Banka Sınavlarında Çıkan Alan Bilgisi Soruları

Banka Sınavlarında Çıkan Alan Bilgisi Sorularıonline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınavlarında Çıkan Alan Bilgisi Soruları çöz. Banka Sınavlarında Çıkan Alan Bilgisi Soruları online çöz

Banka Sınavlarında Çıkan Alan Bilgisi Sorularıonline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınavlarında Çıkan Alan Bilgisi Soruları çöz. Banka Sınavlarında Çıkan Alan Bilgisi Soruları online çöz

Banka Sınavlarında Çıkan Alan Bilgisi Sorularıonline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınavlarında Çıkan Alan Bilgisi Soruları çöz.Banka Sınavlarında Çıkan Alan Bilgisi Soruları Çöz

Banka Sınavlarında Çıkan Alan Bilgisi Sorularıonline çözün. Banka Sınav Soruları kategorisinde yer alan güncel online Banka Sınavlarında Çıkan Alan Bilgisi Soruları çöz. Banka Sınavlarında Çıkan Alan Bilgisi Soruları online çöz

Online Banka Sınavlarında Çıkan Alan Bilgisi Soruları Soruları çöz

Soru 1


Berfin, oğlu İbrahim'i yanına alarak balık tutmak için denize açılmışlar ve fırtınaya yakalanmışlardır. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen kendilerinden haber alınamamıştır.

Bu durumun hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Ticaret unvanının tecili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


Sözleşmelerde imza ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


Sınırlı ehliyetsiz bir kimsenin yasal temsilcisinden, önceden izin almaksızın yaptığı bir borçlandırıcı işlem aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisine tabidir?

Soru 5


Borçlar Kanunu'na göre, karşılıklı taahhütleri havi olan bir akitte iki taranan biri mütemerrit olduğu takdirde, diğeri borcun ifa edilmesi için münasip bir mehil tayin veya münasip bir mehilin tayinini hakimden isteyebilir. Ancak, bazı hallerde bir mehil tayinine lüzum yoktur.

Aşağıdakilerden hangisi bu hallerden biri değildir?

Soru 6


Ahmet elindeki poliçenin muhatabı olan Seval'e poliçe bedelinin ödenmesi için başvurmuştur.

Poliçeyi ödeyecek olan aşağıdakilerden hangisini yükümlülüğü yoktur?

Soru 7


Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi halinde, bir derneğin tüzel kişiliğine son verilebilmesi için mahkemeden karar alınmasına ihtiyaç vardır?

Soru 8


Bankacılık Kanunu'na göre, Türkiye'de bir bankanın kurulabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sisteme ait bir özellik değildir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi, hayvanat bahçesinden kaçan bir timsahın, beraberinde bulunan arkadaşına saldırması üzerine timsahı öldüren kimse bakımından söz konusu olabilecek hukuka uygunluk nedenidir?

Soru 11


Hükümetlerin ithal edilecek mal hacmi üzerine fiziki miktar ya da değer olarak koyduğu sınırlamalara ne ad verilir?

Soru 12


Devletin piyasalara müdahale ederek, bazı mal, hizmet ve üretim faktörleri için denge fiyatının üzerinde belirlediği minimum fiyata ne ad verilir?

Soru 13


Doğrudan ya da dolaylı olarak insan ihtiyaçlarını karşılayabilecek kullanıma hazır her şeye ne ad verilir?

Soru 14


Bir mal ya da hizmet tüketiminde, her ilave birimden daha az fayda elde edilmesine ne ad verilir?

Soru 15


Bir girişimcinin faaliyetleri sonucunda milli gelirden aldığı paya ne ad verilir?

Soru 16


İhtiyaçların giderilmesi ya da hafifletilmesi için mal ve hizmetlerin kullanılmasına ne ad verilir?

Soru 17


Birbirlerinin yerine kullanılabilen mallara ne ad verilir?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi arzdaki değişmeye neden olan faktörlerden biri değildir?

Soru 19


Cari fiyatlarla bulunmuş milli gelir rakamlarının fiyat değişmelerine göre düzeltilmesiyle elde edilen milli gelire ne ad verilir?

Soru 20


Bir malın fiyatı arttıkça arz edilen miktarının da artmasına, fiyatı azalınca arz edilen miktarının da azalmasına ne ad verilir?

Soru 21


Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?

Soru 22


Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı üstünlük teorisini ifade eder?

Soru 23


Bankaların döviz alış ve döviz satış fiyatları arasındaki farka ne ad verilir?

Soru 24


Belli bir dönemde yapılan tasarrufun o dönemln kullanılabilir gelirine oranına ne ad verilir?

Soru 25


Bireylerin, faiz oranlarındaki değişmelerinden yararlanmak amacıyla servetlerinin bir bölümünü para olarak tutmalarına ne ad verilir?

Soru 26


Safi milli hasıladan dolaylı vergiler düşüldüğünde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

Soru 27


Bir ekonomik değişkenin başka bir ekonomik değişkene karşı olan duyarlılığının ölçüsüne ne ad verilir?

Soru 28


Ülkelerin daha ucuza ürettikleri mallan ihraç, daha pahalıya ürettikleri mallan ise ithal etmelerinin, ticarete konu olan tüm ülkelerin yararına olacağını ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29


Belirli bir zaman diliminde, bir maldan bir birim daha fazla tükatlimasi sonucunda toplam faydada oluşan değişmeye ad verilir?

Soru 30


Tüketicilerin farklı fiyat düzeylerinde satın almaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarını aşağıdakilerden hangisi gösterir?

Soru 31


Aşağıdaki işlemlerden hangisinde Bankalar Hesabına borç kaydı yapılır?

Soru 32


Bankalardan nakit kredisi kullanıldığında aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?

Soru 33


Aşağıdakilerden hangisi banka genel müdürlük icra organlarının görevlerinden biridir?

Soru 34


Bankalarda kıymet hareketi yaratmayan işlemlerin izlendiği hesaplar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35


Muhasebe dışı envanter yapılarak sağlanan bilgilerin değerleme sonucu envanter kayıtlarına konu olabilmesi için daha önce hangi mizanın çıkartılmış olması gerekir?

Soru 36


Dönem Net Karı Hesabının alacak kalanı izleyen yıl aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

Soru 37


Tam zaman yöntemine göre 21 Şubat 2017 ile 17 Mayıs 2017 tarihleri arasındaki gün sayısı kaçtır?

Soru 38


Yıllık yüzde 45 bileşik faiz oranıyla bankaya yatırılan 60 000 TL 2 yıl sonra kaç TL faiz getirir?

Soru 39


12 000 TL ye alınan bir hazine bonosunun 10 ay sonraki defleri 15 800 TL olacağına göre, bononun değeri yüzde kaç artmıştır?

Soru 40


50 000 TL nin bir kısmı yıllık yüzde 60 basit faiz oranıyla bir bankaya kalan kısmı ise, yıllık yüzde 65 basit faiz oranıyla başka bir bankaya 2 yıllığına yatırılıyor. 2 yıl sonunda toplam faiz 64 000 TL olacağına göre, yüzde 65 faiz oranıyla yatırılan para kaç TL dir?

Soru 41


Kilosu 6 TL ye alınan bir malın taşınma sırasında yüzde 35 i bozulmuştur.

Bu maldan yüzde 30 kar edilebilmesi için geriye kalan malın kilosu kaç TL ye satılmalıdır?

Soru 42


Bir bankaya yıllık yüzde r basit faiz oranıyla 3 aylığına yatırılan 8 000 TL, 1 200 TL faiz getirdiğine göre, r kaçtır?

Soru 43


Maliyet değeri 2 000 TL olan bir makinenin faydalı ömrü 10 yıldır. Doğrusal amortisman yöntemine göre, bu makinenin yıllık amortisman tutarı 190 TL olduğuna göre, hurda değeri kaç TL dir?

Soru 44


Bir fabrikanın kimyasal atıklarının, çevredeki insanların sağlıklarını bozması aşağıdaki dışsallıklardan hangisine bir örnektir?

Soru 45


Kamu yönetiminde, eldeki kaynaklarla en çok hizmet çıktısının amaçlandığı bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46


Mükellefin cebinden çıkan parayla hazineye giren para arasındaki farkın asgari olmasını öngören vergileme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 47


Kamu gider ve gelirlerinin merkezi idare ve mahalli idareler arasında bölüştürülmesine ne ad verilir?

Soru 48


Adi komandit şirketlerde komanditer ortağın !dir payı aşağıdaki kazanç türlerinden hangisi içinde yer alır?

Paylaş

Etiketler: