2019 Müdür Yardımcılığı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Test IX

2019 Müdür Yardımcılığı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Test IX

2019 Müdür Yardımcılığı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Test IX - çöz

2019 Müdür Yardımcılığı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Test IX soruları cevapları
2019 Müdür Yardımcılığı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Test IX

2019 Müdür Yardımcılığı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Test IXSoru 1


Atatürk'ün "Yeni Türk Harfleri çabuk öğrenilmelidir. Vatandaşa , erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu yurt sevgisi görevi olarak biliniz. Bu görevi yaparken düşününüz ulusun yüzde onu okuma yazma bilir, yüzde sekseni bilmez durumdadır. Bundan insan olanların utanması lazım." sözü değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşılamaz?

Soru 2


3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulüyle,

I. Milli Eğitim'in temellerinin atılması,

ll. Laik eğitime geçişin önemli bir aşamasının gerçekleşmesi,

lll. Eğitim ve öğretimde birliğin sağlanması,

gelişmelerinden hangilerinin gerçekleştiği söylenebllir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim ve kültür alanında yapılan inkılap hareketleri arasında gösterilemez?

Soru 4


Eğitim alanında yapılan aşağıdaki inkılapların hangisinde doğrudan Türk kültürünün korunması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır?

Soru 5


Türkiye'de Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan,

I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü

ll. Kılık-Kıyafet ve Şapka Kanunu'nun kabulü

lll. Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun'un kabulü

inkılaplarından hangileri laik eğitime geçiş aşamalarından değildir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Türk Harf inkılabı ile ulaşılmak istenen amaçlardan biri değildir?

Soru 7


Yeni Türk Devleti'nin eğitim alanında yaptığı inkılaplar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra gerçekleştirilmiştir?

Soru 8


Atatürk "Yüzyıllardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulunduran aslında iyi anlaşılmayan ve bizim de anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak zorundayız." sözüyle,

I. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması,

II. Kılık-Kıyafet Kanunu'nun kabulü,

III. Türk Harf İnkılabı'nın kabulü

inkılaplarından hangilerinin gerekliliğini savunmuştur?

Soru 9


Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Atatürk'ün "Türk Milleti evlatlarına vereceği eğitimi farklı müfredata sahip okul ve medrese diye iki ayrı kuruluşta veremezdi" sözü doğrultusunda yapılmıştır?

Soru 10


Atatürk Dönemi'nde gerçekleştirilen,

I. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması,

II. Yeni Türk Harfleri'nin kabulü,

lll. Halkevlerinin açılması

inkılaplardan hangileri doğrudan halkın eğitim ve kültür seviyesini yükseltmeye yöneliktir?

Soru 11


Atatürk Dönemi'nde görülen,

I. Medreselerin kapatılması,

ll. Ölçü ve ağırlık birimlerinde değişiklik yapılması,

lll. Kabotaj Kanunu'nun kabulü

inkılaplarından hangileri ile ikili uygulamalara son verilmesi amaçlanmıştır?

Soru 12


Maarif Teşkilatı Hakkında Kanunu'nun kabulüyle,

I. lik ve ortaöğretimin esaslarının belirlenmesi,

II. Eğitim ve öğretimde birlik sağlanması,

III. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izinsiz eğitim kurumu açmanın yasaklanması,

durumlarından hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir?

Soru 13


Türk Devleti'nde Cumhuriyet'in ilanından sonra hukuk alanında yapılan,

I. Ankara Hukuk Mektebi'nin açılması,

II. Şeriat Mahkemeleri'nin kapatılması,

III. Türk Medeni Kanunu'nun kabulü

inkılaplarından hangileri hukukta birlik sağlamak amacına yönelik değildir?

Soru 14


25 Kasım 1925'te çıkarılan Şapka Kanunu ile toplum içerisindeki dinsel inanış farklılığından dolayı kaynaklanan kıyafet kargaşasının önüne geçilmiştir.

Buna göre Şapka Kanunu ile,

I. Toplum içerisinde dini birlik oluşturmak,

II. Toplumda dinsel inançtan kaynaklanan sömürünün önüne geçmek,

III. Toplumsal alanda laikleşmeyi sağlamak

durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir?

Paylaş

2019 Müdür Yardımcılığı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Test IX sorularını online çözebilirsiniz.