652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II sorularını online çözebilirsiniz.

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II - çöz

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II soruları cevapları
652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II


Soru 1


I. Bakanlık Makamı

II. Danışma ve Denetim birimleri

III. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

IV. Müsteşar

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, aşağıdakilerden hangileri Bakanlık merkez teşkilatını oluşturan birimlerdendir?

Soru 2


652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, Bakanlığın görev alanına giren konularda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek, Bakanlık bütçesini hazırlamak, gerekli kanuni ve idari düzenleme çalışmalarım yapmak, belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmekle aşağıdakilerden hangisi görevlidir?

Soru 3


I. Bakanlık hizmetlerini yurt dışı eğitim hareketlerine uygun olarak geliştirmek.

II. Bakanlığın görev alanına giren konularda politika ve stratejiler geliştirmek.

III. Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek.

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri Milli Eğitim Bakanının Bakanlık hizmetlerini yürütmesine ilişkin görevlerindendir?

Soru 4


652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, Bakanlık hizmetlerini, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikaları ile stratejik planına uygun olarak Bakan adına düzenlemek ve yürütmekle kim görevlidir?

Soru 5


652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, "İl Eğitim Denetmenleri" ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


I. Özel Kalem Müdürlüğü

II. Bakanlık Müşavirliği

III. Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği

IV. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri, hizmet birimlerindendir?

Soru 7


652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, aşağıdakilerden hangisi Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevlerinden biridir?

Soru 8


652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre yabancı hükümet ve kuruluşlardan sağlanan veya ülkemiz tarafından yabancılara verilen burslarla, kendi hesabına öğrenim yapmak üzere ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin görev ve hizmetleri yerine getirmekle görevli genel müdürlük aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, "Bakanlık teşkilatı ile personelinin idari, mali ve hukuki işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak" görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 10


652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamame'ye göre, aşağıdakilerden hangisi, Ortaöğretlm Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

Soru 11


652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, özürlü bireylerin özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir?

Soru 12


652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisi tarafından alınır?

Soru 13


I. Kamulaştırma işlemlerini yürütmek

II. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek

III. Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri inşaat ve Emlak Grup Başkanlığının görevidir?

Soru 14


652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre Bakanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?

Soru 15


652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre aşağıdakilerden hangisi, hukuk müşavirliğinin görevlerinden biri değildir?

Soru 16


I. Milli Eğitim Şurası, Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur

II. Eğitim ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevlidir.

III. Şuranın oluşumu ile çalışma usûl ve esasları kanunla belirlenir.

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre "Milli Eğitim Şurası" ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?


Testin Enleri

breezy79
Doğru: 16
100 Puan
Mehmet ARIK
Doğru: 16
100 Puan
abidin10
Doğru: 16
100 Puan
carassius
Doğru: 16
100 Puan
tumenaksu
Doğru: 16
100 Puan
M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri