2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı - çöz

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı soruları cevapları
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme SınavıSoru 1


2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin nasıl yapılacağı aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yer alan ilkelerden biri değildir?

Soru 3


2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belge veya belgeleri aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Soru 4


2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ihaleye katılma şartlarından değildir?

Soru 5


2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudan ve dolaylı olarak ihalelere katılır?

Soru 6


2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre tip şartnamelerin genel ve ortak esaslarını belirlemeye Şartnamelere konulmak üzere ilgili maddede sayılan hususlarla ilgili veya bunlar dışındaki konularda genel esaslar tespit etmeye, aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Soru 7


2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdaki durumlardan hangisinde bedel tahmini yapılmadan ihale yapılabilir?

Soru 8


2886 sayılı Devlet İhale Komisyonların çalışması ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. İşlem Dosyasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 10


2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ilanlarda aşağıdaki hususlardan hangisinin belirtilmesi zorunlu değildir?

Soru 11


2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % kaçı oranında geçici teminat alınır?

Soru 12


2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerlerden biri değildir?

Soru 13


2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç kaç işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir?

Soru 14


2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ita amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren engeç kaç işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır?

Soru 15


2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ihale usullerinden biri değildir?

Soru 16


2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren kaç gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır?

Soru 17


2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde kaç oranında kesin teminat alınır?

Soru 18


2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin yüzde kaçı oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür?

Soru 19


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, kaç yıldan çok olamaz?

Soru 20


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda Kamu yararına çalışan derneklere taşınmaz malların satımı ile ilgili olarak kaç yıl içinde kuruluş gayesine uygun olarak kullanılmadığı takdirde, taşınmaz mal, satış bedeli üzerinden Hazinece geri alınır?

Paylaş

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

halilfb
Doğru: 20
100 Puan
mei027
Doğru: 20
100 Puan
Kartal şahun
Doğru: 20
100 Puan
MAHMUT ÇİÇEK
Doğru: 20
100 Puan
emre0072
Doğru: 20
100 Puan
M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri