Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan Seçmeler

Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan Seçmeler

Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan Seçmeler - çöz

Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan Seçmeler soruları cevapları
Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan Seçmeler

Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan SeçmelerSoru 1


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen yönetmelikler aşağıdakilerden hangisinin kararı ile yürürlüğe konulur?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır.şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi genel haklardan değildir?

Soru 4


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanun’la tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar hangi hizmet sınıfını teşkil eder?

Soru 5


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır?

Soru 6


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını ve gerek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az kaç gün önce Resmî Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile duyurur?

Soru 7


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hâli ne kadar süreyi aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir?

Soru 8


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

Soru 9


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezalarına itiraz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre ilde görevli öğretmenler hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre “soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi üzerine dosyanın gönderileceği merci” aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okul açma yetkisi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 13


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde kaçından az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür?

Soru 15


3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibiyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

Soru 16


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

Soru 17


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması durumunda kurum ve kuruluşlar bilgi veya belgeye erişimi en geç kaç iş günü içinde sağlamalıdır?

Soru 18


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?

Soru 19


222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

Soru 20


Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “ders seçimi” okulun imkânlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından ne zaman yapılır?

Paylaş

Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan Seçmeler sorularını online çözebilirsiniz.