Ölçme ve Değerlendirme (Çıkmış Sorular)

Ölçme ve Değerlendirme (Çıkmış Sorular) çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi Ölçme ve Değerlendirme (Çıkmış Sorular) çöz.Ölçme ve Değerlendirme (Çıkmış Sorular) çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi Ölçme ve Değerlendirme (Çıkmış Sorular) çöz. Ölçme ve Değerlendirme (Çıkmış Sorular) online çöz

Ölçme ve Değerlendirme (Çıkmış Sorular) Çöz

Ölçme ve Değerlendirme (Çıkmış Sorular) çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi Ölçme ve Değerlendirme (Çıkmış Sorular) çöz. Ölçme ve Değerlendirme (Çıkmış Sorular) çöz

Online Ölçme ve Değerlendirme (Çıkmış Sorular) Soruları çöz

Soru 1


Bir araştırmacı Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine uyguladığı ölçek ile öğretmenlerin çalıştıkları okul türlerine göre mesleki doyum düzeyleri arasındaki farkı incelemiştir.

Buna göre bu araştırmadaki bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir? (2017)

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçülebilen bir özelliktir? (2017)

Soru 3


Aylin Öğretmen, yaptığı sınavın sonuçlarını okuduktan sonra birkaç öğrenci aşağıdaki itirazlarda bulunmuştur:

• Sınavı günün son dersinde yapmanız nedeniyle yorgunluğumuz, yeterince odaklanmamızı engelledi.

• Pencere kenarında oturmamız nedeniyle güneş ışınları doğrudan bize geliyordu. Soruları okurken çok zorlandık.

• Çok fazla soru sormanız nedeniyle sınavdaki bazı soruları yetiştiremedik.

• Bu sınavın puanının geçme notuna etkisi % 80 olduğu için çok fazla gerildik.

• Kâğıtlarımızı incelediğimizde bazı cevaplarımızı puanlamadığınızı fark ettik.

Buna göre Aylin Öğretmen’in yaptığı sınavı etkileyen hata kaynaklarından hangisine değinilmemiştir? (2017)

Soru 4


Bir üniversite, öğretim üyesi alımı için gerçekleştirdiği mülakatta değerlendiricilere aşağıdaki formu vermiştir.

Yeterlik Puan Toplam Puan

Bir konuyu özetleme, ifade ve muhakeme yeteneği

İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti

Bilimsel, teknolojik gelişmelere açıklığı

Topluluk önünde temsil yeteneği

Alan bilgisi ve alanına hâkimiyeti

Değerlendiriciler her bir yeterlik için adaya en fazla 20 puan verecektir. Mülakat sonunda adaylar toplam puanlarına göre sıralanıp en yüksek puana sahip ilk 3 aday öğretim üyesi olacaktır.

Buna göre öğretim üyesi alımında yapılan bu değerlendirmenin amacı ve ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? (2017)

Soru 5


Aşağıdaki tabloda, bir sınavın alt testleri arasındaki korelasyon değerleri verilmiştir.

Alt

Testler

I. II. III. IV. V.

I. 1 0,40 0,30 0,80 0,10

II. 0,40 1 - 0,50 0,60 0,40

III. 0,30 - 0,50 1 -0,90 0,60

IV. 0,80 0,60 -0,90 1 0,20 V. 0,10 0,40 0,60 0,20 1

Tabloya göre sınavın alt testleriyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? (2017)

Soru 6


Öğrencilerin kuvvet ve hareket konusuyla ilgili bilgilerini ölçmek isteyen bir fen bilimleri öğretmeninin hazırladığı testteki bir maddeyi, öğrenciler sadece matematik bilgisini kullanarak çözebilmektedir.

Bu durumda maddenin öncelikle hangi geçerlik türü zayıflar? (2017)

Soru 7


Ahmet Öğretmen ders dönemi sonunda öğrencilerine bir sınav uygulamıştır. Sınav sonrası kâğıtları incelediğinde öğrencilerden bazılarının sınavda kopya çektiğini tespit etmiştir. Bu durumda öğretmen ceza olarak her bir öğrencinin sınav puanını 5 puan düşürmüştür.

Sınav uygulama süreci ve sonrasında sırasıyla aşağıdaki hata türlerinden hangisi ortaya çıkmıştır? (2017)

Soru 8


Yeni öğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirme anlayışını aşağıdaki ölçme ve değerlendirme tekniklerinden hangisi daha az yansıtır? (2017)

Soru 9


Bir spor kulübü, futbolcu seçme çalışmaları için antrenörlere bir ölçek hazırlamıştır. Fakat hazırlanan ölçek, sporcuların hangi yeteneğe ne düzeyde sahip olduklarını değil sadece yeteneğinin olup olmadığını belirlemektedir.

Bu paragrafa göre spor kulübünün hazırladığı ölçek aşağıdakilerden hangisi olabilir? (2017)

Soru 10


Öğrencilerin temel alanlardaki becerilerini ölçme ve değerlendirmeye yönelik küresel çapta uygulanan PISA sınavında, katılımcı her ülkenin kazandırmak istediği kazanım ve beceriler dikkate alınmaktadır. Katılımcı ülkeler açısından bu kazanım ve becerilerden ortak hedefler PISA sınavında soru olarak yer almaktadır.

PISA sınavının geliştirilmesinde yukarıda yer alan süreç, test geliştirme basamaklarından hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? (2017)

Soru 11


Türkçe Öğretmeni Ebru Hanım, kompozisyon sınavındaki yönergede;

• Uygun başlık oluşturma

• Giriş - Gelişme - Sonuç paragraflarının bütünlüğü

• Konunun, okuyucuya akıcı ve doğru aktarılması

• Dilbilgisi kuralları ve noktalama işaretlerinin doğru kullanılması

gibi ölçütlere göre değerlendirme yapacağını belirtmiştir. Ancak puanlama işlemi esnasında sınavı bitirme sırasına göre bazı öğrencilere ek puanlar vermiştir.

Bu durumla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenemez? (2016)

Soru 12


Soru: Yönetmeliğe göre ders geçme başarı ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 45 B) 50 C) 55 D) 60

Bu şekilde madde örneği yazan bir öğretmen madde kökünde aşağıdaki hatalardan hangisini yapmıştır? (2016)

Soru 13


Aşağıdaki soru örneklerinden hangisi, öğrencilerin üst düzey zihinsel becerilerini ölçmeye yöneliktir? (2016)

Soru 14


I. Ölçülmek istenen becerilere bağlı olarak belirtke tablosu hazırlamalı

II. Hazırladığı testi, konu alanı ve ölçme-değerlendirme uzmanlarına incelettirmeli

III. Daha önce aynı kapsamda hazırlanmış ve geçerliği kabul görmüş başka bir test ile karşılaştırmalı

Dönem sonunda hazırladığı çoktan seçmeli bir testin, kapsam geçerliğini belirlemek isteyen bir öğretmen, yukarıda verilen uygulamalardan hangilerini yapmalıdır? (2016)

Soru 15


“Tüm kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmış 100 soruluk bir matematik izleme testini öğretmen arkadaşından alan Ufuk Bey, testi çok uzun bularak rastgele 50 soruyu çıkarmıştır. Ufuk Öğretmen, testin bu şekliyle çok daha kullanışlı olduğunu düşünmüştür.”

Buna göre, testin son hâliyle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? (2016)

Soru 16


I. Öğrencilerin çalışmalarını birbirleriyle karşılaştırmak

II. Çalışmaları değerlendirirken, daha nesnel puanlama yapabilmek ve güvenirliği artırmak

III. Öğrencilerin çalışmalarında üst düzey düşünme süreçlerini kullanıp kullanmadıklarını görmek

Yukarıdakilerden hangileri öğrencileri portfolyo (ürün dosyası) ile değerlendiren bir öğretmenin amacıdır? (2016)

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçmedir? (2016)

Soru 18


Şans başarısını en aza indirmeyi hedefleyen bir öğretmen, hazırlayacağı sınavda aşağıdaki madde çeşitlerinden hangisini kullanmalıdır? (2016)

Soru 19


Adnan, İrem ve Sevim’in de aralarında bulunduğu 30 kişilik bir sınıfa matematik testi uygulanmış ve test sonuçlarına göre standart sapma 0 (sıfır) olarak hesaplanmıştır.

Buna göre;

I. Testin başarısı düşüktür.

II. İrem ve Sevim aynı puanı almıştır.

III. Adnan’ın puanı aritmetik ortalamaya eşittir.

ifadelerinden hangisi/hangileri kesinlikle doğrudur? (2016)

Soru 20


Bir araştırmacı fen lisesinde görev yapan Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya öğretmenlerine uyguladığı ölçek ile öğretmenlerin branşlarına göre akademik öz güven düzeylerini incelemiştir.

Buna göre bu araştırmanın bağımsız değişkeni aşağıdakilerden hangisidir? (2021)

Soru 21


Bir tarih öğretmeni öğrencilerine 40 maddeden oluşan doğru-yanlış testi uygulamıştır. Testte 35 ve üzeri sayıda doğru yanıtı olan öğrencileri geziye götüreceğini belirtmiştir. Test sonuçlarını incelediğinde 7 öğrencinin 35 ve üzeri sayıda soruyu doğru yanıtlayarak geziye katılma hakkı elde ettiğini belirlemiştir.

Bu paragrafta ölçme ve değerlendirmeye ilişkin aşağıdaki kavramlardan hangisi yer almamaktadır? (2021)

Soru 22


KR-20, KR-21 ve Cronbach Alpha katsayıları testin öncelikle hangi özelliğine yönelik bilgi sağlamak amacıyla kullanılır? (2021)

Soru 23


Bir matematik kursu eğitime başlamadan önce katılımcılara matematik başarı testi uygulamış ve testin aritmetik ortalamasının altında kalan katılımcılardan bir grup, aritmetik ortalamanın üstünde olan katılımcılardan ikinci bir grup oluşturmuştur. Her iki gruba özel eğitim planlaması yaparak faaliyetlerine başlamıştır.

Buna göre bu kursun yaptığı değerlendirmenin amacı ve ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? (2021)

Soru 24


Bilişsel alanın bilgi düzeyindeki hedefleri ölçmek amacıyla bir test geliştirmek isteyen bir öğretmen; testteki şans başarısı etkisinin olabildiğince az olmasını ve testin nesnel puanlanabilmesini hedeflemektedir.

Buna göre bu öğretmen aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır? (2021)

Soru 25


25, 26 ve 27. soruları aşağıdaki tabloya göre yanıtlayınız.

Bir sınıfta uygulanan Türkçe başarı testine ilişkin öğrenci puanları dağılımı tabloda verilmiştir.

KPSS ÖABT Sınıf Öğretmenliği Deneme Sınavı Çöz 1

Bu sınıftaki öğrencilerin Türkçe başarı testi puanlarının aritmetik ortalaması kaçtır? (2021)

Soru 26


Bu sınıftaki öğrencilerin Türkçe başarı testi puanlarının modu (tepe değeri) kaçtır? (2021)

Soru 27


Bu sınıftaki öğrencilerin Türkçe başarı testi puan dağılımının ranjı (açıklık) kaçtır? (2021)

Soru 28


Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçmeye örnektir? (2021)

Soru 29


Aşağıdakilerden hangisi tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme araçlarından portfolyonun kullanımında daha az öneme sahiptir? (2021)

Soru 30


Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçülebilen bir özelliktir? (2020)

Soru 31


Bir öğretmen, gerçekleştireceği çalışma için öğrencilerini doğdukları mevsime göre dört gruba ayırmıştır. Her grup kendi içerisinde çalışmalarını yürütecektir.

Buna göre öğretmenin öğrencilerini bu şekilde gruplara ayırması hangi ölçek düzeyinde bir uygulamadır? (2020)

Soru 32


Bir araştırmacı, öğrencilerin erken çocukluk eğitimi alma sürelerinin okuma becerilerine etkisini incelemektedir.

Buna göre bu araştırmanın bağımsız değişkeni aşağıdakilerden hangisidir? (2020)

Soru 33


Bir öğretmen öğrencilerine uyguladığı testin sonuçlarını incelerken testteki bir maddenin erkek öğrencilere avantaj sağladığını farketmiştir. Bu yanlı maddenin sağladığı avantaj sayesinde erkek öğrencilerin tamamı bu maddeye doğru yanıt verirken kız öğrencilerin hiçbiri maddeyi doğru yanıtlayamamıştır.

Paragrafa göre ölçme sonuçlarına karışan hata türü aşağıdakilerden hangisidir? (2020)

Soru 34


Hazırladığı çoktan seçmeli maddelerin seçenek sayısını dörtten beşe çıkaran bir öğretmenin bu uygulamasıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? (2020)

Soru 35


Yeni bir değerlendirme anlayışına adım atmış bulunuyoruz. Bu anlayışa göre değerlendirme not yerine beceri temelli etkinlikler doğrultusunda yapılandırılacak ve daha iyi bir öğrenme için rehber olacak. Çocuğun öğrenme ekosisteminde izlenmesi ve değerlendirilmesi için içerisinde öz değerlendirmeden akran değerlendirmesine, projeden sosyal etkinliklere tüm kayıtların yer aldığı e-portfolyo kullanılacak.

Paragrafta anlatılan yeni değerlendirme anlayışı ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez? (2020)

Soru 36


Test geliştirme sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? (2020)

Soru 37


Bir öğretmen, uyguladığı testi aradan birkaç hafta geçtikten sonra aynı öğrencilere tekrar uygulamış ve öğrencilerin bu iki uygulamadan aldığı puanlar arasındaki korelasyonu incelemiştir.

Buna göre bu öğretmen hangi güvenirlik belirleme yöntemini kullanmıştır? (2020)

Soru 38


Bir testin belirtke tablosunun, ilgili dersin kazanım ve bilişsel davranış düzeyini yeterince temsil edip etmediği uzmanlar tarafından incelenmiştir. Ayrıca derslerde daha uzun süre yer verilen ve önemli görülen kritik konuların da yeterli sayıda maddeyle temsil edilip edilmediği yine uzmanlarca ele alınmıştır.

Buna göre uzmanların gerçekleştirdiği bu çalışmanın öncelikle aşağıdakilerden hangisine dayalı geçerlik kanıtı sağlaması beklenir? (2020)

Soru 39


Bir hava yolu şirketi, pilotluk eğitimi verdiği kursiyerlerin pilotluk belgelerini alabilmeleri için eğitim süreci sonunda bir bitirme sınavı uygulamaktadır. Kursiyerlerin belgelerini alabilmeleri için bitirme sınavındaki soruların en az %90’ını doğru yanıtlamaları gerekmektedir.

Buna göre hava yolu şirketinin yaptığı bu değerlendirmenin amacı ve ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? (2020)

Soru 40


40. 41. ve 42. soruları aşağıdaki paragrafa göre yanıtlayınız.

(I) Filiz Öğretmen, Fen Bilimleri öğretim programına göre yayımlanmış kazanımlardan bir belirtke tablosu hazırlamıştır. (II) Bu tablodan kritik kazanımları belirlemiştir. (III) Belirlediği kazanımlara ilişkin birer soru yazarak bir test hazırlamıştır. (IV) Sınıf ortalamasının üzerinde puan alan herkesin dersten başarılı olacağını, (V) ayrıca 90 puan ve üzeri alan kişilere de tiyatro bileti hediye edeceğini söylemiştir.

Paragrafa göre Filiz Öğretmen’in hazırladığı ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir? (2019)

Soru 41


Numaralandırılmış ifadelerden hangisi mutlak ölçüte örnektir? (2019)

Soru 42


Filiz Öğretmen’in “belirtke tablosu” hazırlaması testin hangi özelliğini öncelikle arttırmıştır? (2019)

Soru 43


Çoktan seçmeli maddeler hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli adımlardan bir tanesi de, doğru yanıtların belirli bir örüntü içermemesidir. Yanıtların belirli bir örüntüyü izlediği testlerde öğrenciler bu durumu fark ederek bir çok soruyu okumadan doğru cevaplamaktadır.

Buna göre yanıtların belirli bir örüntü izlemesi testin hangi özelliğini doğrudan etkilemektedir? (2019)

Soru 44


Çoktan seçmeli test maddesi yazım süreciyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? (2019)

Soru 45


Açık uçlu sorulardan oluşan bir sınavda öğretmenin puanlama güvenirliğini arttırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanması daha uygundur? (2019)

Soru 46


Bugün birçoğumuz yolumuzu el yordamı ile bulduk. Birileri bizi ilkokuldan itibaren gözlemlese, erken çocukluğumuzdan lise mezuniyetimize kadar bizlerle ilgili her veriyi saklasa, bu verilere dayanarak bizi ilgi ve yeteneklerimize göre yönlendirse eminim bir çoğumuz başka yerlerde olurduk. İşte biz bu verileri kayıt altına alarak çocuklarımızı kaygıdan uzak biçimde ilgi ve yeteneklerini bütünsel olarak belirleyip bir üst öğretim kurumuna daha doğru yönlendireceğiz.

Paragrafta anlatılan ölçme ve değerlendirme aracı aşağıdakilerden hangisidir? (2019)

Soru 47


Aşağıdaki madde türlerinden hangisinde şansla doğru yanıtlama olasılığı diğerlerinden daha yüksektir? (2019)

Soru 48


Bir gruba uygulanan başarı testi sonucunda hesaplanan madde ayırt edicilik indeksleri tabloda verilmiştir.

Maddeler
I II III IV V
0.00 0.40 0.50 0.80 -1.00

Buna göre verilen maddelerden hangileri yeterli düzeyde ayırt edici değildir? (2019)

Soru 49


49 ve 50. soruları verilen paragrafa göre yanıtlayınız.

Bir kurum, personel ihtiyacını karşılamak üzere 100 çoktan seçmeli sorunun sorulduğu 100 dakikalık bir sınav yapmıştır. Sınavda 80 ve üzeri sayıda doğru yanıtı olan adaylar başarılı sayılacaktır. Ancak uygulama esnasında adayların çoğu zaman yönetimi konusunda sıkıntı yaşamış ve soruların tamamına erişememiştir. Sınav sonuçları açıklandığında başarılı aday sayısının sadece iki olduğu görülmüştür. Bu da kurumun personel ihtiyacının oldukça altındadır.

Aşağıdaki ölçme ve değerlendirme kavramlarından hangisi bu paragrafta yer almamaktadır? (2018)

Soru 50


Personel ihtiyacının karşılanması için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması uygun değildir? (2018)

Soru 51


Bir yabancı dil kursu verdiği eğitim sonunda öğrencilere sınav uygulamakta ve bu sınavdan 70 ve üzerinde puan alanlara sertifika vermektedir.

Buna göre bu kursun yaptığı değerlendirmenin amacı ve ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? (2018)

Soru 52


I. Proje ödevlerinin puanlarına göre sıralanması

II. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test için cevap anahtarının oluşturulması

III. Sınavda 55’in altında puan alan öğrencilerin dersi tekrar etmeleri

Yukarıdakilerden hangileri ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak bir yargıya varma sürecine örnektir? (2018)

Soru 53


53, 54 ve 55. soruları tabloya göre yanıtlayınız.

Umut Öğretmen, sınıfında uyguladığı matematik başarı testine ilişkin sonuçları aşağıdaki gibi tablolaştırmıştır.

Tablo: Matematik Başarı Testi Sonuçları

Sınıfın matematik başarı testi aritmetik ortalaması kaçtır? (2018)

Soru 54


Matematik başarı testi sonuçlarının modu (tepe değeri) kaçtır? (2018)

Soru 55


Matematik başarı testi puan dağılımının ranjı (aralığı) kaçtır? (2018)

Soru 56


Uğur Öğretmen, dönem sonu sınavlarda kullanmak üzere 10 çoktan seçmeli maddeden oluşan bir test hazırlamıştır. Ancak bu testin yeterli olmayacağını düşünerek madde sayısını 25’e çıkartmıştır.

Buna göre Uğur Öğretmen testin hangi özelliğini öncelikle arttırmıştır? (2018)

Soru 57


Bir psikolojik danışman, öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına katılıp katılmama durumlarının akademik başarı üzerindeki etkisini araştırmak istemektedir.

Buna göre bu araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıdakilerden hangisidir? (2018)

Paylaş

Etiketler: