5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2 - çöz

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2 soruları cevapları
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2Soru 1


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Kamu yatırım programı, merkezi yönetim bütçe kanununa uygun olarak anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaç gün içinde Cumhurbaşkanı kararıyla Resmî Gazetede yayımlanır? (2020 yılı)

Soru 2


Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzunda planlarda yer alması gereken hususlara yer verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Soru 3


>5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıda yer alan idarelerden hangisinin "Performans Programı" hazırlama zorunluluğu yoktur?

Soru 4


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Kamu idarelerinin Performans Programı hazırlıklarında aşağıda sayılanlardan hangisi esas alınmaz?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye yetkilidir? (2020 Yılı)

Soru 6


5018 sayılı Kanuna göre, Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında ise en az kaç yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir?

Soru 7


I. Orta vadeli program ve malî planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar,

II. Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları çerçevesinde belirlenmiş ödenek tavanları,

III. Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışı,

IV. İdarenin performans hedefleri,

5018 sayılı Kanuna göre, gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında yukarıdakilerden hangisi/hangileri dikkate alınır? (2020 yılı değişikliği)

Soru 8


5018 sayılı Kanuna göre, Merkezî yönetim bütçe kanun teklifi ne zaman Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur? (2020 yılı)

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’nın TBMM’de görüşülmesi sırasında dikkate alınmaz?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi bütçe kanunu eklerinden biri değildir?

Soru 11


5018 sayılı Kanuna göre, harcamalarda tasarrufu sağlamak, dengeli ve etkili bir bütçe politikasını gerçekleştirmek üzere genel bütçe ödeneklerinin % kaçını geçmemek kaydıyla, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler ile usul ve esaslar merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenir?

Soru 12


Merkezi bütçe, kanunlaşması için TBMM’ne gönderildikten sonra izlediği aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

Soru 13


5018 sayılı Kanuna göre, genel bütçe ödeneklerinin % ---- kaçına kadar Yedek Ödenek konulabilir –-- bu ödenekten aktarma yapmaya kim yetkilidir? (2020 yılı)

Soru 14


5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıntılı harcama programlarının yürürlüğe girmesinden önce ödeneklerin kullanılabilmesi aşağıda yer alan işlemlerin hangisiyle sağlanmaktadır?

Soru 15


5018 sayılı Kanuna göre, kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından ne zamana kadar bir rapor halinde ilgili kurumlara gönderilir?

Soru 16


5018 sayılı Kanuna göre, genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu ne zaman kamuoyuna açıklar? (2020 yılı)

Soru 17


5018 sayılı Kanuna göre, ilgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak ne kadar süre içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer?

Soru 18


5018 sayılı Kanuna göre, sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının ne kadarını geçmemek üzere, yüklenicilere, teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir?

Paylaş

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

sena
Doğru: 17
94.4 Puan
rrabiaggndz
Doğru: 15
83.3 Puan
muhammet çi
Doğru: 14
77.7 Puan
denizimdeni
Doğru: 14
77.7 Puan
denizbarışy
Doğru: 13
72.2 Puan