5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 3

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 3 sorularını online çözebilirsiniz.

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 3

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 3

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 3 - çöz

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 3 soruları cevapları
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 3


Soru 1


5580 sayılı Kanuna göre; yabancı okullar Bakanlar Kurulu’nun izni ile yeni arazi edilebilir ve kapasitelerini en fazla kaç misline kadar artırabilir?

Soru 2


5580 sayılı Kanuna göre; milletler arası özel öğretim kurumları aşağıdakilerden hangisinin izni ile açılabilir?

Soru 3


5580 Sayılı Kanuna göre; kurumların devri ve nakline ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

Soru 4


5580 Sayılı Kanuna göre; bir kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında ………, kuruluşundan 3 yıl sonra da en az ………… asil görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunludur.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 5


5580 Sayılı Kanuna göre; kurum açma izni verilen kurumlarda kaç yıl içinde öğretime başlamazsa, kurum açma izinleri iptal edilir?

Soru 6


5580 Sayılı Kanuna göre; uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer devlet memurlarına ilgili birimlerin izni ile haftada kaç saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir?

Soru 7


5580 Sayılı Kanuna göre bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o okulda okuyan TC uyruklu öğrenci sayısının yüzde kaçını aşamaz?

Soru 8


5580 Sayılı Kanuna göre kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının ………… az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdürler. Bakanlıkça bu oran %10’ a kadar artırabilir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 9


5580 Sayılı Kanuna göre, öğrenim ücreti ve diğer ücretler kurumlarca her yıl tespit edilerek en geç ne zamana kadar ilan edilir?

Soru 10


5580 Sayılı Kanuna göre okul kurucusu veya temsilcisi; bakanlığa, yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve öğrencilere en az ………… önce yazılı olarak bildirilmek şartıyla ve gerekçesi bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir?

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 11


5580 Sayılı Kanuna göre, geçici olarak kapatılma süresinin alt ve üst limiti hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Soru 12


5580 Sayılı Kanuna göre, geçici kapatma cezası alan ve aynı fiili tekrar işleyen kurumlara hangi işlem uygulanır?

Soru 13


I. İçişleri Bakanlığı

II. Milli Eğitim Bakanlığı

III. Sağlık Bakanlığı

IV. Kültür ve Turizm Bakanlığı

V. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

5580 Sayılı Kanuna göre meyhane, kahvehane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarına kapıdan kapıya uzaklıkla ilgili esasların belirlendiği yönetmeliğin müştereken hazırlanmasında yukarıda verilen bakanlıklardan hangileri yer alır?

Soru 14


5580 Sayılı Kanuna göre meyhane, kahvehane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur?

Soru 15


5580 Sayılı Kanuna göre kurum açacak veya açılmış bir kurumu devralacak gerçek kişilerle, tüzel kişilerin temsilcilerinden; affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan dolayı kaç ay veya daha fazlası hapis cezası ile mahkum edilmemiş şartı aranır?

Soru 16


5580 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 17


5580 Sayılı Kanuna göre kurum açma izni talebinin, kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren …………….. iş günü içinde bakanlığa itirazda bulunabilir. İtiraz, bakanlıkça ……………. İş günü içinde karara bağlar.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 18


5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre kurum açma izin başvuruları aşağıdakilerden hangisinde yapılır?

Testin Enleri

Mrcn
Doğru: 18
100 Puan
Akifgizem
Doğru: 18
100 Puan
kaptan44
Doğru: 18
100 Puan
serkie05
Doğru: 18
100 Puan
Merve Uğur
Doğru: 18
100 Puan
Aday Öğretmenlik Testleri