657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Özet Bilgiler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Özet Bilgiler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Özet Bilgiler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname değişiklikleri ile birlikte güncellenen 657 Devlet Memurları Kanunun özet halini sizler için derledik. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2019 orjinal tam metnini indir
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Özet Bilgiler hakkında değerlendirme yaptık. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Özet Bilgiler için aşağıda oyunuzu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz
5 ay önce
Yorum: 3

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Özet Bilgiler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Özet Bilgiler 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname değişiklikleri ile birlikte güncellenen 657 Devlet Memurları Kanunun özet halini sizler için derledik.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2019 orjinal tam metnini indirmek için tıklayınız. 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2018 KHK Değişiklikleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, öngörülen yönetmelikler Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulur.

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile is-tisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırı-lacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Cumhurbaşkanınca karar verilen görevlerde sözleşme ile çalıştırılanlar da bu fıkra kapsamında istihdam edilebilir.

Kişilerin uğradıkları zararlar bu maddede belirtilen zararların nevi, miktarlarının tespiti, takibi, amirle-rin sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Cumhurbaşkanınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şika-yetlerle ilgili esas ve usuller Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalıştırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya Cumhurbaşkanınca tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar. Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan MİT mensuplarının atama, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ve disiplin hükümleri ile ilgili yetkilerin kullanılmasının düzenlenmesi Cumhurbaşkanına aittir. Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen em-sallerini geçmemek üzere Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır. MİT mensupları hakkında yukarıdaki esaslar, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak bir talimatla belirtilir.

Adayların yetiştirilmesine ilişkin; Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden iti-baren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Cumhurbaşkanı Kararı ile kısaltılabilir.

Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık dere-ce ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır.

Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler dışında her yıl yurt dışına gönderilebilecek Devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir.

Ders görevi'ne ilişkin; Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı,ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hu-suslar Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunur.

Çalışma şartlarını Cumhurbaşkanı, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.

Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, böl-gelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Cumhurbaşkanınca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.

Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine gö-re, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Cumhurbaşkanınca belirlenir.

Kamu kurum ve kuruluşları (Mahalli İdareler dahil) bu maddede belirtilen zam ve tazmi-natları; hizmetin gerekleri ve mali imkanlarını dikkate alarak personeline Cumhurbaşkanınca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve miktar üzerinden ödeyebilirler.

Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge ra-kamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunur. Ancak mali yılın ikinci yarısında, memleketin ekonomik gelişmesi genel geçim şartları ve Devletin mali imkanları gözönünde bulundurul-mak suretiyle Cumhurbaşkanı bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir.

Eğitim merkezlerine ilişkin Kurumlar kendi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim merkezleri açabilirler. Kurumlararası eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Cumhurbaşkanı kararıyla, kurumlararası eğitim merkezleri de açılabilir.

Mecburi hizmet; Cumhurbaşkanınca belirtilen her derecedeki öğretim kurumları ve öğretim dalları dışında kalan kurum ve dallarda Devlet tarafından okutulanlardan,
a) Yurtiçinde Devlet hesabına okutulan öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim süreleri kadar,

b) Yurtdışındaki öğretim kurumlarında Devlet hesabına öğrenimlerini bitiren öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim sürelerinin iki katı kadar,

Mecburi hizmetle yükümlüdürler.

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararla-namayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

657 sayılı devlet memurları kanunu 2018 özet, 657 sayılı devlet memurları kanunu 2018 pdf, 657 devlet memurları 2018 değişiklikleri

Diğer Maddeler;

 Eşleri, reşit olmayan veya mahcur çocukları yasak faaliyette bulunan memurlar 15 gün içinde bildirmek zorunda .

 Hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür ve eşit seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini istemeye yetkili merci kamu görevlileri etik kurulu.

 Memurun kasıt kusur veya ihmali sonucu devlet zarara uğratılmışsa zarar ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenir.

 Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi en az 1 en çok 2 yıldır.

❖ Adaylık süresinde aylıktan kesme veya kademe durdurulması cezası alan memurun ilişiği atamaya yetkili amirin onayı ile kesilir, devlet personel başkanlığına bildirilir.

❖ Adaylık süresince veya sonunda ilişiği kesilenler ( sağlık nedenleri hariç) 3 yıl devlet memurluğuna alınmazlar.

❖ Atamalarda aynı yerdeki görev yerine atananlar tebliğ gününde  , başka yerdeki görev yerine atananlar 15 gün içinde başlamak zorundadır.

❖ Görev yerinin terkedilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün sürmesi halinde memur istifa etmiş sayılır.

❖ Ohal sıkıyönetim seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlerde memurlar yerine gelecek memur işe başlamadan görevini bırakamaz. Aykırı davrananlar hiçbir suretle devlet memurluğuna atanamazlar.

❖ Günlük çalışmanın başlama ,bitme ve dinlenme saatleri merkezde bakanlar kurulunca, illerde valiler tarafından tespit edilir.

❖ Engelliler için günlük çalışma saatleri merkezde üst yönetici taşrada mülki amirlerce farklı düzenlenebilir.

657 sayılı devlet memurları kanunu 2018 özet, 657 sayılı devlet memurları kanunu 2018 pdf, 657 devlet memurları 2018 değişiklikleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan "İzinler" konusu için tıklayınız.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan "Disiplin Cezaları" konusu için tıklayınız.

 Ortalama (0 Oy)

Yorumlar
sinavtime
sinavtime • 5 ay önce

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2019

0
0
SLMTLKN
SLMTLKN • 1 yıl önce

eyvallah ne güzel olmuş

0
0
melisa günaydın
melisa günaydın • 2 yıl önce

657 devlet memurları kanunu ilk defa bu kadar açıklayıcı buldum. Teşekkürler.

0
0
Yorum Yaz
Kategorideki Popüler Yazılar
21 Nisan Müdür Yardımcılığı EKYS Soru ve Cevapları
21 Nisan Müdür Yardımcılığı EKYS Soru ve Cevapları
21 Nisan Müdür Yardımcılığı EKYS Soru ve Cevapları...
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Özet Bilgiler
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Özet Bilgiler
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Özet Bilgiler...
Müdür Yardımcılığı Soruları ve Denemeleri
Müdür Yardımcılığı Soruları ve Denemeleri
Müdür Yardımcılığı Soruları ve Denemeleri...
2019 EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı PDF indir
2019 EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı PDF indir
2019 EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı PDF indir...
2019 Müdür Yardımcılığı Örnek Sorular
2019 Müdür Yardımcılığı Örnek Sorular
2019 Müdür Yardımcılığı Örnek Sorular...
Son Eklenen Yazılar
21 Nisan Müdür Yardımcılığı EKYS Soru ve Cevapları
21 Nisan Müdür Yardımcılığı EKYS Soru ve Cevapları
21 Nisan Müdür Yardımcılığı EKYS Soru ve Cevapları...
2019 Nisan Müdür Yardımcılığı Soruları
2019 Nisan Müdür Yardımcılığı Soruları
2019 Nisan Müdür Yardımcılığı Soruları...
2019 EKYS Müdür Yardımcılığı EBS Deneme Sınavı
2019 EKYS Müdür Yardımcılığı EBS Deneme Sınavı
2019 EKYS Müdür Yardımcılığı EBS Deneme Sınavı...
2019 Müdür Yardımcılığı EBS Deneme Sınavı
2019 Müdür Yardımcılığı EBS Deneme Sınavı
2019 Müdür Yardımcılığı EBS Deneme Sınavı...
2019 EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı
2019 EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı
2019 EKYS Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı...

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Özet Bilgiler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Özet Bilgiler
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Özet Bilgiler