657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test

657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test

657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test - çöz

657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test soruları cevapları
657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test

657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları TestSoru 1


657 Devlet Memurları Kanununa göre, "Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi"ne ne ad verilir?

Soru 2


I. Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

II. Siyasi partiye girmek,

III. Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak

657 Devlet Memurları Kanununa göre, yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri "devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller" arasında yer alır?

Soru 3


657 Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin amirleri, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç gün içinde vermek zorundadırlar?

Soru 4


I. Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

II. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

III. Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

657 Devlet Memurları Kanununa göre, yukardakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

Soru 5


Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından ........... sene, diğer cezaların uygulanmasından ............ sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

657 Devlet Memurları Kanununa göre, yukarıda boş bırakılan alanlara aşağıdakilerden hangileri gelirse ifade doğru olur?

Soru 6


657 Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı nereye itiraz edilir?

Soru 7


I. Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

II. Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak,

III. Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak

657 Devlet Memurları Kanununa göre, yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri "kınama cezasını gerektiren fiil ve haller" arasında yer alır?

Soru 8


I. Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

II. Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

III. Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak

657 Devlet Memurları Kanununa göre, yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri "Kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren fiil ve haller" arasında yer alır?

Soru 9


I. vekili vasıtasıyla savunma yapma,

II. soruşturma evrakını incelemeye,

III. tanık dinletmeye

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri 657 Devlet Memurları Kanununa göre, hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memurun haklarındandır?

Soru 10


657 Devlet Memurları Kanununa göre, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler kaç yıl boyunca daire başkanı kadrosunun dengi veya daha üstü kadrolarına atanamazlar?

Soru 11


I. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulamaz.

II. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren on gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

III. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür.

657 Devlet Memurları Kanununa göre, memura verilen disiplin cezalarına karşı itiraza ilişkin yukarı verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

Soru 12


657 Devlet Memurları Kanununa göre, görevinden uzaklaştırılan devlet memurları hakkında, görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç gün içinde soruşturmaya başlanması şarttır?

Soru 13


657 Devlet Memurları Kanununa göre, görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının ne kadarlık kısmı ödenir?

Soru 14


I. Valiler,

II. Kaymakamlar,

III. Genel müdürlük müfettişleri,

IV. Atamaya yetkili amirler

657 Devlet Memurları Kanununa göre, yukarı verilenlerden hangisi/hangileri görevden uzaklaştırmaya yetkilidirler?

Soru 15


I. Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

II. Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

III. Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek

657 Devlet Memurları Kanununa göre, yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri "Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller" arasında yer alır?

Soru 16


I. Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,

II. Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

III. Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.

657 Devlet Memurları Kanununa göre, yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri "Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller" arasında yer alır?

Soru 17


657 Devlet Memurları Kanununa göre, öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarından ne kadarı kesintiye tabi tutulur?

Soru 18


657 Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren kaç ay içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

Paylaş

657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test sorularını online çözebilirsiniz.