T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 15

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 15 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 15 çöz.T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 15 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 15 çöz. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 15 online çöz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 15 Çöz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 15 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 15 çöz. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 15 çöz

Online T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 15 Soruları çöz

Soru 1


Osmanlı Devletinde taşra yönetiminin,

I. ayrıcalıklı eyaletlerin yöneticilerinin yerel eşraf içinden atanması,

II. bağlı beyliklerin iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı Devleti’ne bağlı olması,

III. merkeze bağlı eyaletlerin sancak ve kaza gibi idari birimlere ayrılması,

IV. saliyaneli eyaletlerde tımar sisteminin uygulanmaması

özelliklerinden hangilerinin, Osmanlı Devletinin merkezi devlet anlayışına ters düştüğü savunuabilir?

Soru 2


Osmanlı Devletinde toprağını boş bırakan köylüden çiftbozan vergisinin alınmasıyla,

I. kırsaldan büyük kentlere olan ülke içi göçü denetim altına alma,

II. üretim-tüketim dengesini sağlama,

III. tarımsal üretimde sürekliliği sağlama

amaçlarından hangilerine ulaşılmaya çalışıldığı savunulabilir?

Soru 3


Osmanlı padişahları halife unvanını hangi padişah döneminden itibaren kullanmaya başlamıştır?

Soru 4


I. Teokrasi

II. Mutlakiyet

III. Meşrutiyet

IV. Cumhuriyet

Yukarıdaki yönetim biçimlerinden hangileri OsmanlI Devletinde uygulanmıştır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devletinin merkezi hazine giderleri arasında olduğu savunulamaz?

Soru 6


Osmanlı Devletinde,

I. ülke padişah ve çocuklarının malıdır anlayışının getirilmesi,

II. kimin tahta geçeceğinin önceden belirtilmemiş olması,

III. hanedan ailesinden en büyük ve en olgun olanın tahta geçmesi kuralının getirilmesi

durumlarından hangilerinin taht kavgalarına neden olduğu savunulabilir?

Soru 7


Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin sancağa çıkması,

I. Kuruluş,

II. Yükselme,

III. Gerileme

Dönemlerinin hangilerinde uygulanmıştır?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’ndaki temel idare birimlerinden biridir?

Soru 9


Osmanlı Devleti’nde müderrislik ve kadılık yapmış, 1526-1585 yılları arasında yaşamış, III. Murat Döneminde İstanbul’da bir rasathane kurarak gözlemlerde bulunmuş ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Osmanlı Devleti’nde,

I. fetvaların çıkarılması,

II. ekber ve erşed yasasının getirilmesi,

III. Kanunname-i Âli Osman’ın yayımlanması

durumlarından hangilerinin örfi hukuka dayanılarak yapıldığı söylenebilir?

Soru 11


Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki görevlilerden hangisinin İstanbul’un yönetiminde etkili olduğu söylenemez?

Soru 12


Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıla kadar ticari faaliyetlerin artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde saliyanesiz eyaletler içerisinde yer almaktadır?

Soru 14


Osmanlı Devletinde,

I. ocaklık,

II. yurtluk,

III. paşmaklık arazi

çeşitlerinden hangilerinin geliriyle savunma harcamalarının finansmanı sağlanmıştır?

Paylaş

Etiketler: