Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi Soruları ve Cevapları Soru 1) Aşağıdakilerden hangisi Filistin'de Musevi Devleti'nin kurulmasına ortam hazırlamıştır? A) Korminform B) Baltour Deklarasyonu C) Truman Doktrini D) Tahran Konferansı E) Eisenhower Doktrini 2. II.Dünya Savaş
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi hakkında değerlendirme yaptık. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi için aşağıda oyunuzu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi Soruları ve Cevapları

Soru 1) Aşağıdakilerden hangisi Filistin'de Musevi Devleti'nin kurulmasına ortam hazırlamıştır?
A) Korminform
B) Baltour Deklarasyonu
C) Truman Doktrini
D) Tahran Konferansı
E) Eisenhower Doktrini


2. II.Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında çıkarılan;
I. Milli Korunma Kanunu
ll. Varlık Vergisi
lll. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
yasalarından hangileri Türkiye'nin ekonomik politikasını belirleyen temel kanun olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) lI ve III
E) I, lI ve III

3. I. Comecon
ll. Truman doktrini
lll. Varşova paktı
Yukarıdakilerden hangilerinin Marshall Planı'nın ortaya çıkmasına karşılık Demir perde ülkeleri tarafından kurulduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) lI ve III
E) I, II ve IIl

4. I. Bağlantısızlar hareketi
ll. Afrika Birliği teşkilatı
lll. Avrupa Teşkilatı
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I ve III
Yukarıdakilerden hangileri, ll. Dünya Savaşı sonrasında oluşan Doğu ve Batı Bloku devletleri arasında sağlanmaya çalışılan yumuşama çabalarını hızlandırdığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B)Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I ve IIl


5. 1925-1960 döneminde Türkiye'den yurtdışına yönelen göç haraketlerinin yaşanmasında,
I. Varlık Vergisi'nin uygulanması
ll. lsrail Devleti'nin kurulması
lll. Almanya ile işçi göçü antlaşmasının imzalanması
gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) lI ve III
E) I ve II

6. SSCB dağıldıktan sonra kendisinden ayrılan ülkeleri yeniden bir çatı altında toplamaya çalışmıştır. Bu doğrultuda Rusya öncülüğünde Bağımsız Devletler Topluluğu oluşturulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu topluluğa üye devletlerden biri değildir?
A) Letonya
B) Azerbeycan
C) Ukrayna
D) Kazakistan
E) Özbekistan

7. Aşağıdakilerden hangisi SSCB'nin dağılmasıyla ortaya çıkan devletlerden biri değildir?
A) Litvanya
B) Tacikistan
C) Ermenistan
D) Azerbaycan
E) Afganistan

8. I. Rusya'da çarlık rejiminin baskısı
ll. Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın güney topraklarına saldırması
lll. Işçilerin ve köylülerin sefalet içinde olması
Yukarıdaki olaylardan hangilerinin Rusya'da 7 Kasım 1917'de gerçekleşen Bolşevik İhtilali'nin nedenleri arasında olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
) Yalnız III
E) I ve IIl

9. Camp David Antlaşmaları'nda İsrail ile Mısır'ın yanında tanık olarak antlaşmayı imzalayan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Türkiye
B) ABD
C) SSCB
D) Lübnan
E) Ürdün

10. Türkiye'de,
I. Kalkınma planlarının yapılması
II. Modern nüfus sayımının yapılması
lll. Demokrat Parti'nin kurulması
gelişmelerinden hangileri Atatürk döneminde gercekleşmemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) lI ve III

11. Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama çabalarına " Enosis" denir.
Bu amaca ulaşmak için Yunanistan'ın,
I. Kuzey Kıbrıs'ı işgal etme
ll. Ada'da içinde Türk azınlığın bulunduğu bir Rum Cumhuriyeti kurma
lll. Meseleyi milletler arası platforma taşıyarak dünya kamuoyunun desteğini alma
faaliyelerinden hangilerinin gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) lI ve III
E) I, II ve III

12. II.Dünya Savaşı'nın başlarında tarafsız kalan Amerika Birleşik Devletleri 1941'de savaşa müttefikler safında girmiştir.
ll. Dünya savaşı sırasında yaşanan,
I. Pearl Harbour Baskını
ll. Barbarossa Harekatı
III. Normandiya Çıkartması
gelişmelerinden hangileri bu süreci hızlandırmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) ll ve III

13. Almanya'nın Rusya'yı işgal planına "Barbarosso Harekatı" denir.
Buna göre;
I. Sovyet Rusya ile Ingiltere'nin bağlantısını kesrnek
ll. Doğu'daki hayat sahasını genişletmek
lll. Kafkasya petrol yataklarını ele geçirmek
amaçlarından hangilerinin Barbarossa Harekatı'nın hedeflerinden olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II
C) I ve IIl
D) ll ve III
E) I, lI ve III

14. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya'nın eski etki alanını yeniden kazanma amacıyla oluşumuna öncülük ettiği birlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağlantısızlar harekatı
B) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
C) Bağımsız Devletler Topluluğu
D) Rusya Federasyonu
E) Varşova Paktı

15. Aşağıdakilerden hangisi Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Özbekistan'ın özelliklerinden biri değildir?
A) Bağımsızlıktan sonra ülke sert bir şekilde yönetilmiştir.
B) İlk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'dur.
C) Taciklerden oluşan azınlık grup vardır.
D) Resmi dili Özbek Türkçesi' dir.
E) Başkenti Bişkek şehridir.

16. I. Sovyetler Birliği'nin ikinci büyük Cumhuriyetidir.
ll. Bağımsızlığı sırasında nüfusun % 41'i Ruslardan oluşmaktaydı.
lll. 1991 bağısızlığını ilan etmiştir.
Yukarıdaki özellikleri verilen Orta Asya Türk Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özbekistan
B) Kazakistan
C) Azerbaycan
D) Kırgızistan
E) Türkmenistan

17. Sovyet lider Stalin aşağıdaki Türk topluluklarından hangilerini Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Orta Asya'ya sürmüştür?
A) Kırım ve Meşket Türkleri
B) Özbek ve KazakTürkleri
C) Kırgız ve Meşket Türkleri
D) Kırım ve Kazak Türkleri
E) Kırgız ve Özbek Türkleri

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi Cevapları

1/b - 2/a - 3/a - 4/a - 5/e - 6/a - 7/e - 8/e - 9/b - 10/c - 11/e - 12/a - 13/e - 14/c - 15/e - 16/b - 17/a 

 

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi (Online Test 1)
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi (Online Test 2)Ortalama (0 Oy)

Yorum Yaz

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi