8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test

8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test çöz. 8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test online çöz. 8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test online çöz

8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test çöz. 8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test online çöz. 8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test online çöz 8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test çöz. 8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test online çöz. 8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test online çöz

8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test çöz. 8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test online çöz.8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test Çöz

8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test çöz. 8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test online çöz. 8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test online çöz

Bir Kahraman Doğuyor Test Çöz

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Fasikülü II Çöz

8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Ünite Test Çöz

Online 8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test

Soru 1


Aşağıdaki görseller incelendiğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi kişilik özelliği ön plana çıkar?

8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Testi

Soru 2


Aşağıdaki haritalarda Balkan Savaşları sonrasında ortaya çıkan durum gösterilmiştir. İki harita karşılaştırıldığında aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılır?

8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Testi

Soru 3


Selanik Askerî Rüştiyesi’nde Matematik öğretmeni bir gün: “Aranızda kimler kendine güveniyorsa ayağa kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa, kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı. “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi o idi.

Eğitim hayatından bir hatıranın anlatıldığı yukarıdaki parçada Mustafa Kemal’in;

I. İleri görüşlülük

II. Liderlik

III. Özgüven

IV. İnkılapçılık

özelliklerinin hangisinden bahsetmektedir?

Soru 4


Mustafa Kemalin Sofya’da Askeri Ataşe olarak görev yaparken, düzenlenen balolara katılması, elçilerle sohbet etmesi, Bulgar Meclisindeki görüşmeleri takip etmesi öncelikli olarak onun hangi alanda gelişmesini sağlamıştır?

Soru 5


II. Meşrutiyet ilan edildikten sonra buna karşı olanlar 13 Nisan 1909’da İstanbul’da bir isyan çıkardı. İsyan, Hicri takvime göre 31 Mart 1325 tarihine denk geldiği için bu olaya “31 Mart Olayı” dendi. İsyanı bastırmak için Selanik’ten bir ordu gönderildi. Hareket Ordusu adı verilen bu ordunun “Kurmay Başkanı” Mustafa Kemal’di. Hatta bu orduya “Hareket Ordusu” ismini bizzat Mustafa Kemal verdi. Bu ordu isyanı bitirip düzeni sağladı. 31 Mart İsyanının bastırılmasından sonra II. Abdülhamit tahtan indirildi yerine V. Mehmet Padişah oldu.

31 Mart Olayı ile ilgili yukarıdaki bilgilere bakılarak;

I. İsyan başarılı olamamıştır.

II. 31 Mart isyanı Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısıdır.

III. İsyan sonucunda Osmanlı Devleti’nde taht değişikliği olmuştur.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

Soru 6


Fransız İhtilali’nin başarıya ulaşmasından sonra Kurucu Meclis oluşturma kararı alındı ve asillerin bütün ayrıcalıkları kaldırıldı. Kilisenin de bütün malları devlet tarafından alınarak ayrıcalıklarına son verilerek laik anlayışın temeli atıldı. Vergi adaleti yanında bütün vatandaşların askeri ve sivil memurluklara atanabilmesi sağlandı. Egemenliğin millete ait olduğu, hürriyet, mülkiyet ve güvenlik haklarının temel insan hakları olduğu kabul edildi. Fransız İhtilali’nin getirdiği eşitlik, özgürlük, adalet, milliyetçilik gibi kavramlar dünyaya yayıldı.

Fransız İhtilali’nin sonuçlarıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

Soru 7


Aşağıda 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin mücadele ettiği bazı cepheler görülmektedir. Bu cephelerden bazıları taarruz cephesi bazıları da savunma cephesidir.

8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Testi

Yukarıdaki harita ve bilgilere bakılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 8


Sevgili çocuklar! İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesine dayanarak Anadolu’da başlattıkları işgallere karşı, vatansever Türk halkının vatanı korumak amacıyla kurduğu silahlı direniş örgütlerine Kuvayı Milliye denir.

Peki bana Kuvayı Milliye birliklerinin özelliklerini söyleyebilir misiniz?

Damla: Düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmanı yıpratarak ilerleyişlerini yavaşlatmışlardır.

Talha: Azınlıkların zararlı faaliyetlerine karşı Türk köy ve kasabalarını korumuşlardır.

Ahmet: İhtiyaçlarını karşılayabilmek için, zaman zaman halktan zorla para ve yardım toplamışlardır.

Demet: Ulusal bilincin doğmasına ve yaygınlaşmasına yardımcı olmuşlardır.

Tarık: Bölgesel amaçlı kurulmuşlardır.

Verilen cevaplara göre hangi öğrenciler Kuvayı Milliye’nin olumsuz özelliklerini söylemişlerdir?

Soru 9


Paris Barış Konferansı, I. Dünya Savaşı’nın ardından yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarını görüşmek için toplanmıştır. İngiltere, konferansta Anadolu’nun paylaşımına Yunanistan’ı da dahil ederek İzmir ve çevresini Yunanlılara vermek istemiştir. Böylelikle Hindistan’a giden sömürge yolu üzerinde güçlü bir İtalya tehlikesini bertaraf etmeyi planlamıştır. İtalya’nın itirazlarına rağmen Doğu Trakya ve İzmir’in Yunanistan’a; Akdeniz kıyılarının da İtalya’ya verilmesine karar verilmiştir.

Bu bilgilere göre:

I. İtilaf Devletleri arasında fikir ayrılıkları yaşanmıştır.

II. Anadolu’nun paylaşımına Yunanistan da dahil edilmiştir.

III. Osmanlı topraklarının stratejik önemi azalmıştır.

numaralandırılmış bilgilerden hangilerine ulaşılabilir?

Soru 10


Aşağıdaki tabloda Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na katıldıktan sonra savaştığı cepheler gösterilmiştir.

8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Testi

Tabloda verilen bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili olarak;

I. Osmanlı Devleti farklı bölgelerde savaşmıştır.

II. Bazı cephelerde ortaklarına yardım etmiştir.

III. Tüm cephelerde yenilmiştir.

IV. Hem savunma hem saldırı cephelerinde mücadele etmiştir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

Soru 11


Misak-ı Millî’nin Mebusan Meclisi’nde kabul edilmesi, İtilaf Devletleri’ni rahatsız etti. İngilizler, Misak-ı Millî kararlarının geri alınması için Ali Rıza Paşa Hükümeti’ne baskı yaptılar. Bu duruma karşı çıkan Ali Rıza Paşa Hükümeti görevden alındı. İstekleri kabul edilmeyen İtilaf Devletleri bunun üzerine….

Yukarıdaki paragraf hangi cümle ile tamamlanırsa doğru olmaz?

Soru 12


Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:

1. Boğazlar, uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek, tüm devletlerin gemilerine açık olacak.

2. Osmanlı ordusu 50.700 kişiye indirilecek ve ordu ağır silahlardan arındırılacak.

3. Kapitülasyonlar yeniden yürürlüğe girecek ve bu kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak.

4. Doğu Anadolu’da iki yeni devlet (Ermenistan ve Kürdistan) kurulacak.

Sevr Antlaşması’nın bu maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 13


1. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

2. Azınlıklara, komşu ülkelerdeki Türklere tanınan haklar oranında hak tanınacaktır.

3. Kuvayı Milliyeyi etkin, milli iradeyi hâkim kılmak esastır.

Yukarıdaki kutularda Kurtuluş Savaşı’nın çeşitli dönemlerinde farklı şehirlerde alınan kararlar bulunmaktadır.

Bu kararlardan hangileri Milli Egemenlik kavramıyla ilgilidir?

Soru 14


Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ülkenin farklı bölgelerinde yararlı ve zararlı cemiyetler kurulmuştu. Anadolu’da bağımsız olarak yaşamanın mümkün olmadığına inanan bazı Türkler de çeşitli cemiyetler kurdular. (Wilson Prensipleri Cemiyeti gibi) Bu cemiyetler, halkın gücüne dayanarak bağımsızlığın sağlanabileceğine inanmıyorlardı. Bu cemiyetlerin kurucularına göre tek kurtuluş yolu güçlü bir devletin koruması altına girmekti.

Kurtuluş Savaşı döneminde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi ile bu cemiyetlerin isteklerine kesin bir şekilde karşı çıkılmıştır?

Soru 15


Ceyda öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci doğru yanıt vermiştir?

8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Testi

Soru 16


Erzurum Kongresi doğu illerinden gelen temsilcilerin katılımıyla 23 Temmuz’da çalışmalarına başlamıştır. Kurtuluş Savaşı’nın en önemli duraklarından biri olan kongrede alınan kararlardan biri de "Hıristiyan unsurlara, siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar" verilemez. maddesidir.

Erzurum Kongresi’nde alınan bu kararın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17


Millî Mücadele Doğu, Güney ve Batı olmak üzere üç cephede gerçekleşti. Doğu Cephesi’nde Kazım Karabekir Paşa komutasındaki 15. Kolordu, Ermenilerle mücadele etti. Güney Cephesi’nde Fransızlar ve onların desteklediği Ermenilere karşı direnişi Kuvayı Millîye üstlenmişti. Batı Cephesi’nde ise Yunanlara karşı önce Kuvayı Millîye daha sonra ise düzenli ordu mücadele etti.

Yukarıda verilen bilgilere bakarak;

I. Kurtuluş Savaşı birden çok cephede yapılmıştır.

II. Tüm cephelerde düzenli ordu ile mücadele edilmiştir.

III. Güney Cephesi'ndeki mücadeleyi Kuvayı Millîye birlikleri üstlenmiştir.

IV. İlk kapanan cephe Batı Cephesi'dir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

Soru 18


Fransızlar, Kilis-Antep yolunu açmak için büyük bir askerî birlikle Kilis’ten Antep’e doğru hareket ettiler. ……………………… idaresindeki kuvvetler, Kilis yolu üzerindeki Elmalı Köprü civarında mevzi aldı. ………………………. bir adım bile geri atmadı. Sonuna kadar direnerek şehit oldu. Köprüyü geçen Fransız birlikleri Antep’i kuşattılar. Bu sefer de Antep halkının direnişiyle karşılaştılar.

Yukarıda hakkında bilgi verilen Kurtuluş Savaşı kahramanımız aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


“Antlaşma şartlarımızı kabul etmeyen Ermenilere karşı taarruz başlattım. Son darbelerden sonra Ermeniler antlaşma şartlarımızı kabul ettiler. Antlaşma şartı olarak 2.000 tüfek, 3 batarya seri ateşli dağ topu ve 40 makinalı tüfeği Ermenilerden alarak Doğu Cephesi’nin ilk zafer hediyesi olarak Batı Cephemize gönderdim. Ermenilerin Sevr Antlaşması’ndaki imzalarını geri aldırdık. Bugünü, bu uğursuz antlaşmanın yırtıldığı gün olarak kutladık.”

Kâzım Karabekir Paşa’nın Doğu Cephesi ile ilgili verdiği bilgilere bakarak;

I. Doğu Cephesi'ndeki başarı Batı Cephesi'ne de katkı sağlamıştır.

II. Ermenilerden antlaşma karşılığında askeri malzeme alınmıştır.

III. Ermenistan Sevr Antlaşması’ndaki isteklerinden vazgeçmiştir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

Soru 20


Kurtuluş Savaşı’nda büyük bir yeri ve önemi olan Kuvayı Milliye birliklerinin kaldırılıp düzenli orduya geçilmesinde bu birliklerin;

I. Vatansever ve milli mücadele taraftarı olmaları

II. Askeri disiplinden yoksun olmaları

III. Halktan zorla yiyecek ve para toplamaları

IV. İşgalleri önleyememeleri ve düşmanın ilerleyişini durduramamaları

özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?

8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri "8. Sınıf 1. Dönem İnkılap Konuları Test"