4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı - çöz

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı soruları cevapları
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme SınavıSoru 1


4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un temel ilkelerinden biri değildir?

Soru 3


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında oluşturulan ihale komisyonu ile ilgili aşağı verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


I. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

II. Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

III. İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre yukarıdaki yer alan durumlarda aşağıdaki ihale usullerinden hangisi gerçekleştirilir?

Soru 5


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde kaçından az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır?

Soru 6


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında İhaleye davetler için yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayanlar ile kısa listede yer verilmeyen adaylara yazılı olarak bildirim yapılır.

İhaleye davet edilebilecek aday sayısının kaçtan az olması halinde davet mektubu gönderilmez ve ihale yapılmaz?

Soru 7


4734 sayılı Kamu İhale Kanun’una göre yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilir?

Soru 8


4734 sayılı Kamu İhale Kanun’una göre Bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Hangi Kanun hükümleri uygulanır?

Soru 9


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile verilen görevleri yapmak üzere kurulan Kamu İhale Kurumu ile ilgili aşağıda yer alanlardan hangisi doğru değildir?

Soru 10


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre bütün isteklilerin teklif v erebildiği ihale usulü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini, aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Soru 12


I. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

II. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez

III. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

IV. Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un temel ilkeleri arasında yer almaktadır?

Soru 13


I. İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

II. İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan

III. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’una göre istekliler ihale dışı bırakılır?

Soru 14


4734 sayılı Kamu İhale Kanun’una göre yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kaç gün önce yapılır?

Soru 15


I. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir.

II. İş ortaklığı anlaşmalarında koordinatör ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise pilot ortak belirtilir.

III. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanun’una göre “Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir.” Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ortak girişimler ile ilgili doğru bilgilerdendir?

Paylaş

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.