27 Aralık MEB Aday Öğretmen Sınavı (Son 50 Soru)

27 Aralık MEB Aday Öğretmen Sınavı (Son 50 Soru)

27 Aralık MEB Aday Öğretmen Sınavı (Son 50 Soru) - çöz

27 Aralık MEB Aday Öğretmen Sınavı (Son 50 Soru) soruları cevapları
27 Aralık MEB Aday Öğretmen Sınavı (Son 50 Soru)

27 Aralık MEB Aday Öğretmen Sınavı (Son 50 Soru)Soru 1


“Öğretmen sınıfa girer girmez öğrencilerden defterlerini çıkarmalarını ve kitaptan söylediği sayfayı açmalarını istedi. Daha sonra ders notlarını çıkarıp tahtaya kurallar ve örnekler yazmaya başladı. Bu durumun yarattığı isteksizlik, öğrenciler için dersin verimliliğini ve etkililiğini sürecin henüz başındayken azaltmıştı.”

Bu paragrafa göre dersin verimliliğini ve etkililiğini azaltan temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Öğrenci merkezli oluşturulmuş bir ders planıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 3


Alanında başarılı, dersleri öğrencileri tarafından büyük bir ilgi ve katılım ile takip edilen bir lise öğretmeni, bir arkadaşı tarafından ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin dersine davet edilmiştir. Öğretmen, lise öğrencileri ile keyifle işlediği bir konuyu davet edildiği sınıftaki öğrencilerle paylaşmıştır. Ancak öğrenciler derste tepkisiz kalmış, derse yeterli katılım gösterememiş ve bir süre sonra dikkatleri dağıldığı için farklı şeylerle ilgilenmişlerdir.

Öğretmenin yaşadığı bu deneyimin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Bir öğretmenin, derslerine sıklıkla geç kalan öğrencisine aşağıdaki tepkilerden hangisini vermesi sınıf içi iletişim süreçlerinde ben diline uygundur?

Soru 5


Sabah derslerinde bazı öğrencilerin hâlâ uyanamadığını, bazılarının ise dikkatini derse veremediğini fark eden Hakan Öğretmen, bu yüzden sınıf yönetimi sorunları yaşamaktadır. Bunun üzerine sabah derslerine başlamadan önce okul bahçesinde öğrencilerine basit fiziksel egzersizler yaptırıp sınıfa alarak derslerine devam etmiştir. Bu şekilde sınıf yönetim sorunlarını büyük ölçüde azaltmıştır.

Hakan Öğretmen’in dersten önce öğrencilere egzersiz yaptırması hangi sınıf yönetim modeline yöneliktir?

Soru 6


Öğrencilerin öz denetim yeterliklerini geliştirmek için teşvik edici, öğrenciyi merkeze alan …(I)… öğretmenin sınıf yönetim biçimi, bazen öğretmenlerin sınıf içi süreçleri iyi yönetememesinden dolayı sınıfta bir düzenin olmadığı, kurallara uyulmayan ve öğrencilerin ilgilerinin farklı yöne kaydığı …(II)… öğretmenin yönetim biçimine dönüşebilir.

Paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelidir?

Soru 7


Sınıf kurallarının belirlenmesi ve uygulanması süreçlerinde aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi çağdaş sınıf yönetimi anlayışına uygun değildir?

Soru 8


Sınıf yönetimi sürecinde, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin içsel güdülenmelerini sağlamaya ve öz denetim becerilerini geliştirmeye yönelik uygun bir öğretmen davranışı değildir?

Soru 9


“İğne yapar.” dediler doktordan korktuk, “Ceza yazar.” dediler polisten korktuk. Daha üzücü olan ise “Düşük not verir, azarlar.” dediler öğretmenden korktuk. Öğretme - öğrenme ortamlarında korkunun değil, sevgi ve güven duygularının hakim olması gerekir. Bir aslan bile kırbaç korkusuyla sandalyeye oturmayı öğreniyor. Fakat biz aslana “Kaliteli eğitim almış.” değil, “İyi eğitilmiş.” diyoruz.

Bu paragrafta eleştirilen hangi tip öğretmenin sınıf yönetim biçimidir?

Soru 10


Yeterli düzeyde başarı gösteremeyen ve düşük öz yeterlik algısına sahip öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta, yaşanan sınıf yönetimi sorunlarına karşı öğrencilerin öz yeterlik algısını yükseltmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması daha uygundur?

Soru 11


Tasarruf konusunu işleyen bir öğretmenin, öğrencilerinden “bir ay boyunca harçlıklarından artan parayı bir kumbarada biriktirmelerini istemesi” aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini uyguladığını gösterir?

Soru 12


Nurettin Topçu’ya göre birtakım formülleri sadece ezberleten öğretmen, benliğimizin iktidarından her gün bir parçasını yok etmektedir. İyi bir öğretmen, dışımızda yaşananı, içimizde hayat yapabilendir. En iyi öğretmen, hayattır. Ancak hayattan ders alamayanlar için öğretmenler, hayat ile aralarında bir köprüdür.

Bu paragrafa göre aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangilerinin önemi vurgulanmıştır?

Soru 13


Temple Grandin’in kendine has bir özelliği vardı. Temple, resimlerle düşünüyordu. Bu özelliği ile ilgili olarak şunları söylemiştir: “Tüm düşünceler, hayal dünyamda video kaset gibidir. Resimler benim anadilim, kelimeler ise yabancı dilimdir.” Çoklu zekâ kuramına göre Temple Grandin’in öne çıkan zekâ alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


“Çocuklarımızın kaderini yine biz belirlemiştik. Kimse onlara ne olmak isteyeceğini, neye gönül verdiğini sormamıştı. Düşünsenize, Michael Jackson’ın ailesi onu boksör olmaya, Muhammed Ali’nin ailesi ise onu şarkıcı olmaya zorlasaydı!”

Bu paragrafta ailelerin, çocukları için meslek seçimi yaparken Tam Öğrenme modelindeki hangi değişkeni dikkate almadığı vurgulanmaktadır?

Soru 15


“Bilinçsiz su tüketimi” sorununa dikkat çekmek isteyen bir öğretmen, sınıfını gruplara ayırmış ve bir çalışma planına göre her grubun su sorununa yönelik araştırmalar yapıp bilgilendirici broşür, poster veya kısa film hazırlamasını istemiştir.

Buna göre bu öğretmenin öğretim sürecinde kullandığı yöntem, teknik veya model aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


“Ali Öğretmen, uzaya ilgi duyan öğrencisi Halil’i NASA’nın bir etkinliğine götürmüştür. Bu etkinlikte kişilerin bir uzay mekiği içine binip kendilerini mekiği uzayda kullanıyormuş gibi hissetmeleri sağlanmaktadır.”

Halil’in katıldığı bu etkinlikte hangi öğretim yöntem veya tekniğinden yararlanılmıştır?

Soru 17


“Nurten Öğretmen, fen dersinde öğrencilere denizde yaşayan canlıların özelliklerini açıklar. Daha sonra dersinin devamında öğrencilerini çeşitli deniz canlılarının bulunduğu dev akvaryuma götürür. Öğrencilerinden 4 ya da 6 kişilik gruplar oluşturmalarını ister. Önce her grubun kendi içinde akvaryumdaki canlıların benzer ve farklı özelliklerine ilişkin fikir alışverişinde bulunmalarını ve daha sonra grupların belirledikleri özellikleri tüm sınıfa sunmalarını ister.”

Aşağıdakilerden hangisi Nurten Öğretmen’in dersini işlerken kullandığı öğretme yollarından biri değildir?

Soru 18


Ayla Öğretmen, öğretme etkinliklerini düzenlerken “Ne yapıyorum?, Niçin yapıyorum?, Nasıl daha iyi sonuç alabilirim?” gibi soruları sık sık kendisine sormaktadır.

Buna göre Ayla Öğretmen bu süreçte aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?

Soru 19


Ahmet Öğretmen, “üçgenler” konusunu işlerken önce konu ile ilgili tanım ve kuralları anlatmış. Sonrasında ise konu ile ilgili örnekleri çözmüştür. Bu sürecin sonunda genel bir özet yaparak dersini bitirmiştir.

Buna göre Ahmet Öğretmen’in uygulamaları aşağıdaki öğretim stratejilerinden hangisine uygundur?

Soru 20


Öğrencilerin bir konu hakkında farklı bakış açıları geliştirmelerini, konunun olumlu, olumsuz yönlerini fark edebilmelerini ve yeni fikirler ortaya koymalarını hedefleyen bir öğretmenin aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanması daha uygundur?

Soru 21


I. Toplumsal olaylara karşı sorumluluk duyma

II. Geometrik şekillerin çevresini hesaplama

III. Çocuklara karşı anlayışlı olma

Numaralandırılmış davranışların ait olduğu hedef alanları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22


Efe, yeni İngilizce kelimeler öğrenmek için evden çıkarken kapıya koyduğu kutudan bir kart çeker ve bu kart üzerindeki kelimeyle gün içerisinde karşılaştığı durumları ilişkilendirir. Kendine özgü bu yöntemle kelimeleri kalıcı bir şekilde öğrenir.

Efe’nin kelime öğrenirken kendine özgü bir yöntem kullanması Gagne’ye göre hangi öğrenme ürünüyle ilişkilidir?

Soru 23


Öğrencilere öğretmek istediğimiz bilgiler kendi başlarına değerli değil, sonuçları açısından değerlidir. Öğrenci edindiği bilgi ile günlük hayatta karşılaştığı problem durumlarına akılcı çözümler ürettiğinde bu bilgi onun için değer kazanır.

Bu parçaya göre aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisi bilginin öğrenci için değer kazanmasına en fazla katkıda bulunur?

Soru 24


Nörofizyolojik kurama göre beynin işlevini yerine getirmesinde sonradan kazanılan zengin yaşantıların önemli rol oynadığı savunulmaktadır. Çocuklukta kazanılan yaşantıların, yetişkinlikte kazanılanlara göre daha etkili olduğu düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi nörofizyolojik kurama göre uygun bir öğrenme ortamı özelliği değildir?

Soru 25


Biyoloji öğretmeni Emre, derslerine “Dinazorların nesli nasıl tükenmiş olabilir?”, “Sigara kullanımının azaltılmasına yönelik önerileriniz nelerdir?” ya da “Sizce vücudumuzun içerisinde yaşayan canlılar var mıdır?” gibi sorularla başlamaktadır. Böylece öğrencilerin dikkatlerini çekerek onları derse hazırlamaktadır.

Emre Öğretmen’in dikkat çekerek öğrencileri öğrenme sürecinde aktif kılma amacıyla kullandığı bu soruların aşağıdaki hangi özelliğe sahip olması bir zorunluluk değildir?

Soru 26


Öğrencilerin etkili dinleme ve konuşma, eleştirel düşünme, farklı fikirlere saygılı olma becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmenin, öğretme-öğrenme ortamlarında aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini kullanması daha uygundur?

Soru 27


Tam öğrenme modelinin uygulama basamaklarına göre yürütülen bir öğretim sürecinde öğrencilere bilişsel giriş davranışları testinin uygulanmasının temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 28


Kimyasal maddelerin su kirliliğine etkileri hakkında öğrencilerinde farkındalık oluşturmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki etkinliklerden hangisini seçmesi daha kalıcı öğrenme sağlar?

Soru 29


Salim Öğretmen, öğrencilerine sigaranın zararlarıyla ilgili kısa bir film izletmiş ve daha sonra öğrencilerden sigara kullanımının nedenleri, sonuçları hakkında tartışmalarını istemiştir. Son olarak öğrencilerden sigara kullanımının önlenmesine yönelik çözüm önerilerini alarak etkinliği sonlandırmıştır.

Salim Öğretmen’in öğrenme ortamlarında kullandığı yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 30


Aşağıdaki öğretim yöntemi veya tekniklerinden hangisi kalabalık sınıflarda, kısa zamanda çok bilgi aktarılması gereken durumlarda diğerlerinden daha ekonomiktir?

Soru 31


Aşağıdakilerden hangisi çağdaş öğretim yaklaşımlarını benimsemiş bir öğretmen davranışı değildir?

Soru 32


Aşağıdakilerden hangisi öğrenme-öğretme ortamlarında probleme dayalı öğrenme yöntemini kullanmak isteyen bir öğretmenin seçeceği problem durumunun özelliklerinden değildir?

Soru 33


Aşağıdaki öğretim süreci uygulamalarından hangisi yapılandırmacı yaklaşıma uygun değildir?

Soru 34


"Öğretme - öğrenme ortamlarında beyin fırtınası tekniğini kullanan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması bu tekniğe uygun değildir?"

Soru 35


Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine dayalı öğrenmede oluşması beklenen bir öğretme-öğrenme ortamıdır?

Soru 36


I. İngilizce kursuna başvuran Sude yeterli puanı aldığı için en üst kura yerleştirildi.

II. Aynı para birimini kullanan iki ülkedeki asgari ücret arasındaki farkın 300 birim olduğu görüldü.

III. Ali’nin sorulara verdiği cevaplardan elde ettiği puanlar toplamının 45 olduğu belirlendi.

IV. Ankara’daki bir okulda aylık geliri 2000 TL altında olan 7 aileye yiyecek ve içecek yardımı yapılmasına karar verildi.

Yukarıda verilen ifadeler ölçme ve değerlendirme kavramları bakımından hangi seçenekte doğru sınıflandırılmıştır?

Soru 37


Bir öğretmen, gerçekleştireceği etkinlik öncesinde sınıfı rastgele iki gruba ayırmış ve gruplardan birine “Maviler”, diğerine “Kırmızılar” adını vermiştir.

Buna göre öğretmenin sınıfı gruplara ayırması hangi ölçek düzeyinde bir uygulamadır?

Soru 38


88 - 89. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.

Matematik öğretmeni Eren Bey, öğrencilerine beş seçenekli sorulardan oluşan 30 soruluk bir test uygulamıştır. Test kitapçığının ilk sayfasındaki yönergede “Testinizde 30 soru bulunmaktadır. Test süresi 45 dakikadır. Test sonucunda doğru cevaplarınıza bir (1), yanlış cevaplarınıza sıfır (0) puan verilecektir. Yanlış cevaplarınızdan dolayı doğru cevaplarınız silinmeyeceğinden, cevabınızın doğruluğundan emin olmadığınız sorular için size en doğru görünen seçeneği işaretlemeniz yararınıza olacaktır. Dersten başarılı olabilmeniz için en az 18 soruya doğru cevap vermeniz gerekmektedir.” açıklamalarını yazmıştır.

Eren Öğretmen’in testin ilk sayfasında yapmış olduğu açıklamaların ölçme sonuçlarının öncelikle hangi özelliğini etkilemesi beklenir?

Soru 39


Eren Öğretmen’in yönergesinde geçen “18 soru” ifadesi ölçme ve değerlendirme kavramlarından hangisiyle açıklanırsa daha doğru olur?

Soru 40


I. Sanata karşı tutum

II. Fizik sınavına katılan öğrenci sayısı

III. Günlük televizyon izleme süresi

IV. Akıl yürütme becerisi

V. Bir metindeki yazım yanlışı sayısı

Yukarıdaki özelliklerden hangileri doğrudan ölçülebilir?

Soru 41


Bir öğretmen hazırladığı testi öğrencilerine uyguladıktan bir süre sonra aynı testi bir daha uygulamış ve bu iki ölçümün sonuçları arasındaki korelasyonu hesaplamıştır.

Buna göre bu öğretmen hangi güvenirlik belirleme yöntemini kullanmıştır?

Soru 42


Aşağıdaki madde tiplerinden hangisinde şans başarısı ile doğru yanıtlama olasılığı en yüksektir?

Soru 43


Üslü sayılarda dört işlem becerisini ölçen 25 soruluk çoktan seçmeli bir testin yönergesine “İstediğiniz 20 soruyu cevaplayınız.” şeklinde bir açıklama yazan matematik öğretmeni testin hangi özelliğini doğrudan etkilemiştir?

Soru 44


Her sorunun 2 puan olduğu 5 soruluk testten bir sınıftaki öğrencilerin aldığı puanlar grafikte gösterilmiştir.

Aday Kaldırma Sınavı Çıkmı Soru

Buna göre dağılımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 45


Test geliştirme sürecinde ilk olarak aşağıdakilerden hangisi belirlenmelidir?

Soru 46


I. Sofya

II. Selanik

III. Manastır

IV. İstanbul

Mustafa Kemal yukarıdaki şehirlerin hangisinde eğitim amacıyla bulunmamıştır?

Soru 47


Mustafa Kemal Paşa’nın başkomutanlık yetkisiyle yönettiği ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 48


Osmanlı Hükûmeti aşağıdakilerden hangisiyle Temsil Heyeti’ni resmen tanımıştır?

Soru 49


Zamana göre geri kalmış bütün kurumların ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak kurumların getirilmesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile daha çok ilgilidir?

Soru 50


Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen;

I. Erkânıharbiye Vekâletinin kaldırılması

II. Tevhiditedrisat Kanunu’nun çıkarılması

III. Medeni Kanun’un kabulü

IV. 1933 Üniversite Reformu ile İstanbul Üniversitesinin açılması

inkılaplarından hangileri eğitimle ilgilidir?

Paylaş

27 Aralık MEB Aday Öğretmen Sınavı (Son 50 Soru) sorularını online çözebilirsiniz.