Aday Öğretmen Deneme Sınavı

Aday Öğretmen Deneme Sınavı

Aday Öğretmen Deneme Sınavı - çöz

Aday Öğretmen Deneme Sınavı soruları cevapları
Aday Öğretmen Deneme Sınavı

Aday Öğretmen Deneme SınavıSoru 1


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilenlere ne kadar ayrılma müsaadesi verilebilir?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin amirleri tarafından verilen “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasına karşı aşağıdakilerden hangisine itiraz edilebilir?

Soru 3


I. Evlenen çocuklar

II. Kendileri hesabına ticaret yapan çocuklar

III. 25 yaşını bitirdiği hâlde evlenmemiş kız çocukları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangisine/hangilerine aile yardımı ödeneği verilmez?

Soru 4


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurunu görevden uzaklaştırmaya yetkili değildir?

Soru 5


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


I. Ölüm

II. Aylıksız izne ayrılma

III. Emekliye ayrılma

IV. İstifa

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, yukarıda verilenlerin hangilerinde memurlara peşin olarak ödenen aylık geri alınmaz?

Soru 7


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, dil, ırk, cinsiyet, gibi ayrım yapan Devlet memuru hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

Soru 8


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi hakkında öncelikle kendilerine ait özel kanun hükümleri uygulanır?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi, memurların başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli olarak görevlendirilebilmeleri için gereken şartlardan biri değildir?

Soru 10


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnalarına ilişkin esas ve usuller aşağıdakilerden hangisince belirlenir?

Soru 11


I. Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

II. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

III. Zararların ödettirilmesinde, fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “kişisel sorumluluk ve zarar” ile ilgili olarak yukarıdakilerden Hangisi/hangileri doğrudur?

Soru 12


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurunun kademede ilerlemesi için aşağıdaki şartlardan hangileri aranır?

I. Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması

II. Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması

III. Son bir yıl içinde disiplin cezası olmaması

Soru 13


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, aşağıdakilerden hangisinin uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir?

Soru 14


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı aşağıdakilerden hangisi itiraz yoluna gidebilir?

Soru 15


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, merkez ilçe millî eğitim müdürlüğünde görevli memurlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


“Askeri maksatlarla açılacak okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı hiç bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz.”

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Soru 17


I. Eğitim araç ve gereçlerini, gelişen eğitim teknolojisine ve program ve metotlara uygun olarak sağlamak

II. Eğitim araç ve gereçlerini geliştirmek

III. Eğitim araç ve gereçlerini yenileştirmek

IV. Eğitim araç ve gereçlerinin kullanılma süresini ve telif haklarını tespit etmek

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri Millî Eğitim Bakanlığının eğitim araç ve gereçleri ile ilgili görevleri arasındadır?

Soru 18


652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, Bakanlığın (MEBBİS) ve e-okul uygulamalarını aşağıdaki birimlerden hangisi tarafından yürütülür?

Soru 19


I. Sınırlarını açıkça belirtilmesi

II. Yazılı olması

III. Sorumluluğun alınması

652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri, yukarıdakilerden hangisi/hangilerinin gözönüne alınması kaydıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir?

Soru 20


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre eğitim-öğretim ve kurumların yönetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 21


I. Bir kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında üçte birinin, kuruluşundan üç yıl sonra da en az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunludur.

II. Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına, ilgili birimlerin izniyle haftada on saati geçmemek üzere ücretli ders görevi verilebilir.

III. Gerekli şartları taşıyan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler için Bakanlıkça çalışma izni düzenlenir.

IV. Öğretim dilini bilen Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmeni bulunmaması hâlinde, okulun öğretim dilinde özel alan eğitimi görmüş, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretmenlere de bu görev verilebilir.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre kurumlarda çalıştırılacak personel ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 22


Aşağıdakilerden hangisi 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un kapsamına girer?

Soru 23


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “Bilgi veya Belgeye Erişim Süreleri ile niteliği” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 24


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, özel hayatın gizliliği kapsamında kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en kaç gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir?

Soru 25


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, ilköğretime ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 26


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre bir öğretim yılı süresi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu toprakları belirlemek için teşekkül edecek komisyonun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 28


Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre alan ve dala geçiş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 29


I. Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır.

II. Dersler arasındaki dinlenme süreleri okul yönetimlerince belirlenir. Normal öğretim yapan okullarda dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz.

III. Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri il çalışma takvimine uygun olarak okul müdürünün başkanlığında okul zümre başkanları ve okul öğrenci temsilcisinden oluşan komisyon tarafından ortaöğretim kurumunun özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “ders süresi ve günlük çalışma saatleri” ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

Soru 30


Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ölçme ve değerlendirmenin genel esasları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 31


Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için ……….. ve kopya çekenler için ……….. olarak belirtilir.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 32


Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından kınama cezası için kaç puan indirilir?

Soru 33


Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne devam-devamsızlık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 34


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, öğrenciye, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunu ve tekrarından kaçınması gerektiğinin okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesine ne ad verilir?

Soru 35


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 36


I. İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerinden bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar velisinin yazılı talebi, sınıf öğretmeninin önerisi ile eğitim ve öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar.

II. Bu sınav okul müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni ve bir üst sınıfın öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından yapılır.

III. Okulda bu komisyonu oluşturacak sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, sınavın yapılacağı yer ile sınav komisyonu, okulun bağlı bulunduğu eğitim bölgesi başkanlığınca belirlenir.

IV. Sınıf yükseltme sınavına değişik sınıflarda olmak üzere bir defadan fazla da girilebilir.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ilköğretim kurumlarında “İlköğretim kurumlarında sınıf yükseltme sınavı” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 37


Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne defile, sergi ve kermeslerden sağlanacak gelirlerin kullanımı aşağıdakilerden hangisince organize edilir?

Soru 38


I. Sınıf öğretmeni

II. Öğrenci

III. Sınıf/şube rehber öğretmeni

IV. Okul müdürü

MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre, sosyal etkinlikler yukarıdakilerden hangileri tarafından değerlendirilir?

Soru 39


I. Okul müdürü

II. Danışman öğretmen

III. Okul-aile birliği temsilcisi

IV. Öğrenci

MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre Sosyal Etkinlikler Kurulunda yukarıdakilerden hangileri bulunur?

Soru 40


Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre tiyatro çalışmaları kapsamında yapılacak büyük oyunlar; millî bayram, önemli gün, hafta ve yıl dönümlerinde ya da ders yılı sonunda olmak üzere en fazla kaç defa gerçekleştirilir?

Soru 41


I. İnsana saygı esastır

II. Bireysel boyutunda açıklık esastır.

III. Sorunlu öğrencilere açık bir hizmettir.

IV. Hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre, yukarıdakilerden hangileri rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili ilkelerden değildir?

Soru 42


• Öğrencileri okula, okuldaki alanlara, çeşitli etkinliklere, yeni durumlara alıştırma ve yönlendirme

• Öğrencilerin etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım etme

• Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına yönlendirme

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre yukarıda verilen hizmetler aşağıdaki rehberlik türlerinden hangisi ile ilgilidir?

Soru 43


MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre, kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü kaç saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir?

Soru 44


MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre, tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı en fazla kaça kadar çıkarılabilir?

Soru 45


MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre, her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak kaçta kaçına devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir?

Soru 46


Arzu Öğretmen “Trafik kurallarının önemi” konusunda öğretimi planlarken gönüllü öğrencilerden metne dayalı bir canlandırma sergilemelerini istemiştir. Arzu Öğretmen’in kullanmayı düşündüğü öğretim yöntemi veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 47


Öğretmenler ünitelendilmiş yıllık plan hazırlarken temel kaynak olarak okuttukları dersin öğretim programını kullanmaktadırlar.

Öğretmenler bu planları hazırlarken öncelikli olarak öğretim programındaki hangi ögeyi temel almaktadır?

Paylaş

Aday Öğretmen Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Ertuğrul GÜNGÖR
Doğru: 42
89.3 Puan
g.g
Doğru: 40
85.1 Puan
Akifgizem
Doğru: 38
80.8 Puan
Netice
Doğru: 38
80.8 Puan
Bayram01 iriş
Doğru: 38
80.8 Puan
Aday Öğretmen Denemeleri