Banka Sınav Soruları İktisat Testi

Banka Sınav Soruları İktisat Testionline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınav Soruları İktisat Testi çöz. Banka Sınav Soruları İktisat Testi online çöz

Banka Sınav Soruları İktisat Testionline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınav Soruları İktisat Testi çöz. Banka Sınav Soruları İktisat Testi online çöz

Banka Sınav Soruları İktisat Testionline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınav Soruları İktisat Testi çöz.Banka Sınav Soruları İktisat Testi Çöz

Banka Sınav Soruları İktisat Testionline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınav Soruları İktisat Testi çöz. Banka Sınav Soruları İktisat Testi online çöz

Online Banka Sınav Soruları İktisat Testi Soruları çöz

Soru 1


Bir ekonomide yıllık enflasyon oranı %13, yılık reel faiz oranı %4 ise yıllık nominal faiz oranı yüzde kaçtır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi GSYİH’yi ölçme yöntemlerinden biri değildir?

Soru 3


Bir ekonomide Gini katsayısının 1’e yakın çıkması aşağıdakilerden hangisine işarettir?

Soru 4


Yapısal işsizlik ile friksiyonel işsizlik toplamına ne ad verilir?

Soru 5


X malının, talep denklemi P = 10 – 0,2Q ve arz denklemi P = 2 0,2Q şeklinde ise denge fiyatı kaçtır?

Soru 6


Toplumda kişi başına düşen reel gelirin, her yıl bir önceki yıla göre artış oranına ne ad verilir?

Soru 7


Yüksek oranlı enflasyon ile yüksek oranlı işsizliğin çıktığı duruma ne ad verilir?

Soru 8


Bir ülkede nüfus 300 bin, işgücü 200 bin ve çalışanlar 150 bin olduğuna göre işsizlik oranı kaçtır?

Soru 9


A malı düşük maldır. A malı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 10


Hane halkının tasarruflarını arttırdığı durumda aşağıdakilerin hangisinde bir değişim gözlenir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi dış ödeme açıklarının nedeni değildir?

Soru 12


“LİBOR”un tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelecek bir değişiklik piyasa talep eğrisi üzerinde hareket edilmesine neden olur?

Soru 14


Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği, diğer değişkenlerin ise sabit kalacağı varsayımına ne ad verilir?

Soru 15


GSMH bir ülkenin; neyini gösterir?

Soru 16


Elinde fon fazlası olanlarla fona gereksinimi olanları bir araya getiren piyasaya ne ad verilir?

Soru 17


Gelir vergisi otomatik istikrar sağlayıcı politika aracı olarak hangi mekanizma ile etkili olur?

Soru 18


L ve M tamamlayıcı mallar ise, L’nin fiyatı arttığında aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

Soru 19


Faiz oranları arttığı zaman aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılında açıklanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın hedefleri arasında yer almamaktadır?

Soru 21


Ali, fiyatı 2TL olan X malından 100 birim ve fiyatı 4TL olan Y malından 50 birim tüketmektedir.

X malının fiyatı 5TL ye ve Y malının fiyatı da 8 TL ye çıkarsa aynı miktarda X ve Y malı satın alabilmesi için Ali'nin geliri kaç TL artmalıdır?

Soru 22


Piyasada dört firmanın üretimin

Soru 23


Bir malın arz ve talebinin aynı oranda artması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 24


Bir kişinin parasal ücreti ile satın alabileceği mal ve hizmet miktarını gösteren ücrete ne ad verilir?

Soru 25


I. Risk

II. Vade

III. Likidite

IV. Enflasyon primi

Yukarıdakilerden hangileri faiz oranlarının farklılaşmasına neden olan faktörlerden değildir?

Soru 26


Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verilir?

Soru 27


Türkiye’de enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde MB’nin temel politika enstrümanı hangisidir?

Soru 28


Üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin değiştirilmesine olanak sağlayan döneme ne ad verilir?

Soru 29


Merkez Bankası’nın piyasada devlet tahvili alıp satmasına ne ad verilir?

Soru 30


Gelirden bağımsız olarak yapılan tüketime ne ad verilir?

Soru 31


Tüketim harcamalarını belirleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 32


Paranın hangi fonksiyonu mal ve hizmetlerin el değiştirmesi sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır?

Soru 33


Bir ülkenin devalüasyon yapması aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurur?

Soru 34


Tüketilen her ek birimin sağladığı faydaya ne ad verilir?

Soru 35


Aşağıdakilerden hangisi tüketici dengesini etkileyen ögeler arasında yer almaz?

Soru 36


Tüketici X ve Y gibi iki mal tüketirken X malının fiyatının yükselmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 37


Bir malın nisbi fiyatı arttığında tüketicinin o malı yerine başka mallar talep etmesi aşağıdaki etkilerin hangisi ile açıklanır?

Soru 38


Malın fiyatındaki bir artış arzı nasıl etkiler?

Soru 39


Tüketicinin geliri azalırken bir mala olan talebi de azalıyorsa bu mal nasıl bir maldır?

Soru 40


Denge fiyatına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 41


Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'deki kalkınma ve yatırım bankalarından biri değildir?

Soru 42


Ülkemizde kamu açıklarının kapatılmasında Merkez Bankası kaynaklarının kullanılmasının yarattığı temel sorun aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

Soru 43


Bankalarca iskonto edilmiş bir senedin MB tarafınca iskonto edilmesine ne denir?

Soru 44


Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı genellikle kısa süreli varlıkların finansmanında yararlanılan piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 45


Nakdi sermayenin belirli bir süreç için kullanımı karşılığı olarak sermaye sahibine ödenen bedele ne denir?

Soru 46


Aşağıdakilerden hangisi, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) tanımı içinde yer alırken Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tanımı içinde yer almaz?

Soru 47


Türkiye’de 2000 yılında uygulanan istikrar programı, ağırlıklı olarak ne tür bir programdır?

Soru 48


I. Emek

II. Para

III. Tabiat

IV. Sermaye

Yukarıdakilerden hangisi üretim faktörü değildir?

Soru 49


Enflasyonun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50


IS-LM modeline göre, genişletici bir para politikası, genişletici bir maliye politikasıyla birlikte uygulandığında aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

Paylaş

Etiketler: