5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları

5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları

5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları - çöz

5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları soruları cevapları

5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları


Soru 1


I. Stratejik planları

II. Yıllık amaç ve hedefleri

III. Performans göstergeleri

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini yukarıdakilerden hangilerine dayandırmak zorundadırlar?

Soru 2


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre mali saydamlıkla ilgili olarak her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Bu amaçla yerine getirilmesi zorunlu olan hususlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre bakanlar; idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her mali yılın kaçıncı ayı içinde kamuoyunu bilgilendirirler?

Soru 4


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi özel bütçeli kamu idarelerinden biridir?

Soru 5


I. Orta vadeli mali planı da içeren bütçe gerekçesi

II. Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri cetveli

III. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri ile izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri

IV. Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri

V. Merkezî yönetim kapsamında olmayıp, merkezî yönetim bütçesinden yardım alan kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların listesi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezî yönetim bütçe kanun tasarısına, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere yukarıdakilerden hangileri eklenir?

Soru 6


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre Sayıştay, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç kaç gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar?

Soru 8


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre taşınır ve taşınmaz edinme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 9


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre taşınır ve taşınmaz satışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevlerinden biridir?

Soru 11


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, ödeme aşamasında ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde muhasebe yetkililerinin kontrol etmekle yükümlü olduğu hususlardan herhangi birinde eksiklik veya hata tespit edilmesi durumunda ödeme emri belgeleri düzeltilmek veya tamamlanmak üzere aşağıdakilerden hangisine yazılı olarak gönderilir?

Paylaş

Etiketler:
5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

muallim nac
Doğru: 11
100 Puan
murat yetgi
Doğru: 10
90.9 Puan
asafemir
Doğru: 9
81.8 Puan
trbr
Doğru: 9
81.8 Puan
adanaköprüb
Doğru: 9
81.8 Puan