Atatürk İnkılapları Testi 2

Atatürk İnkılapları Testi 2online çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online Atatürk İnkılapları Testi 2 çöz. Atatürk İnkılapları Testi 2 online çöz

Atatürk İnkılapları Testi 2online çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online Atatürk İnkılapları Testi 2 çöz. Atatürk İnkılapları Testi 2 online çöz

Atatürk İnkılapları Testi 2online çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online Atatürk İnkılapları Testi 2 çöz.Atatürk İnkılapları Testi 2 Çöz

Atatürk İnkılapları Testi 2online çözün. KPSS Tarih Testleri kategorisinde yer alan güncel online Atatürk İnkılapları Testi 2 çöz. Atatürk İnkılapları Testi 2 online çöz

Online Atatürk İnkılapları Testi 2 Soruları çöz

Soru 1


Mudanya Ateşkesi’nden kısa bir süre sonra Lozan’da başlayan barış konferansı, Avrupalı devletlerin Türk tarafının isteklerine karşı katı ve tavizsiz çıkışları sonucunda kesintiye uğramıştır.

Bu gelişme ile ilgili olarak,

I. Türk tarafı baskılar karşısında ödün vermek durumunda kalmıştır.

II. İnkılaplar konusunda Avrupalı devletlerin desteği alınamamıştır.

III. İtilaf Devletleri Türk tarafının haklı isteklerini dahi karşılamaktan kaçınmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 2


TBMM’nin halifelik makamını kaldırma kararı almasında,

I. halifenin inkılap sürecinin önünde bir engel olarak görülmesi,

II. yeni kurulan cumhuriyet yönetiminin güçlendirilmek istenmesi,

III. ülkede siyasal partilerin kurulması için uygun ortamın hazırlanması

hedeflerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 3


TBMM’nin aşağıdaki girişimlerimlerinden hangisi, halifeliği siyasal dayanaktan yoksun bırakma amacına yöneliktir?

Soru 4


TBMM, Yeni Türk Devleti’nin kurulması ve ulusal bağımsızlığın sağlanmasını takip eden dönemde çalışma temposunu hiç düşürmemiş ve pek çok önemli gelişmeye imza atmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin bu dönemde ortaya koyduğu çabalarla ilişkilendirilemez?

Soru 5


Yeni kurulan Türk Devleti’nin en önemli hedeflerinden birisi devlet yönetimini din kurallarının etkisinden kurtarmak olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisinin bu hedefle çeliştiği savunulabilir?

Soru 6


I. Irk üstünlüğü

II. Millet ve vatan sevgisi

III. Ulusal çıkarların korunması olgularından hangilerinin cumhuriyetin ilk yıllarında

ortaya koyulan milliyetçilik anlayışı ile çeliştiği savunulabilir?

Soru 7


Türkiye’de cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren egemen kılınmaya çalışılan laik düşünce gereğince, kimse dini inançlarından dolayı kınanamaz, haklarından yoksun bırakılamaz.

Bu bilgi dikkate alındığında,

I. devletin tüm dinlere eşit mesafede olması,

II. inanç özgürlüğünün devlet tarafından korunması,

III. devletin vatandaşları arasında inanç ve mezhep ayrımı yapmaması

olgularından hangileri, laik düşünce sisteminin gerekleri arasındadır?

Soru 8


Atatürk, Türk milletinin dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi haline gelmesini hedeflemiştir. Atatürk’ün bu çabası,

I. bağımsızlığa karşılıklı saygı ilkesinin ön plana çıkarılması,

II. Türk kültürünün dünya genelinde yaygınlaştırılması,

III. askeri ve siyasi konularda Avrupalı devletlerle birlikte hareket edilmesi

olgularından hangileriyle ilişkilendirilebilir?

Soru 9


– Yeni rejimin güçlenmesini sağlamak

– Halkın belirli bir seviyede siyasi olgunluğa erişmesini sağlamak

Türkiye Cumhuriyeti’nde yukarıdaki hedeflerin tam olarak sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanmıştır?

Soru 10


Ulusal egemenlik kavramı, demokratik bir devlet yönetiminin oluşturulması için gerekli olan en önemli unsurlardan biridir.

Aşağıdakilerden hangisinin, Türkiye'de ulusal egemenlik ilkesinin yaşama geçirilmesi amacına yönelik olduğu savunulabilir?

Soru 11


Yeni Türk Devleti, Türk çiftçisini desteklemeyi ve tarımdaki çalışma yöntemlerini çağın gerektirdiği düzeye çıkarmayı hedeflemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen,

I. Aşar vergisinin kaldırılması,

II. Millet Mektepleri'nin açılması,

III. Ziraat Mektebi’nin açılması

düzenlemelerinden hangilerinin yukarıda belirtilen hedefle ilgili olduğu söylenebilir?

Soru 12


Cumhuriyet döneminde, ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi için girişimlerde bulunulmuş, demiryolları yapımına özel bir önem verilmiştir.

Bu girişimin,

I. ticari yaşama canlılık kazandırma,

II. ekonomik kalkınmayı hızlandırma,

III. yabancı devletlerle ekonomik ilişkileri sınırlandırma

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?

Paylaş

Etiketler: