2022 TYT Tarih Deneme Sınavı

2022 TYT Tarih Deneme Sınavı çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi 2022 TYT Tarih Deneme Sınavı çöz.2022 TYT Tarih Deneme Sınavı çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi 2022 TYT Tarih Deneme Sınavı çöz. 2022 TYT Tarih Deneme Sınavı online çöz

2022 TYT Tarih Deneme Sınavı Çöz

2022 TYT Tarih Deneme Sınavı çöz. TYT AYT Tarih Test ve Denemeleri kategorisi 2022 TYT Tarih Deneme Sınavı çöz. 2022 TYT Tarih Deneme Sınavı çöz

Online 2022 TYT Tarih Deneme Sınavı Soruları çöz

Soru 1


* Günümüz modern Avrupa hukukunun temeli atılmıştır.

* Skolastik düşünce ve kilisenin saygınlığı azalmıştır.

* Avrupa’nın siyasi yapısı değişmiştir.

Yukarıda soruları verilen gelişme aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 2


Osmanlı Devleti 18.yy’da İran, Avusturya,Venedik ve Rusya ile mücadele etmiştir.

Bu mücadelenin sebepleri arasında;

I. Toprağını genişletme

II. Rusya’nın sıcak denizlere inme

III.Azınlık isyanları

Öncüllerden hangileri gösterilebilir?

Soru 3


Aşağdakilerden hangisi 1606 Zitvatorak Antlaşması ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

Soru 4


Mezhep Savaşları sonucunda Avrupalı devletler arasında Westphalia Antlaşması yapılmış ve Katolik Alman imparatoru Protestanlara mezhep özgürlüğü hakkı vermiştir.

Bu bilgiye bakarak;

I. Feodal düzen sona ermiştir.

II. Kilisenin gücü artmıştır.

III.Almanya’da Reform hareketleri başarı olmuştur.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 5


Duraklama döneminde yaşanan Celali isyanları sonucunda;

I.Tımar sisteminin bozulması

II.Topraklarının boş kalması

III.Köyden kent’e göçün artması

Gelişmelerden hangisi Osmanlı’nın sosyal yapısını etkilemiştir?

Soru 6


Aşağıdaki verilen gelişmelerden hangileri “Nizam-ı Cedid” kapsamına alınamaz?

Soru 7


Aşağıdakilerden hagisi Osmanlı-Rusya arasında Kırım ve Karadeniz’e hakim olma süreci ile ilgili yaşanan bir gelişme değildir?

Soru 8


19.yy Osmanlı Devletine bakıldığında temel olarak Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisiyle ülkedeki azınlıkların isyanı ve bu isyanların engellenmesine yönelik çalışmaların yapıldığı görülmüştür.

Bu bilgiye göre aşağıda verilen gelişmelerden hangileri azınlık isyanları sonucu yaşanan bir durum olarak gösterilemez?

Soru 9


I. Süveyş Kanalı’nın açılması

II. Fransa’nın Tunusu işgal etmesi

III. İngiltere’nin sömürge yollarını kontrol altında tutmak istemesi

Yukarıda verilen öncüllerden hangileri İngiltere’nin Mısır’ı işgal eme sebebleri arasında gösterilebilir?

Soru 10


1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ile barış zamanında Boğazların bütün savaş gemilerine kapatılması kararı verildi.

Buna göre;

I. Boğazlarda yeni bir statü oluşmuştur.

II. Osmanlı’nın boğazlardaki hakimiyeti pekişmiştir.

III. Boğazlar meselesi sorunu çözüme kavuşmuştur.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 11


Osmanlı devleti 19.yy’da demokratikleşme yönünde Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Meşrutiyet’in ilanı gibi önemli adımlar atmıştır.

Osmanlı Devletinin bu adamları atmasındaki en büyük etken aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 12


1876 Kanuni Esasi’de geçen “Osmanlı devletinin dini islamdır. Kanunlar islamiyete aykırı olamaz” maddesi aşağıda verilenlerden hangisinin gerçekleşmesine engel olmuştur?

Soru 13


Osmanlı Devleti’nde tımar sistemiyle ulaşılmak istenen öncelikli amaç aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru 14


Abdal, Hak’ka hayran olandır

Âdalet her işte, Hak’kı bilmektir.

Âdem suretinde olan herkes, Âdem değildir.

Âdem’in ademinliği; akıl, hayâ ve ilim iledir.

Âlimlere ve kendini bilenlere, alçak gönüllülük yaraşır.

Allah ile gönül arasında perde yoktur.

Hacı Bektâş-ı Veli’nin bu tutumunda;

I-Allah’a yakın olmaya

II-Güzel ahlaka

III-Bilimin önemine

Müslümanlar arasında durumlarından hangilerinin önemine vurgu yaptığı savunulabilir?

Soru 15


Seyfiye sınıfı, Osmanlı Devleti’nde yönetim ve askerlik görevini yerine getiren zümreye denirdi.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Seyfiye sınıfı içerisinde yer almaz ?

Soru 16


- İslam medeniyetini yeni benimseyen Türk boylarına ,İslami bilgileri öğreterek birçok derviş yetiştirip Anadolu’nun islamlaşmasında önemli bir rol oynnamıştır.

- Piri Türkistan olarak da bilinir.

Yukarıda anlatılan din alimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17


Osmanlı Devleti’nin Batı tarzı yeni bir düzenli ordu kurma projelerinin (Nızam-ı cedit, yeniçeri ocağının kaldırılması vb.) dış askeri rekabete ayak uydurma arzusunun yanı sıra aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

Soru 18


I-Milletvekili seçimlerinin yapılması

II-Çok partili hayata geçiş denemeleri

III-Padişahın meclisi denetlemesi

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Meşrutiyet dönemlerinde demokratikleşme amaçlı yapıldığı söylenebilir?

Soru 19


Avrupa’da sanayi devrimi sonrasında, nüfusun hızlı bir şekilde şehir merkezlerine doğru hareket etmesi beraberinde sosyal problemlerin de doğmasına sebep olmuştur.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez ?

Soru 20


I-Merkezi otoritenin zayıflığı

II-Vergilerin arttırılması

III-Ayanların baskılarının arttırması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri milliyetçilik akımı ile birlikte Osmanlı Devleti’ne karşı azınlık isyanlarının çıkmasına neden olduğu savunulabilir ?

Paylaş

Etiketler: