5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı - çöz

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı soruları cevapları
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme SınavıSoru 1


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, Bakanlıklarda üst yönetici aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


I- Harcama Yetkilileri

II- Mali Hizmetler Birimi

III- İç Deneticiler

IV- Sayıştay

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, üst yöneticiler sorumluluklarını yukarıda verilen birimlerden hangileri aracılığı ile yerine getirirler?

Soru 3


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde uyulması gereken ilkelerden değildir?

Soru 4


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında en az kaç yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir?

Soru 5


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezî yönetim bütçe kanun tasarısı ile millî bütçe tahmin raporu, malî yılbaşından en az kaç gün önce Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur?

Soru 6


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin, yılı bütçe kanununda farklı bir oran belirlenmedikçe kendi bütçeleri içinde en fazla yüzde kaçı oranda ödenek aktarması yapabilirler? (Son Değişiklikliğe göre)

Soru 7


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, herhangi bir yılda tahsis edilen örtülü ödenekler toplamı genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının ne kadarını geçemez?

Soru 8


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, örtülü ödenek ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, harcama talimatlarında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yer almaz?

Soru 10


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirme görevlilerinin görevlerinden birisi değildir?

Soru 11


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınan ödemeler kaç yıl sonunda talep edilmemesi durumunda bütçeye gelir olarak kaydedilir?

Soru 12


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, sözleşmesinde belirtilmek şartıyla bütçe dışı avans olarak yapılacak ödeme miktarı yüklenme tutarının yüzde kaçını geçmemek üzere olur?

Soru 13


“Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir.”

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre yukarıda sayılan bütçe türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler hangi sıraya göre yapılır?

Soru 15


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, gerçekleştirme görevlileri harcama talimatı üzerine, aşağıda sayılan hangi işlemi yapmazlar?

Paylaş

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.