamlamaları
 • Zamir (Adıl)
 • Kişi Zamirleri
 • İşaret Zamirleri
 • Belgisiz Zamirler
 • Soru Zamirleri
 • İlgi Zamiri (Aitlik Eki)
 • Sıfat (Ön Ad)
 • Niteleme Sıfatları
 • Belirtme Sıfatları
 • Adlaşmış Sıfatlar
 • Zarf (Belirteç)
 • Durum Zarfları
 • Yer-Yön Zarfları
 • Zaman Zarfları
 • Ölçü-Miktar Zarfları
 • Soru Zarfları
 • Edat (İlgeç)
 • Bağlaç
 • Ünlem
 • Fiil (Eylem)
 • İş (Kılış) Fiilleri
 • Oluş Fiileri
 • Durum Fiileri
 • Fiillerde Kip
 • Fiillerde Kişi
 • Fiillerde Olumsuzluk
 • Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması
 • Fiillerde Çatı
 • Fiilimsiler
 • Fiilimsi Grupları
 • Yardımcı Fiiller
 • Ek Fiil (Ek-Eylem)


7. BÖLÜM Cümle Bilgisi

 • Cümle Türleri
 • Yüklemlerine Göre Cümleler
 • Öge Dizilişine Göre Cümleler
 • Yapılarına Göre Cümleler
 • Cümlenin Ögeleri
 • Yüklem
 • Özne
 • Nesne
 • Dolaylı Tümleç
 • Zarf Tümleci
 • Edat Tümleci


8. BÖLÜM Yazım Kuralları

 • Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
 • Kısaltmaların Yazımı
 • Sayıların Yazımı
 • Deyimlerin ve İkilemelerin Yazımı
 • Birleşik Kelimelerin Yazımı
 • Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler
 • Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
 • Yabancı Özel Adların Yazımı
 • Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları


9. BÖLÜM Noktalama İşaretleri

 • Nokta ( . )
 • Virgül ( , )
 • Noktalı Virgül ( ; )
 • İki Nokta ( : )
 • Üç Nokta ( ... )
 • Soru İşareti ( ? )
 • Ünlem İşareti ( ! )
 • Kısa Çizgi ( - )
 • Uzun Çizgi (–)
 • Tırnak İşareti ( “ ” )
 • Parantez ( )
 • Kesme İşareti ( ’ )

10. BÖLÜM Anlatım Bozuklukları

 • Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları
 • Gereksiz Ek ve Sözcük Kullanımı
 • Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanımı
 • Yanlış Ek ve Sözcük Kullanımı
 • Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı
 • Deyim-Atasözü Yanlışları
 • Anlam Belirsizliği
 • Mantık Hataları
 • Dil Bilgisine Dayalı Anlatım Bozuklukları
 • Fiil ve Yüklem Yanlışları
 • Özne - Yüklem Uyuşmazlığı
 • Özne Eksikliği
 • Nesne Eksikliği
 • Dolaylı Tümleç Eksikliği
 • Zarf ve Edat Tümleci Eksikliği
 • Tamlama Yanlışları
 • Çatı Uyuşmazlığı

KPSS Türkçe Soru Dağılımları

Konular 2020 2019 2018
Sözcükte Anlam 1 2 1
Cümlede Anlam 2 2 3
Paragraf 15 15 16
Sözcük Türleri 2 2 2
Sözcüğün Yapısı - 1 1
Cümlenin Öğeleri 1 1 1
Cümle Türleri - - -
Ses Bilgisi 1 1 1
Yazım Kuralları 1 1 1
Noktalama İşaretleri 1 1 -
Anlatım Bozuklukları 1 1 -
Sözel Mantık 4 4 4

2021 KPSS Türkçe Konuları ve Soru Sayısı ile Soru Dağılımları en güncel haliyle sunulmuştur. 2021 KPSS Türkçe Konuları Ortaöğretim, Lisans ve Önlisans mezunlarına yönelik olarak detaylı olarak konuların incelemeleri yapılmıştır. 2021 KPSS Türkçe dersine hazırlananlar için hazırladığımız tamamı ÖSYM müfredatına paralel Türkçe testleri ve denemelerine mutlaka göz atınız. 2021 KPSS Türkçe konularına uygun olarak konu testleri ve 2021 KPSS Türkçe Denemeleri ücretsizdir. KPSS Türkçe testleri ve denemeleri 2021 KPSS Türkçe ÖSYM müfredatına uygundur.

2021 KPSS Konuları ve Dağılımları

2021 KPSS Türkçe Testleri ve Denemeleri


Yorum Yaz

2021 KPSS Türkçe Konuları Nelerdir?

Güncel 2021 KPSS Türkçe Konuları