2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV - çöz

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV soruları cevapları

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV


Soru 1


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kapalı Teklif Usulü ihalelerde Tekliflerin verilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

Soru 2


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kapalı Teklif Usulü ihalelerle ile ilgili olarak Dış zarfların açılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

Soru 3


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kapalı Teklif Usulü ihalelerle ile ilgili olarak İç zarfların açılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

Soru 4


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğunda şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihale kaç günü geçmemek üzere başka bir güne bırakılabilir?

Soru 5


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde İhalenin yapılamaması durumunda, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği, idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren kaç gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır?

Soru 6


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Belli istekliler arasında yapılacak ihaleler ile ilgili olarak “Uçak, harp gemisi, harp mühimmatı, elektronik cihaz, askeri tesisat ve levazımat, silah ve malzeme sistemleri, savunma sanayii ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça alımı; barajlar, enerji santralleri, sulama tesisleri, limanlar, rıhtımlar, hava meydanları, demiryolları, lokomotifler, karayolları, tüneller, köprüler, akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan yapım işleri bedii ve teknik hususiyetleri taşıyan sanat işleri, kentlerin ulaşım sistemlerine ilişkin planlar, kentlerin harita, nazım ve imar planları, su, kanalizasyon ve enerji tesisleri ile bunların etüt ve proje işlerinin ihalesi; diğer ihale usulleri yerine teknik yeterlilikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş” en az kaç (Zorunlu nedenler hariç ) istekli arasından kapalı teklif usulü ile yaptırılabilir?

Soru 7


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Belli istekliler arasında yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği durumlarda yapılacak olan uygulamalara ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre “Açık teklif usulü ile yapılabilecek ihaleler” ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre “Pazarlık usulü ” ile yapılacak olan ihalelerle ilgili olarak aşağıda belirtilen ihalelerden hangileri için şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tespiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunludur?

Soru 10


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kesin teminat ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 11


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre “Sözleşme yapılmasında müteahhit veya müşterinin görev ve sorumluluğu” ile ilgili olarak Sözleşme yapılması gerekli olan hallerde müteahhit veya müşteri 31 inci maddeye göre onaylanan ihale kararının veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren kaç gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi, idareye vermek zorundadır?

Soru 12


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre “ İdarenin görev ve sorumluluğu “ ile ilgili olarak İdare 57 nci maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları müşteriye teslim etmekle yükümlüdür”. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, müteahhit veya müşteri, sürenin bitmesinden itibaren en çok kaç gün içinde, kaç gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir?

Soru 13


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Sözleşmede belirtilen işin artış ve eksilişi hususuna göre aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 14


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre “Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin % kaç oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür?

Soru 15


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kiralarda sözleşme süresi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 16


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre “Dalyan, voli yerleri, doğal ve yapay göller, barajlar, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki sular, av yerleri ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasında …………. yıla kadar sözleşme yapmaya idareler yetkilidir. Ancak, kiracı tarafından kurulacak ve tesisat yapılacak olan üretme yerleri ………… yıla kadar kiraya verilebilir.” İfadesinde noktalı yere sırası ile hangisi gelmelidir ?

Soru 17


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, kaç yıldan çok olamaz?

Soru 18


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 19


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre İhtiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanması durumunda ihale işleri Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak kıymet takdiri suretiyle yapılır.

Buna göre Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 20


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kamu yararına çalışan derneklere taşınmaz malların satımı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 21


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Tarihi ve bedii değeri olan taşınmaz mallar nasıl kiraya verilir ?

Soru 22


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz (1) malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine yapılacak işlemler ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 23


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Köy sınırları içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların işgalcilerinden tahsil edilen ecrimisil gelirlerinin yüzde kaçı 442 sayılı Köy Kanununda belirlenen görevlerde kullanılmak kaydıyla, tahsilatı izleyen ay içinde bu gelirlerin elde edildiği köy tüzel kişiliği hesabına aktarılmak üzere emanet nitelikli hesaplara kaydedilir?

Soru 24


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının yerel ihtiyaçlarının karşılanmasında taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve kiraya verilmesinde uygulanacak esaslar 79. Maddede belirtilen Bakanlıklarca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu bakanlıklardan biri değildir ?

Soru 25


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi emanet komisyonları eliyle emaneten yaptırılabilecek işlerden değildir ?

Soru 26


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Emanet komisyonları eliyle yapılabilecek işlere ait uygulama esasları Milli Savunma, Maliye, Bayındırlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Köy İşleri ve Kooperatifler bakanlıklarınca hazırlanacak ve aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir?

Soru 27


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında belirtilen Yasak fiil ve davranışlardan değildir?

Paylaş

Etiketler:
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

murat yetgi
Doğru: 13
48.1 Puan