5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2020 (soru-cevap)

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2020 (soru-cevap)

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (soru-cevap) şeklinde hazırladığımız yazımız sizlerle. 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2020 güncel halini buraya tıklayarak indirebilirsiniz. (2020 yılı itibariyle yayınlanan son halidir) 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2020 (soru-cevap)
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2020 (soru-cevap)

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (soru-cevap) şeklinde hazırladığımız yazımız sizlerle. 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2020 güncel halini buraya tıklayarak indirebilirsiniz. (2020 yılı itibariyle yayınlanan son halidir)

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2020 (soru-cevap)

Soru 1) 5018 sayılı Kanuna göre, alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında nasıl bir yaptırım uygulanır?

Cevap: Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan 1 aylık net ödemelerin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir.


Soru 2) 5018 sayılı Kanuna göre, Kamu Zararının belirlenmesinde neler esas alınır?

Cevap :
a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,

c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,

d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,

e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

f) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, esas alınır.


Soru 3) 5018 sayılı Kanuna göre, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, kaç üyeden oluşur?

Cevap: 7 (yedi) üyeden oluşur.


Soru 4) 5018 sayılı Kanuna göre, Muhasebe Yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde hangi bilgileri kontrol etmekle yükümlüdür?

Cevap : 1-Yetkililerin imzası,

2-Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması,

3-Maddi hata bulunup bulunmadığı,

4-Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler. 


Soru 5) 5018 sayılı Kanuna göre, Harcama Yetkilisi ile Muhasebe Yetkilisi aynı kişi olabilir mi?

Cevap:  Hayır, Harcama Yetkilisi ile Muhasebe Yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.


Soru 6) 5018 sayılı Kanuna göre, malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler malî işlem sürecinde görev alabilirler mi?

Cevap : Hayır, malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler malî işlem sürecinde görev alamazlar.


Soru 7) 5018 sayılı Kanuna göre, Malî İstatistiklerin Değerlendirilmesi ne zaman ve kim tarafından yapılır? 

Cevap:  İzleyen yılın MART ayı içinde – Sayıştay tarafından.


Soru 8) 5018 sayılı Kanuna göre, hangi durumda muhasebeleştirme yapılır?

Cevap :

1. Bir ekonomik değer yaratıldığında,
2. Başka bir şekle dönüştürüldüğünde,
3. Mübadeleye konu edildiğinde,
4. El değiştirdiğinde,
5. Yok olduğunda, muhasebeleştirilir.


Soru 9) 5018 sayılı Kanuna göre, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, uluslararası standartlara uygun olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde; hangi kurum/kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenir?

Cevap: 1-Sayıştay Başkanlığı, 2-Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3-Diğer ilgili kuruluş temsilcileri


Soru 10) 5018 sayılı Kanuna göre, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üzerinde olanlar nasıl satılır?

Cevap: Cumhurbaşkanı Kararıyla satılır.


Soru 11) 5018 sayılı Kanuna göre, Sayıştay, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç kaç gün içinde TBMM’ye sunar?

Cevap: En geç 75 gün içinde.


Soru 12) 5018 sayılı Kanuna göre, Kesin Hesap KanunuTeklifi ekinde hangi belgeler yer alır?

Cevap: 

1. Genel mizan,
2. Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve açıklaması,
3. Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması,
4. Bütçe gelir ve giderlerinin iller ve idareler itibarıyla dağılımı,
5. Devlet borçları ve Hazine garantilerine ilişkin cetveller,
6. Yılı içerisinde silinen kamu alacakları cetveli,
7. Mal yönetim hesabı icmal cetvelleri,
8. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler, yer alır.


Soru 13) 5018 sayılı Kanuna göre, Kesin Hesap Kanunu Teklifi, ne zamana kadar ve kim tarafından TBMM’ye sunulur?

Cevap: İzleyen malî yılın HAZİRAN ayı sonuna kadar - Cumhurbaşkanı tarafından.


Soru 14) 5018 sayılı Kanuna göre, Kesin Hesap Kanunu Teklifi, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, merkezî yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak hangi kurum tarafından hazırlanır?

Cevap: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından


Soru 15) 5018 sayılı Kanuna göre, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini hangi kurumlara gönderirler?

Cevap: Sayıştay’a ve Cumhurbaşkanlığına.


Soru 16) 5018 sayılı Kanuna göre, mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği hangi kurumlara gönderirler?

Cevap: Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına.


Soru 17) 5018 sayılı Kanuna göre, mahallî idarelerin raporları hariç idare faaliyet raporlarını, mahallî idareler genel faaliyet raporunu ve genel faaliyet raporunu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle TBMM’ye hangi kurum sunar?

Cevap: Sayıştay.


Soru 18) 5018 sayılı Kanuna göre, ilgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak ne kadar süre içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer?

Cevap: 5 (beş) yıl içinde.


Soru 19) 5018 sayılı Kanuna göre, harcama talimatlarında hangi bilgiler yer alır?

Cevap: 

1-Hizmet Gerekçesi,

2-Yapılacak İşin Konusu,

3-Yapılacak İşin Tutarı,

4-Yapılacak İşin Süresi,

5-Yapılacak İşin Kullanılabilir Ödeneği,

6-Yapılacak İşin Gerçekleştirme Usulü,

7-Gerçekleştirmeyle Görevli Olanlara ilişkin bilgiler.


Soru 20) 5018 sayılı Kanuna göre, Örtülü ödeneklere ilişkin giderler hangi esaslara göre gerçekleştirilir ve ödenir?

Cevap: Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştirilir ve ödenir.

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı Soruları (online çöz)Ortalama 5.0 (1 Oy)
5.0 5stars

Yorum Yaz

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2020 (soru-cevap)

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2020 (soru-cevap)
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2020 (soru-cevap)