Birinci Dünya Savaşı Test çöz

Birinci Dünya Savaşı TestSoru 1


I. Dünya Savaşı devam ederken, gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti toprakları paylaşılmıştır.

Bu paylaşımın yapılmasında,

I. Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybedeceği,

II. Anlaşma devletlerinin kendi güçlerine olan güveni,

III. savaşın geç sona ereceği düşüncesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 2


I. Dünya Savaşı Osmanlı Devleti'ne birşey kazandırmadığı gibi daha sonraki yıllarda devlet yapısı ve sınırlarında köklü değişmeler meydana getirmiştir.

Buna göre,

I. ittihat ve Terakki Partisi'nin yönetimi terketmesi,

Il. bölgesel direniş hareketlerinin başlaması,

III. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması

gelişmelerinden hangileri savaş sonunda Osmanlı Devletin'de görülen değişiklikler arasında gösterilemez?

Soru 3


Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesinde aşağıdakilerden hangisinin bir etkisinin olduğu söylenemez?

Soru 4


I. Dünya Savaşı'nın,

I. Rusya'nın Boğazlar ve Doğu Anadolu'yu almak istemesi,

II. İngiltere'nin sömürge yollarını açık tutma amacında olması,

III. Almanya ve İngiltere arasında sömürge paylaşımının olması

nedenlerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin yeni cepheler açmasına doğrudan etki yaptığı savunulamaz?

Soru 5


Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce siyasi yalnızlıktan kurtulmak amacıyla lngiltere'ye yakınlaşmak istemiştir. Fakat İngiltere Osmanlı Devleti'nin ittifak isteğini kabul etmemiştir.

İngiltere'nin bu yaklaşımında,

I. Osmanlı Devleti'nin dostluğuna güvenmemesi,

II. kendi müttefikleriyle anlaşarak Osmanlı topraklarını paylaşmayı düşünmesi,

III. Osmanlı Devleti'nin güçsüz olması

nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 6


Çanakkale Zaferi'nin,

I. Türklerde yurtseverlik ve bağımsızlık duygusu artmıştır.

Il. Mustafa Kemal Paşa içte ve dışta tanınmıştır.

III. Yardım götürülemeyen Rusya'da ekonomik kriz artmıştır.

sonuçlarından hangilerinin Milli Mücadele'ye doğrudan katkı sağladığı savunulabilir?

Soru 7


1918'de itilaf devletleri, bir yandan Anadolu'yu kendi aralarında paylaşırken, bir yandan da gayr-i müslimleri ve dünya kamuoyunu Türkler aleyhine kışkırtmaya çalışmışlardır.

Buna göre,

I. Anadolu'daki azınlıkları kullanarak nüfus alanları oluşturma,

II. Anadolu'yu haklı nedenlerle paylaştıklarını dünyaya kabul ettirme,

III. Türk halkını Anadolu'dan tamamen çıkarma

amaçlarından hangilerine itilaf devletlerinin ulaşmaya çalıştığı savunulamaz?

Soru 8


Birinci Dünya Savaşı'nda devletler itilaf ve ittifak grubu olarak mücadele etmiştir.

Savaş sırasında görülen,

I. gizli antlaşmaların imzalanması,

II. Bulgaristan'ın savaşa girmesi,

III. Alman gemilerinin Osmanlı'ya sığınması

gelişmelerinden hangilerinin itilaf grubunun zaferden emin olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 9


XIX. yüzyılın sonlarına doğru milli birliklerini tamamlayan Almanya ve ltalya kısa zamanda sanayilerini geliştirdiler. Ancak, hammadde ve pazar sorunlarının çözümü için sömürgeye ihtiyaçları vardı ve bu sorunu çözmek için yeni yerlere göz diktiler.

Bu durumun,

I. Trablusgarp,

II. Balkan,

III. I. Dünya

savaşlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir?

Soru 10


Amiral Bristol Raporu'na göre, "ilhak (katma) milliyet bakımından çoğunluğa saygıyı gerektiren prensibe aykırı olacaktır." maddesi I. Dünya Savaşı'yla ilgili gelişmelerden hangisine kesinlikle ters düşmektedir?

Soru 11


I. Dünya Savaşı öncesinde,

I. Almanya ve lngiltere arasında başlayan ekonomik rekabet,

II. Avusturya-Macaristan ve İtalya'nın Adriyatik Denizi'ndeki hakimiyet mücadelesi,

III. Fransızların Alsace-Loraine bölgesini Almanya'dan geri alma isteği

durumlarından hangilerinin kutuplaşmalara sebep olduğu söylenebilir?

Soru 12


I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti ile ilgili bazı bilgiler şunlardır:

• Osmanlı Devleti Kafkas ve Kanal cephelerinde taarruz harekatında bulunmuştur.

• Çanakkale Savaşı Rusya'nın zor duruma düşmesinde etkili olmuştur.

• Anadolu'nun paylaşımına Yunanistan'ın ortak edilmesi İtalya ile İngiltere'nin arasını açmıştır.

• Osmanlı Devleti Hicaz ve Yemen cephelerinde Araplarla da savaşmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden biri değildir?

Soru 14


Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalarda Yunanistan hiçbir şey elde edememiştir. Yunanistan'ın İstanbul'a ait isteği de Rus istekleri nedeniyle itilaf devletleri tarafından kabul edilmemiştir.

Osmanlı topraklarının paylaşımı ile ilgili itilaf devletlerinin tutumuna göre,

I. Aralarında görüş ayrılığı olmuştur.

II. Gizli antlaşmalar aynen uygulanmıştır.

III. Aynı bölgede iki devletin çıkarı çatışmıştır.

yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

Soru 15


Birinci Dünya Savaşı'nda galip durumda itilaf devletleri olduğu halde, savaştan ayrılan ilk iki devlet de bu bloktan olmuştur. Ülkesinde Bolşevik ihtilali çıkan Rusya, ardından Rus baskısı ile savaşa giren Romanya savaştan çekilmişlerdir.

Bu bilgilere göre,

I. içteki karışıklıkların dışarıdaki başarıyı engellediği,

II. itilaf devletleri arasında çıkar çatışmalarının olduğu,

III. Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın içindeki Bolşevikleri desteklediği

yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenemez?

Soru 16


Gizli anlaşmalarla daha önce İtalyanlara bırakılması kararlaştırılan İzmir ve yöresi Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'a verilmiştir.

İngilizlerin çıkarları doğrultusunda meydana gelen bu değişikliğin,

I. Sevr Antlaşması'nın imzalanması,

II. manda ve himayecilik fikrinin ortaya atılması,

III. itilaf devletleri arasında anlaşmazlıkların çıkması

gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?

Paylaş

Etiketler:
Birinci Dünya Savaşı Test sorularını online çözebilirsiniz.

Birinci Dünya Savaşı Test çöz

Birinci Dünya Savaşı Test çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. Birinci Dünya Savaşı Test soru ve cevapları çözün. Birinci Dünya Savaşı Test sorularını çöz Birinci Dünya Savaşı Test sorularını ve cevapları anında görüntüle. Birinci Dünya Savaşı Test çöz. Birinci Dünya Savaşı Test soru ve cevapları çözün. Birinci Dünya Savaşı Test sorularını çöz Birinci Dünya Savaşı Test test sorularını çöz.

Birinci Dünya Savaşı Test Soruları

2021 Birinci Dünya Savaşı Test