5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme SınavıOnline 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı çöz. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı soruları çöz. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı online çöz

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı Online Çöz

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı güncel sorular

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı Çöz
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı soruları ve cevapları

Soru 1


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, Bakanlıklarda üst yönetici aşağıdakilerden hangisidir? (2020 Yılı değişikliği)

Soru 2


Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, Cumhurbaşkanı tarafından en geç .............. ayının ilk haftası sonuna kadar kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde onaylanan orta vadeli programın Resmî Gazete’de yayımlanması ile başlar.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? (2020 yılı)

Soru 3


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde uyulması gereken ilkelerden değildir?

Soru 4


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında en az kaç yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir?

Soru 5


I. Malî Saydamlık,

II. Hesap Verme Sorumluluğu,

III. Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

5018 sayılı Kanuna göre, Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esasları arasındadır?

Soru 6


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin, yılı bütçe kanununda farklı bir oran belirlenmedikçe kendi bütçeleri içinde en fazla yüzde kaçı oranda ödenek aktarması yapabilirler? (2020 yılı)

Soru 7


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, herhangi bir yılda tahsis edilen örtülü ödenekler toplamı genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının ne kadarını geçemez?

Soru 8


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, örtülü ödenek ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (2020 yılı)

Soru 9


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, harcama talimatlarında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yer almaz?

Soru 10


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirme görevlilerinin görevlerinden birisi değildir?

Soru 11


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınan ödemeler kaç yıl sonunda talep edilmemesi durumunda bütçeye gelir olarak kaydedilir?

Soru 12


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, sözleşmesinde belirtilmek şartıyla bütçe dışı avans olarak yapılacak ödeme miktarı yüklenme tutarının yüzde kaçını geçmemek üzere olur?

Soru 13


“Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir.”

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre yukarıda sayılan bütçe türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler hangi sıraya göre yapılır?

Soru 15


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, gerçekleştirme görevlileri harcama talimatı üzerine, aşağıda sayılan hangi işlemi yapmazlar?

Paylaş

Etiketler: