222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu

222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu

İlköğretim Ve Eğitim Kanunu (222) 2020, 222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 2020 son güncel halidir. İlköğretim Ve Eğitim Kanunu'nun 27/06/2019 tarihli sayılı KHK değişikleri ile birlikte son halinin sizler için derledik. Mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. (2019 değişikliği) İlkokul
222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu

İlköğretim Ve Eğitim Kanunu (222) 2020, 222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 2020 son güncel halidir.

İlköğretim Ve Eğitim Kanunu'nun 27/06/2019 tarihli sayılı KHK değişikleri ile birlikte son halinin sizler için derledik.

Mecburi ilköğretim çağı 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. (2019 değişikliği) İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır.

Devlet okullarında zorunlu ve parasızdır.

Zorunlu ilköğretim yaşı 6-13'dür.

Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhan ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır.

Mecburi olanlar

İlköğretim okulları gündüzlü pansiyonlu yatılı gezici ilköğretim okulları,

Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,

Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar.

İsteğe bağlı olanlar

Okul öncesi eğitim kurumları

Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar İlköğretim

4 yıl ilkokul + 4 yıl ortaokul zorunlu

İlkokul ve ortaokul bağımsız kurulmalıdır. Şartlar el vermezse ilkokul + ortaokul + lise olabilir.

Gezici okullarda gezici öğretmenler bulunur.

Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar.

Mecburi ilköğretim çağında olduğu halde öğrenimini yaşıtlarıyla birlikte yapamamış veya kendini geliştirmek isteyenler için açılır.

Mecburi ilköğretim çağında olması esastır.

Not: Birleştirilmiş sınıflarda dahil olmak üzere bir öğretmene 40 dan fazla öğrenci düşemez.

İlköğretime ait gelir kaynakları şunlardır:

Her yıl Devlet gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar,

Özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç ve 1960 mali yılında ilköğretime tahsis edilen miktardan az olmamak üzere, yıllık gelirlerinin en az % 20 si oranında konulacak ödenekler,

Köy okullarına gelir sağlamak üzere, tahsis edilen araziden ve okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler hariç köy bütçelerine her yıl genel gelirlerinin en az % 10 u oranında konulacak ödenekler,

Mahkemelerce hükmolunanlar da dahil olmak üzere bu Kanuna göre verilecek para cezaları,

Gelirleri sıbyan, mahalle tıfıl okullarıyle medreselere ve diğer ilim müesseselerine tahsis edilmiş bulunan mazbut vakıflar hasılatından her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce bütçe ile tesbit edilecek gelirlerle mütevelliler tarafından idare olunacak vakıflardan ayrılacak hisseler,

İktisadi Devlet Teşekkülleri, özel kurumlar, dernekler veya hayırsever kimseler tarafından yapılacak her türlü mal, para bağışları ve vasiyetler, (İşbu bağış ve vasiyetlerle bununla ilgili işlemlerden resim ve harc alınmaz.) Gelir ve Kurumlar Vergisi yükümlüleri tarafından makbuz mukabilinde yapılacak para bağışları, yıllık bildirim ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilir.
Faizler,

Hurdaya çıkacak okul eşya ve levazımının, işe yaramıyacağı anlaşıldığından veya yenisi yapıldığından satılmasına karar verilen okul binaları enkazının veya okul yerinin değiştirilmesi dolayısiyle bu kanuna göre istifade edilmiyecek durumda kalan arsa ve tarlaların satışından elde edilecek paralar,

Sözleşmeler gereğince kısmen veya tamamen yerine getirilmiyen okul yapım işleri mütaahhitlerinden alınacak gecikme ve benzeri tazminat ve mütaahhitlerin irat kaydolunacak teminat akçeleri,
Bütçelerine yukarda yazılı oranlarda ilköğretim ödeneği koymamış olan idareler, belediye ve köyler için bu ödenekler; bütçeleri inceleme ve onamaya yetkili makamlar tarafından doğrudan doğruya konur; bu ödeneklerin mali yıl başında özel idarelere yatırılması sağlanır.

İlköğretim haftası ne zamandır?

Eylülün 3.haftası

Not: Öğrencilere her sebepten dolayı 15 gün max izin verilir.

Muhtar ve amirlerin ihtarına tebliğine rağmen çocuğu okula yollamayanlara 15 tl para cezası verilir. Buna rağmen hala yollamazsa 500 tl ceza

İlköğretim çağında ki hiçbir öğrenci ücretli ücretsiz çalıştırılamaz.

Yoğunlaştırılmış telafi programı normal ders saatinin 3/2 inden az olamaz.

İlköğretim çağında olan öğrencilerin özel kurs ve dershane kaydı yasaktır. 400 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza.

Okula gelir sağlamak amacıyla seçilen topraklar 50 dekardan fazla olamaz.

Her köy okulunun bitişinde veya yakınında 2 dekar il 10 dekar arası uygulama bahçesi olmalıdır.

İlde İlköğretim Görevlileri

İlkokullar ve ortaokullar birlikte veya ayrı oluşlarına, büyüklüğüne,(2) anasınıfları ve özel eğitim sınıflarının bulunuşuna göre, ilköğretim kurumlarında aşağıdaki görevliler bulunur:

Müdür ve müdür yardımcıları,

Öğretmenler; sınıf, branş, okul öncesi eğitim, özel eğitim öğretmenleri ile gezici öğretmenler ve usta öğreticiler,

Rehberlik uzmanları,

Sağlık, teknik, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıflarına dahil personel ile eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği diğer personel.

İlköğretim kurumlarındaki görevlilerin nitelikleri, görev ve yetkileri ile atanma usul ve esasları yönetmelikle tespit edilir.

Okul Öncesi Eğitim ve Öğretim Kurumları ile İlköğretim Okullarının Açılma, Kapanma ve Öğretime Ara Verme Zamanları

İlköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İlköğretim okulların yaz tatili, sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer.


Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler.

Ancak, bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri, bölge ilköğretim müfettişleriyle, İlçe eğitim müdürü tarafından okul ve kurumların korunması da gözönünde tutularak ayarlanır.

Okul müdürleriyle müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile, sıra ile izinlerini kullanırlar.

Öğretmenler kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar.

Okul'a Kayıt ve Kabul

Her çocuk, mecburi ilköğrenim çağına girdiği öğretim yılı başında 3 üncü madde gereğince ilköğretim okuluna kayıt ve kabul edilir. Her veli yahut vasi veya aile başkanı, çocuğunu zamanında ilköğretim okuluna yazdırmakla yükümlüdür.

Bu kanunda sözü geçen "aile başkanı" deyiminden maksat, veli veya vasi durumunda bulunmadığı halde ilköğretime devama mecbur olan çocukları sürekli olarak yanında bulunduran veya barındıran, yahut da çalıştırandır.

Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremiyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir.

Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremiyen çocuklara tasdikname verilerek, kayıtları silinir.

Bir öğretim yılı, okulda, derslerin başlamasından bir hafta önceki tarihten, son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki süredir.

Her yıl derslere başlamadan en az 15 gün önce, muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir üç nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir. Diğer nüshasını da yanlarında saklarlar. Çocuklarını zamanında okula yazdırmalarını, veli yahut vasi veya aile başkanlarına bildirir ve ilan ederler.
Mecburi öğrenim çağında olup da belirli zaman içersinde okula yazdırılmıyan çocukları, okul müdürleri kendiliklerinden okula kaydeder ve devam ettirilmesini veli yahut vasi veya aile başkanlarına bildirirler. Bu gibi çocuklar yine de okula gelmezlerse; haklarında devamsız öğrenciler gibi işlem yapılır.

Nüfus hüviyet cüzdanı bulunmıyan veya henüz nüfus kaydı yaptırılmamış bulunan çocukların yaşları, çocuklar görülmek suretiyle, ihtiyar kurullarınca tayin ve tesbit olunarak bunlar da mecburi öğrenim çağında olanlar çizelgesine yazılırlar.

Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40 dan fazla olamaz.

Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası "İlköğretim haftası" dır. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak programa göre hafta içinde türlü yollarla ilköğretimin önemi belirtilir.Ortalama 5.0 (1 Oy)
5.0 5stars

Yorum Yaz

222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu

222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu
222 İlköğretim ve Eğitim Kanunu