657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 8

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 8

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 8 - çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 8 soruları cevapları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 8


Soru 1


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini kaçıncı dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler? (Eğitim Müşavirliği, 2012)

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıda verilenlerden hangisi istihdam şekillerinden biri değildir? (2018 değişikliği)

Soru 3


I- Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

II- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hâllerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

III- Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezalarında “karar süresi” ile ilgili olarak yukarıdaki hükümlerden hangileri doğrudur? (İl Eğt.Den.Yrd.,2012)

Soru 4


Hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkili olan kurum 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


"Sözleşmeli personel şeklinde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren ........ yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 6


Aşağıda verilenlerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan “Tarafsızlık ve devlete bağlılık" kapsamında yer almaz?

Soru 7


Aşağıda verilenlerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan “Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları"ndan biri değildir?

Paylaş

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 8 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

büşraaaaa
Doğru: 7
100 Puan
eyüp güzel
Doğru: 7
100 Puan
ilkzay
Doğru: 7
100 Puan
yasemin sal
Doğru: 7
100 Puan
adader27
Doğru: 7
100 Puan