2020 Müdür yardımcılığı Anayasa Test

2020 Müdür yardımcılığı Anayasa Test

2020 Müdür yardımcılığı Anayasa Test - çöz

2020 Müdür yardımcılığı Anayasa Test soruları cevapları

2020 Müdür yardımcılığı Anayasa Test


Soru 1


T.C. Anayasası'na göre şekil ve şartları kanunla düzenlemek üzere aşağıdaki durumların hangisi zorla çalıştırma sayılır?

Soru 2


I. Ailesine

II. Topluma

III Diğer kişilere

T.C. Anayasası'na göre göre temel hak ve hürriyetler, kişinin yukarıdakilerden hangilerine karşı ödev ve sorumluluklarını ihtiva eder?

Soru 3


T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Devletin temel amaç ve görevlerinden değildir?

Soru 4


T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi değiştirilemeyecek hükümler arasında yer alır?

Soru 5


T.C. Anayasası'na göre "idari uyuşmazlık çözmek" aşağıdaki mahkemelerden hangisinin görevidir?

Soru 6


I. Hakimler ve savcılar azlolunamaz.

II. Kendileri istemedikçe Anayasa'da gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz.

III. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması durumunda, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınabilir.

IV. Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır.

T.C. Anayasası'na göre "hakimlik ve savcılık teminatı" ile ilgili yukarıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?

Soru 7


T.C. Anayasası'na göre kişisel verilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


T.C. Anayasası'na göre; ..... üyeden kurulan Anayasa Mahkemesi üyeleri, ...... yıl için seçilirler.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasyıla aşağıdaki seçenekelrden hangilerinin gelmesi gerekir?

Soru 9


T.C. Anayasası'na göre Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya İçtüzüğün Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer?

Soru 10


T.C. Anayasası'na göre vergi ödevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


T.C. Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklardandır?

Soru 12


I. Sayıştay

II. Uyuşmazlık Mahkemesi

III. Yüksek Seçim Kurulu

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yüksek mahkemeler arasında yer almaz?

Paylaş

Etiketler: 2020 ekys anayasa
2020 Müdür yardımcılığı Anayasa Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

hakan sezer
Doğru: 12
100 Puan
ilyas beyaz
Doğru: 12
100 Puan
aycan aysim
Doğru: 12
100 Puan
luc diesel
Doğru: 12
100 Puan
m.akol
Doğru: 12
100 Puan