4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Soruları

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Soruları

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Soruları

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Soruları

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Soruları hazırlık soruları ve cevapları. Daha fazlası için 2020 Müdür Yardımcılığı testlerine bakabilir, online olarak 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Soruları'nı çözebilirsiniz.

 

Soru 1) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kurul, Cumhurbaşkanınca seçilecek on üyeden oluşur.

B) Kurul Başkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir.

C) Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatları aranır.

D) Kurulun sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

E) Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller Cumhurbaşkanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.


Doğru Cevap: A

 

Soru 2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

A) T.C. İçişleri Bakanı

B) Hakim ve Savcılar Kurulu

C) Cumhurbaşkanı

D) TBMM

E) Devlet Denetleme Kurulu


Doğru Cevap: C

 

Soru 3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun sekretarya hizmetleri hangi kurum tarafından yerine getirilir?

A) Milli Eğitim Bakanlığı

B) Cumhurbaşkanı Yardımcısı

C) TBMM

D) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

E) Adalet Bakanlığı


Doğru Cevap: E

 

Soru 4) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi bu Kanun’un kapsamında yer almaz?

A) Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler

B) Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler

C) Gizliliği kaldırılmış olan bilgi veya belgeler

D) Kurum ve kuruluşların teklif niteliğinde olan belgeler

E) Kanunlarda ticarî sır olarak nitelendirilmeyen bilgi veya belgeler ile,


Doğru Cevap: A

 

Soru 5) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi istenecek bilgi veya belgelerden biridir?

A) Kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan bilgi veya belgeler

B) Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler

C) Yargı denetimindeki bilgi veya belgeler

D) Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler

E) Tavsiye ve mütalaa talepleri


Doğru Cevap: A

 

Soru 6) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyesi değildir?

A) Türkiye Barolar Birliği başkanı seçilebilme yeterliliğine sahip kişi

B) Danıştay Genel Kurul Üyesi

C) Ceza hukuku alanında profesör unvanına sahip kişi

D) Anayasa Mahkemesi Üyesi

E) Anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişi


Doğru Cevap: D

 

Soru 7) Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındadır?

A) Açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde suç işlenmesine yol açacak bilgi ya da belgeler

B) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılama hakkını ihlal edecek bilgi ya da belgeler

C) Kişinin izin verdiği hâllerde mesleki yaşantısı ile ilgili bilgi ya da belgeler

D) İdari soruşturmalarla ilgili olup kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak bilgi ya da belgeler

E) Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler


Doğru Cevap: C

 

Soru 8) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu hazırlayacağı genel raporu, kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte hangi sürede ve nereye göndermek zorundadır?

A) Her yıl Şubat ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına

B) Her yıl Mart ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına

C) Her yıl Nisan ayı sonuna kadar TBMM'ye

D) Her yıl Nisan ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına

E) Her yıl Şubat ayı sonuna kadar TBMM'ye


Doğru Cevap: C

 

Soru 9) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkı kapsamındadır?

A) Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler

B) Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler

C) Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler

D) Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar

E) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek bilgi ve belgeler


Doğru Cevap: D

 

Soru 10) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, hazırlayacağı genel raporu, kurum ve kuruluşların bir önceki yıla ait raporları ile birlikte her yıl nisan ayının sonuna kadar aşağıdakilerden hangisine gönderir?

A) Cumhurbaşkanlığına

B) Türkiye Büyük Millet Meclisine

C) Türkiye İstatistik Kurumuna

D) Devlet Personel Başkanlığına

E) Devlet Denetleme Kuruluna


Doğru Cevap: B

 

Soru 11) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, Kurum ve kuruluşlar, yapılacak başvurulara hangi hâlde olumsuz cevap verebilirler?

A) Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar

B) Bilgi veya belgenin oluşturulmasında ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz gerektirmesi hâlinde

C) Bilgi veya belgeye erişimin masraflı olması hâlinde

D) Bilgi veya belgenin başka bir yerde bulunması hâlinde

E) Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyelerin istenmesi halinde


Doğru Cevap: B

 

Soru 12) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisinin söz konusu olması hâlinde bilgi edinme başvurusu reddedilebilir?

A) Bilgi edinmeye konu olan bilginin nerede ve ne amaçla kullanılacağı belirtilmemişse

B) Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge gerektiriyorsa

C) İstenilen bilgi ve belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa

D) Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi ve belgelere ilişkinse

E) Bilgi edinme başvurusu, tüzel kişilerce gerçekleştiriliyorsa


Doğru Cevap: BOrtalama (0 Oy)
5 5stars

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Soruları - Online Sınav 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Soruları - Online Sınav
5 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Soruları - Online Sınav 2020-03-19 00:25:11

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Soruları

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Sorul

Yorum Yaz

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Soruları

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Soruları
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Soruları